ДОДАТОК 3

КРЕДИТНА ЛІНІЯ COMMERZBANK AG ПІД СТРАХОВЕ ПОКРИТТЯ

«HERMES3KREDITVERSICHERUNGS AG»

УМОВИ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ: Валюта: євро, долари  США. Розмір і призначення кредиту:

— від € 750 000 до € 5 000 000 або

— від $750 000 до $4 400 000;

— кредити  використовуються тільки для фінансування придбан&

ня товарів/послуг німецького  походження (зв’язані кредити);

— не менше  ніж 15% вартості  контракту на імпорт оплачується у вигляді передоплати експортерові за рахунок власних коштів імпортера;

— до 85% вартості контракту на імпорт фінансуються за рахунок кредиту, наданого Commerzbank AG і АКБ  «Надра»  під стра& хове покриття німецького  національного агентства експортно& го страхування кредитів  Hermes&Kreditversicherungs AG і оп& лачується шляхом відкриття АКБ «Надра»  безвідкличного документарного акредитива на підставі заяви  імпортера.

Відсоткова ставка: не більше ніж 11% річних (EURIBOR / LIBOR  + маржа Комерцбанку + маржа АКБ «Надра»  — уточнюєть& ся для кожного  періоду нарахування відсотків  і розміру  кредиту).

Комісії банку:

— 1% від суми кредиту (за експертизу документів,  підготовку  й адміністрування проекту),  що оплачується:

– еквівалент  $300, за курсом НБУ — у момент подачі документів у Банк;

— інша частина  комісії — при видачі кредиту.

— 0,75%  від суми  кредиту (комісія за керування) разова, опла&

чується  на 15&й день після підписання кредитної  угоди с АКБ

«Надра»;


 

— 0,5% річних (комісія за зобов’язання) обчислюється на невиб&

рану суму кредиту, оплачується наприкінці кожного кварталу.

Термін:

— не більше як 5 років  (включаючи пільговий  період не більше одного року);

Забезпечення:  Застава майна  і/або майнових  прав, майнове  по&

ручництво.

Розмір забезпечення: погоджена з Банком  вартість застави повин& на становити  не менше як 120% основної суми кредиту  плюс відсот& ки, але не менше як 150% від суми кредиту, протягом  усього термі& ну, на який  надається  кредит.

Страхування:

— забезпечення і підтримка  позичальником страхування на всю суму застави,  на весь термін  кредиту;

— позичальник також  зобов’язаний  забезпечити і підтримувати страхування ризиків,  що виникають  при придбанні  і доставці товарів,  купівля  яких  фінансується за рахунок  кредиту.

ВИМОГИ ДО ПОЗИЧАЛЬНИКА

—  повинен  бути  юридичною  особою, велика  частина  власності якого належить  приватним юридичним  або фізичним особам і контролюється ними;

— бути здатним  підтримувати значення  коефіцієнта обслугову& вання  боргу не менше ніж 1,5 і співвідношення «позиковий/ власний  капітал»  не більше  70:30;

— мати всі необхідні  дозволи  на проведення операцій  з інозем& ною валютою в рамках  фінансованого проекту, документи  на право користування землею  і нерухомістю;

— мати відповідну фінансову й організаційну структуру,  що керує, і штатний  персонал,  необхідні  для успішної  реалізації  затвер& дженого  бізнес&плану;

— мати заплановане накопичення коштів  або збільшення акціо& нерного капіталу,  достатнє  для того, щоб нести необхідні вит& рати по проекту.  Власний  внесок  позичальника в проект  по& винен становити  не менше як  30% загальної  його вартості.


 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

— Лист на ім’я Президента АКБ  «Надра».

— Анкета заявника.

— Бізнес&план українською або російською  мовою.

— Договір  про наміри (проекти договорів) на постачання (збут)

продукції.

— Контракт  (проект  контракту) з постачальником товарів, про&

дукції  (послуг).

— Сертифікати відповідності на товари, продукцію  і послуги  по проекту.

— Копію картки зі зразками  підписів, завірену обслуговуючим банком (для клієнтів,  що не мають рахунків  в АКБ «Надра»).

— Нотаріально завірені  копії установчих  документів  (з усіма до&

повненнями і змінами  на дату подачі документів):

— установчий договір;

— статут;

— свідоцтво  про державну  реєстрацію;

— свідоцтво  про реєстрацію  випусків  акцій (для акціонерних товариств).

— Відомості  про засновників і учасників,  що володіють  у сукуп&

ності,  прямо  і/або  опосередковано, 25% і більше  статутного фонду.

— Баланси, звіти про фінансові  результати, звіти про фінансово& майновий  стан за два останніх роки діяльності,  декларація про прибуток  підприємства, у тому числі поквартально за повний останній  рік і кожен квартал,  що завершився на дату надання документів, а також звіт про рух коштів (річна форма для підприємств, кількістю  працівників більше як 50 чол.) за два останніх  роки  діяльності

— Довідка  обслуговуючого  банку (банків) про заборгованості по

кредитах/кредитних лініях

— Довідка  з податкової  інспекції  про відсутність  заборгованості перед бюджетом.

— Довідка  банку/банків про рух коштів  по рахунках  за останні

12 місяців (щомісячно), що передували даті подачі документів.

— Нотаріально завірені  копії дозволів  і ліцензій  на види  діяль&

ності, необхідні  для  реалізації  проекту.


 

— Документи на право користування землею  і нерухомістю.

— Документи експертної  оцінки  застави  (забезпечення) або до&

кументи  поручництва, гарантії.

— Проектно&кошторисна документація.

— При необхідності (залежно від індивідуальності проекту) банк може запитувати додаткові  документи

Не фінансуються  проекти, пов’язані з:

— виробництвом чи  постачанням зброї  або іншою  військовою діяльністю;

— будь&яким  видом  діяльності,  що відноситься до заборонених видів  виробництва.