ДОДАТОК 2

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ В БАНК ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ КРЕДИТУ

1. Установчі  й реєстраційні документи:

1) копія Статуту  з відміткою  податкової  інспекції, завірена  нота&

ріально,  з усіма змінами  і доповненнями;

2) копія установчого  договору, завірена нотаріально,  з усіма зміна&

ми і доповненнями;

3) копія  свідоцтва  про державну  реєстрацію  в райдержадмініст&

рації;

4) копія  свідоцтва  про реєстрацію  в Управлінні статистики;

5) у випадку, коли від імені юридичної  особи&позичальника вис& тупає філія  або представництво — нотаріально завірену  копію поло& ження  і відповідного  доручення  на право  укладання кредитної&уго& ди від імені юридичної  особи;

6) рішення  засновників (власників) юридичної  особи  про одер&

жання кредиту (за необхідності, виходячи  зі змісту установчих  доку&

ментів і вимог діючого законодавства України;

7) картка  зі зразками  підписів  і відбитком  печатки,  завірена  но&

таріально;

8) ліцензії  дозволи  й узгодження, видані  позичальнику держав&

ними  органами  на здійснення діяльності,  що кредитується;

9) копії наказів  (протоколів зборів засновників) про призначен& ня посадових  осіб, які мають право підпису  комерційних і фінансо& вих  документів;

10) ксерокопії  паспортів посадових осіб, які мають право підпису

комерційних і фінансових документів.

2. Фінансові документи:

1) річний  баланс  на останню  звітну  дату, підписаний уповнова&

женими  особами  і завірений печаткою  позичальника;

2) звіт про фінансові  результати та їхні використання (форма 2) за рік і за останній звітний  період, підписаний уповноваженими осо& бами і завірений печаткою  позичальника;

3) декларація про прибуток  підприємства за періоди,  необхідні

для  аналізу  діяльності  фірми&позичальника;


 

4) розшифровка дебіторської  й  кредиторської заборгованості фірми&позичальника на останню  звітну  дату;

5) звіт про фінансово&майновий стан підприємства (форма 3) за рік;

6) розшифровка основних  засобів на останню  звітну  дату;

7) розшифровка окремих  статей  балансу  (за необхідності);

8) повний  перелік  відкритих  позичальником рахунків  (основних і додаткових,  у національній та іноземній  валютах) із вказівкою  док& ладних  банківських реквізитів,  підписаний уповноваженими особа& ми і завірений печаткою  Позичальника;

9) довідка з банку, де відкрито основні рахунки  в національній та

іноземній  валюті  про  наявність  (відсутність) картотеки 2 (по бюд&

жетних  платежах  і безакцептному списанню);

10)  довідка  (витяг) з обслуговуючого  банку про обороти  по ра& хунку  (рахунках) клієнта  за  період,  необхідний  для  аналізу  діяль& ності фірми  з підсумковими сумами й розбивкою  за місяцями;

11) витяг  про рух коштів по рахунках  клієнта  на вимогу банку);

12)  довідка  про наявність  (відсутність) заборгованості за креди& тами в інших банках, підписана  уповноваженими особами і завірена печаткою  позичальника;

13)  при  наявності  заборгованості по кредитах  в інших  банках,

позичальником надаються  копії кредитних  договорів, договорів по забезпеченню, а також довідка з банку про наявність  (відсутність) простроченої кредитної  заборгованості;

14) при проведенні  перевірок  уповноваженими держорганами за поточний  рік — копії відповідних  актів;

15) акт річної аудиторської перевірки  (для  відкритих  акціонер&

них товариств  — обов’язково).

3. Комерційні документи:

1) техніко&економічне обґрунтування ефективності проекту (бізнес&план), під який  передбачається отримання кредиту з доклад& ною вказівкою  валового  доходу, валових  витрат,  чистого  прибутку, всіх податкових  платежів, рентабельності об’єкту кредитування, гра& фіка надання кредитних  коштів, графіка і джерела погашення  креди& ту і сплати  відсотків;

2) копії  контрактів (договорів) та інших  угод, рахунків&фактур

(інвойсів), вантажних митних  декларацій (якщо оплата  за фактом постачання), накладних,  актів приймання&передачі, платіжних доку&


 

ментів, що є об’єктом кредитування, підписані уповноваженими осо&

бами і завірені  печаткою  позичальника;

3) копії договорів,  угод по поточній  господарській діяльності по&

зичальника, доходами  від якої передбачається погашення  кредиту.

4. Документи по забезпеченню  повернення кредитних  коштів і сплати  відсотків: гарантія  банку, страховий  поліс, поручництво, зас& тава чи змішані  форми  забезпечення:

4.1. Гарантія  банку:

– тристоронній договір  гарантії  між  банком,  позичальником  і банком&гарантом;

– установчі  документи  банку&гаранта,  його  баланс  на  останню звітну  дату, економічні  нормативи,  картки  із зразками  печат& ки та підписів  керівників;

4.2. По страховій  компанії:

– тристоронній договір страхування між банком, позичальником і страховою  компанією;

– установчі  та реєстраційні документи  страхової  компанії;

– баланс і форма  2 страхової  компанії  на останню  звітну  дату;

4.3. Поручництво:

– установчі та реєстраційні документи  поручителя відповідно  до п. 1 даного переліку;

– баланс  і форма  2 поручителя на останню  звітну  дату;

– інші фінансові  документи  відповідно  до п. IV даного переліку

(за вимогою Банку).

4.4. Заставне забезпечення:

4.4.1. Для  об’єктів нерухомості:

А. Правовстановлюючий документ,  що підтверджує право  влас& ності заставника на предмет  застави, залежно  від способів  придбан& ня права власності:

а) на підставі  договорів  купівлі&продажу, міни  інших  договорів

цивільно&правового характеру,  що передбачають  перехід пра&

ва власності  — відповідний договір;

б) введення  в експлуатацію закінченого  будівництвом об’єкта — Акт державної  приймальної |комісії про введення  об’єкта в ек& сплуатацію;


 

в) придбання права власності шляхом приватизації державного майна — договір купівлі&продажу з Фондом держмайна  України чи його регіональним представництвом, Свідоцтво про право власності;

г) придбання у власність  об’єкта нерухомості  з публічних  торгів (аукціону) — Свідоцтво  про придбання майна з аукціону (пуб& лічних  торгів);

ґ) передача об’єкта нерухомості  в Статутний фонд суб’єктів під&

приємницької діяльності,  релігійних  чи  громадських   органі&

зацій — Установчий договір.

Зазначені правовстановлюючі документи  повинні  бути  зареєст& ровані місцевою Радою народних  депутатів (Бюро технічної інвента& ризації) за місцем перебування об’єкта нерухомості шляхом видачі окремого посвідчення чи відміткою органа, який реєструє безпосе& редньо на правовстановлюючому документі.

Б. Інші документи.

4.4.2. Для  будівель  і споруд:

а) Державний Акт на право користування землею (про право власності  на землю), у випадку  його оформлення;

б) довідка&характеристика з БТі;

в) довідка з нотаріальної контори  про відсутність  заборони  на відчуження майна (не закладено, в судовому спорі та під ареш& том не перебуває);

г) інвентарна  справа  на будівлю  (споруду);

ґ) баланс із розшифровкою основних  засобів;

д) письмова  згода (якщо це передбачено  установчими докумен& тами)  власників (учасників, акціонерів) на передачу майна під заставу і доручення  підписання договору застави  конкретною особою.

4.4.3. Для  квартир:

а) довідка&характеристика з БТі;

б) довідка з нотаріальної контори  про відсутність  заборони  на відчуження майна (не закладено, в судовому спорі та під ареш& том не перебуває);

в) довідка за формою 3 з ЖЕКу про осіб, які прописані в квартирі;

г) при наявності  прописаних у квартирі  повнолітніх осіб, що не є власниками квартири  — письмове  зобов’язання від них про


 

звільнення квартири і виписки  з неї у випадку звернення стяг&

нення  на заставу;

ґ) якщо квартира  придбана  одним з подружжя у зареєстровано& му шлюбі — письмова  згода другого з подружжя на передачу квартири під заставу,  завірена  нотаріально;

д) рішення  місцевої Ради  народних  депутатів про згоду на надан& ня квартири під заставу (на підставі згоди опікунської  ради) — при наявності  у власника  малолітніх  дітей.

У випадку,  коли  власником квартири є юридична  особа, додат& ково надаються  баланс підприємства з розшифровкою основних  за& собів, а також письмове рішення  власників (засновників, акціонерів) на передачу квартири в заставу (якщо  це передбачено  статутними документами Заставника).

4.4.4. Для  об’єктів  незавершеного будівництва:

а) Державний акт про право  власності  (на право користування) земельною  ділянкою  (оригінал) або рішення  на відведення  зе& мельної  ділянки,  або договір на оренду земельної  ділянки.

б) акт експертної  оцінки  про вартість незавершеного будівництва;

в) генеральний план будівництва (проектно&кошторисна докумен&

тація  на об’єкт будівництва) (оригінал);

г) документи  державних  органів, що дають право на проведення будівництва даного об’єкта (оригінал);

ґ) баланс підприємства з розшифровкою капітальних вкладень  у

незавершене будівництво;

д) письмова  згода (якщо це передбачено  установчими докумен& тами)  власників (учасників, акціонерів) на передачу майна під заставу і доручення  підписання договору застави  конкретним особами.

4.4.5. Застава товарів  в обороті чи переробці:

а) рахунок&фактура (інвойс), договір купівлі&продажу чи інші до& говори цивільно&правового характеру  (міни, постачання тощо), що підтверджують право  власності  заставника на товари,  пе& редані під заставу;

б) вантажні митні декларації (якщо  товари були придбані за кор&

доном), товаротранспортні накладні чи акти приймання&пере&

дачі;


 

в) копії платіжних документів,  які підтверджують здійснення оп& лати за товари, що передаються  в заставу (для товарів у пере& робці);

г) баланс;

ґ) складські  довідки  про наявність  товарів у розрізі найменуван&

ня, кількості,  вартості на дату, передбачену  договором застави; д) договір оренди приміщення, в якому зберігаються товари, пере& дані під заставу,  якщо приміщення не є власністю  заставника;

е) письмова  згода (якщо це передбачено  установчими докумен&

тами) власників (учасників, акціонерів) на передачу  майна  в заставу  і доручення  підписання договору  застави  конкретни& ми особами.

4.4.6. Застава обладнання:

а) рахунок&фактура (інвойс), договір купівлі&продажу чи інші до& говори цивільно&правового характеру  (міни, постачання тощо), що підтверджують право власності  заставника на обладнання, передане  під заставу;

б) вантажні  митні  декларації,  (якщо  обладнання було придбане

за кордоном), товаротранспортні накладні  чи акти  прийман&

ня&передачі;

в) копії платіжних документів,  що підтверджують здійснення оп&

лати за обладнання, яке передається під заставу;

г) баланс  підприємства з розшифровкою основних  засобів;

ґ) договір оренди приміщення, в якому знаходиться обладнання, яке передається під заставу, якщо приміщення не є власністю заставника;

д) технічна  документація (паспорт) на обладнання /оригінал/;

є) письмова  згода (якщо це передбачено  установчими докумен& тами)  власників (учасників, акціонерів) на передачу майна під заставу й доручення  підписання договору застави конкретною особою.

4.4.7. Для  транспортних засобів:

а) технічний  паспорт  (оригінал) автотранспортного засобу;

б) ключі, якщо транспорт буде знаходитися на збереженні в банку;

4.4.8. Для  цінних  паперів:

1. Акції:


 

а)  витяг  з реєстру  акціонерів,  що підтверджує право  власності (право розпорядження) заставника на акції, які передаються під заставу;

б) баланс  підприємства з розшифровкою відповідних  рахунків;

в) розпорядження застави;

г) передаточне  доручення  (при заставі).

2. Облігації; ощадні (депозитні) сертифікати, векселі та інші цінні папери:

а) договір купівлі&продажу чи інші договори цивільно&правового характеру  (міни, дарування тощо), що підтверджують право власності  заставника на цінні папери, які передаються  під за& ставу, або безпосередньо цінні папери  у випадку  їхньої пере& дачі через індосамент (передаточний запис безпосередньо на цінному  папері);

б) баланс  підприємства з розшифровкою відповідних  рахунків

(для  юридичних  осіб);

в) письмова  згода (якщо це передбачено  установчими докумен& тами)  власників (учасників, акціонерів) на передачу майна під заставу і доручення  підписання договору застави  конкретною особою (для юридичних  осіб).

4.4.9. Додатково для майна державних  підприємств і підприємств, що знаходяться в процесі приватизації:

— рішення  уповноваженого органу приватизації про приватиза&

цію майна  державного  підприємства;

— дозвіл державного  органу, уповноваженого на управління май& ном державного  підприємства, на передачу  даного  майна  під заставу  (дозвіл може надаватися шляхом  узгодження догово& ру застави, що укладається).