Задача №  2

Фірма  «Дельта»  (український імпортер) укладає  контракт  з іно& земним експортером — фірмою «COTER» (Німеччина) на постачан& ня в Україну  продукції  іноземного  походження (комплектуючих) з умовами  оплати  безвідзивним підтвердженим акредитивом на суму

200 000 євро проти пред’явлення документів  або з відстрочкою  пла&

тежу. Строк дії акредитива — 60 днів, тобто дата випуску акредитива

10.01.2004 р. і дата закінчення 10.03.2004 р. Український покупець не має можливості розрахуватися з продавцем повністю відразу ж після отримання товару, а іноземний  продавець хоче отримати виручку відразу  і не погоджується на надання  товарного  кредиту.  У такому випадку  український імпортер  може звернутися в банк за кредитом і розрахуватися кредитними коштами, але за обслуговування креди& ту банк стягує  15% річних, що дорого для імпортера.

Розглянувши прохання  клієнта,  Банк  пропонує  угоду  — торго& вельне фінансування цієї імпортної  угоди. У банка&емітента акреди& тива в даний момент немає достатньо коштів для кредитування клієнта&фірми «Дельта». Тому Банк веде переговори з іноземним  бан& ком&кореспондентом щодо можливості здійснення угоди торговель& ного фінансування &  тобто здійснення платежу за рахунок власних коштів іноземного  банку&кореспондента на користь  продавця  проти надання  документів,  які відповідають  умовам акредитива, а банк& емітент розраховується з іноземним  виконуючим банком  через виз& начений  строк.

Загальні витрати  імпортера з імпортного  фінансування:

1. Комісія  за відкриття акредитива — 0,2% від суми акредитива. Після  відкриття акредитива Банк  надсилає  в банк експортера  по& відомлення про відкриття і бере комісію  за повідомлення.

2. Банк  експортера  надсилає  в Банк  документи  за акредитивом,

за перевірку  яких Банк  знімає  з рахунку  фірми кошти і надсилає  їх в іноземний  банк кур’єрською поштою, яка виставила рахунок за свої послуги. Разом  з цим Банк  посилає  SWIFT&повідомлення про пере& дачу документів  іноземному  банку і за це стягує  з клієнта  комісію.

3. Банк просить клієнта&фірму «Дельта»  відшкодувати йому вит&

рати за видачу  зобов’язань за акредитивом без грошового  покриття

(0,2% від суми акредитива).


 

4. У більшості  випадків  експортер  сплачує  за свій рахунок  комі& сію за підтвердження акредитива першокласним банком, яка стано& вить 5% від суми акредитива. Тільки  в окремих  випадках  за домо& вленістю  обох сторін ця комісія  сплачується за рахунок  імпортера. У даному запропонованому випадку  підтвердження було необхідно експортеру, тому він, згідно з контрактом, сплачує комісію за підтвер& дження акредитива зі свого рахунку. Комісія за підтвердження бе& реться  до моменту платежу;  комісія  розраховується так:

K

 

B T

=          n          ,

n          360 100

де  Вп  — вартість  постачання;

В — відсоток  комісії;

Т — термін, на який  надається  фінансування.

5. Далі Банк&кореспондент виконує  платіж  на користь  експорте&

ра; за це сплачується комісія  в розмірі  300 євро.

6. Після  моменту платежу іноземний  банк до моменту відшкоду& вання йому коштів Банком, вимагає від Банку оплатити комісію за фінансування, яка  знімається з рахунку  імпортера&фірми «Дельта». Комісія  іноземного  банку дорівнює  ставці LIBOR  (1,25%) плюс ко& місія за кредит  банка&кореспондента, яка дорівнює  4,75%, крім того комісія іноземного банку дорівнює 6% річних (від суми акредитива).

7. Далі  фірма  «Дельта»  сплачує  комісію  Банку  за надання  бан&

ківського  поручництва в розмірі  5% від суми акредитива.

Як альтернатива фінансуванню фірма «Олімп»  може взяти кредит у Банку, щоб забронювати кошти на рахунку для оплати  акредитива.

Витрати  з кредитування в даному  випадку такі:

Відсотки  за надання  кредиту  Банком  у розмірі 15% річних. Сума  за користування кредитом  розраховується так:

 

 

Pk

де  S — сума акредитиву;

r — відсоток  за кредит;


=          S r t   ,

360 100

 

t — термін  користування кредитом,  який  складається з терміну, на який  відкривається акредитив,  та терміну, протягом  якого кошти надходять  на рахунок  банку.


 

Тарифи банку  з документарних операцій


 

Таблиця  3

 

 

Види операцій

Тариф

Акредетиви

Попереднє авізування акредитиву

$50

Авізування документарного акре&

дитиву

0,1%, min $30, max $200

Перевірка (прийняття та відсилан&

ня) документів

0,2%, min $60, max $1000

Відкриття акредитива з покриттям

0,3%, min $75, max $1000 при здійсненні операції

Відкриття акредитива без покриття

За домовленістю

Зміна умов акредитива

$75 при здійсненні  операції

Переказ  трансферабельного акре&

дитива

0,15%, min $60, max $500 при здійсненні операції

Акцептування трат (передача  доку&

ментів проти акцепту)

0,15%, min $50

Підтвердження акредитива в іншо&

му банку

0,25%, min $75 за квартал  або його частину

Анулювання акредитива

$75

Прийняття документів розбіжнос&

тями

$75 за кожний пакет докумен&

тів

Платежі  в рамках акредитива

Згідно п. 2.1, оплата здійсню&

ється в гривнях  за курсом НБУ

Інкасо

Обробка  та відправлення докумен&

тів по інкасо

0,2%, min $40, max $500 при здійсненні операції

Прийняття та авізування докумен&

тів на інкасо

0,2%, min $20, max $100

Передача документів по інкасо про&

ти платежу

0,2%, min $40, max $500. Опла& та здійснюється в гривнях  за курсом НБУ

Гарантії

Авізування гарантії бенефіціару

0,1%, min $50, max $500

Надання гарантії з покриттям*

3%, min $200, max $3000

Надання гарантії без покриття*

1–4%


 

Продовження табл. 3

 

Зміна умов гарантії

$100

Платежі  за гарантіями

Згідно п. 2.1

Сплата  Банком відсотків на залиш&

ки коштів на поточних рахунках

Плата за залишки коштів на поточних рахунках за умовами додаткової угоди

 

* У випадку видачі гарантії, що підтверджена іноземним банком, клієнт додатково  покриває витрати  банку по оплаті комісійної  винагороди інозем& ному банку

Завдання

1. Вивчити  умови торговельного фінансування імпортної операції, які пропонує  банк, та умови отримання кредиту  в банку та вибрати більш вигідний  варіант  для  фірми  «Дельта».

2. Проаналізуйте переваги, які отримає підприємство від викори&

стання  торговельного фінансування.


Софіщенко І.Я. Фінансування  зовнішньоторговельної діяльності підприємства