ЗАДАЧІ Задача № 1

Українське підприємство «Імпорткомплект» імпортує  готові ви& роби та комплектуючі до них. Транспортні послуги надають йому транспортні підприємства. Для підвищення ефективності імпортних операцій підприємство вирішило  придбати 4 вантажних машини марки  Івеко&1540 для здійснення вантажних перевезень  самостійно. Вартість  однієї машини становить  275 тис. дол США. Отже, вартість закупівлі  автотранспорту —   1 100 000 дол США.

Підприємству необхідно прийняти рішення  щодо джерел фінан&

сування  придбання автомобілів,  якими  можуть  бути:

1) банківський кредит;

2) спільне  фінансування із залученням банківського кредиту;

3) фінансовий лізинг.

Для фінансування придбання машин можна залучити  кредит комерційного банку. Банк, до якого звернулося підприємство, запро& понував  такі умови надання  кредиту:

1) обов’язкова участь коштів підприємства&позичальника у фінан& суванні заходу, що кредитується. При цьому частка участі підприємства має бути не менше 30%;

2) кредит комерційний банк надає на 3 роки під заставу придба&

них машин;

3) ставка  відсотка  за кредитом  становила  15% річних.

Зважаючи на вимогу  банку  щодо обов’язкової участі коштів  під& приємства&позичальника, йому необхідно вкласти  330 тис. дол США. Однак  підприємство на даний  час може виділити  лише  200 000 дол США  за рахунок  нерозподіленого прибутку.

Підприємство розглядає варіант  із залученням додаткових  дже&

рел фінансування імпорту на підставі спільної участі у фінансуванні, через залучення до фінансування цієї операції коштів ще одного інве& стора, частка  участі якого  становить  130 000 дол США.

Для спрощення проведення розрахунків планується створити  під&

приємство ТОВ «Транспортсервіс» зі статутним капіталом 350 000 дол


 

США.  Частка  участі  ТОВ  «Імпорткомплект» становила  220 000 дол США, що включало $200 000 на придбання нових машин та $20 000  — раніше  здійснені  витрати  на функціонування  автотранспорту. Інші

$130 000 належали  інвестору.

Таким  чином, за цим варіантом  джерелами  фінансування прид&

бання  4 машин можуть  стати:

1) кредит  комерційного банку — $770 000 (70%);

2) нерозподілений прибуток  підприємства — $200 000 (18%);

3) кошти  інвестора  — $130 000 (12%).

За результатами діяльності  підприємства «Транспортсервіс» на другий рік після реалізації  проекту воно вже може отримати  чистий прибуток  близько $350 000, а на четвертий рік щорічний  прибуток підприємства буде складати  біля 500 000 дол США.

Витрати  підприємства «Транспортсервіс» включають  витрати  на технічне обслуговування машин, заробітну  плату водіїв, оренду при& міщення  та  гаражі,  амортизацію обладнання, витрати  на  рекламу тощо. Витрати  першого  року  включають  ще й $1 100 000 на прид& бання  машин.

Оцінка  наведеного  варіанту  фінансування потребує  врахування його наслідків для фінансового стану ділової репутації підприємства:

1) відповідно  до частки в капіталі  підприємства тільки  60% при&

бутку буде належати  ТОВ  «Імпорткомплект»;

2) співвідношення власних  та запозичених коштів підприємства ТОВ «Транспортсервіс» становить  30/70,  що свідчить про досить високий  рівень заборгованості, а отже, і високий  рівень фінансового ризику;

3) залучивши для фінансування проекту кошти інвестора, підприємство втратило  певну частку контролю  над діяльністю підприємства.

Підприємство розглядає альтернативне джерело  фінансування –

фінансовий лізинг.

Припустимо, що джерелами  фінансування на придбання 4 машин стали прибуток  підприємства обсягом $200 000 та отримання машин за  договором  фінансового лізингу  на загальну  суму $900 000. При цьому угода лізингу передбачає погашення  основної суми боргу про& тягом 3 років зі сплатою  відсотка  на рівні 15% річних.

Оцінка  переваг  фінансового лізингу  повинна  враховувати таке:


 

1) підприємство не поділяє  отриманий прибуток  з іншим інвес&

тором;

2) підприємство отримує  ще й податкову  пільгу  — при лізингу до валових  витрат підприємства відносяться не лише плата за користування кредитом,  а й сума  погашення   основної  суми боргу, таким чином, сума прибутку  до оподаткування, а отже, і сума  податку  на  прибуток  є  значно  меншою  порівняно з випадком, коли джерелом фінансування виступає  кредит ко& мерційного  банку;

3) отримані за угодою лізингу основні кошти обліковуються поза

балансом підприємства, коефіцієнт заборгованості нашого підприємства не зміниться в наслідок  отримання лізингового кредиту, що дозволить  підприємству підтримати показники фінансової стійкості  та фінансового ризику  на оптимальному рівні;

4)  внаслідок   застосування  лізингової   схеми  фінансування

підприємство залишилось би повноправним власником ново& го напряму  діяльності і не було б змушене поділяти  прибуток з іншим  інвестором.

Завдання

Дати оцінку ефективності кожного варіанта фінансування та його вигідності  для  підприємства.

1. Розрахувати вартість  інвестиційного капіталу,  що  включає  в себе вартість  кредиту  комерційного банку, вартість  нерозподіленого прибутку та вартість коштів інвестора на основі середньої вартості інвестиційного капіталу  підприємства WACC.  При обчисленні  не& обхідно мати на увазі, що вартість прибутку  ТОВ «Імпорткомплект» можна розрахувати діленням середньої суми чистого прибутку, що щорічно розподіляється між власниками підприємства, на суму влас& ного капіталу  підприємства.

При  оцінці  вартості  фінансування слід зважати  на необхідність

забезпечити інвестору більшу норму доходності, ніж  середня ставка на ринку, оскільки  інвестиційні вкладення передбачають  вищий рівень  ризику,  ніж кредитні.

Порівняти ефект,  отриманий підприємством за різними  варіан&

тами фінансування. Результати викласти в таблиці  (табл. 1).


 

Таблиця 1

Результати за різними  схемами фінансування, дол США

 

Показники

13й рік

23й рік

33ій рік

43й рік

Прибуток за схемою фінан& сування на ос& нові залучен& ня банківсь& кого кредиту та інвестиції

 

 

 

 

Прибуток за схемою фі& нансування за рахунок фі& нансового лі& зингу