2.2. Внутрішньофірмове фінансування зовнішньоторговельної діяльності

Процеси інтернаціоналізації господарської діяльності  активізують форми  фінансування торговельних операцій,  які пов’язані  із внутр& ішньофірмовими каналами,  — це внутрішньофірмове фінансування.

Внутрішньофірмове фінансування — це операції з надання по3

зик підрозділами міжнародної компанії  одне одному, надання позик материнською компанією своїм  дочірнім  підрозділам та навпаки.

Таке фінансування здійснюється у формі:

— прямого  міжнародного внутрішньофірмового кредиту;

— компенсаційного внутрішньофірмового кредиту;

— паралельного внутрішньофірмового кредиту.

При  використанні прямого міжнародного фірмового кредиту  го& ловна компанія  безпосередньо надає тимчасово  вільні грошові кош& ти дочірній  компанії.  Такі кредити  в міжнародній практиці  оформ& люються простим векселем. Ціна таких кредитів, як правило, близька до ринкової  або менша за неї.

Переваги такої схеми фінансування полягають  у спрощеному порядку  оформлення позики.  У міжнародній практиці  ця форма  не набула  достатнього  поширення через  недоліки,  які  їй  притаманні (табл. 2.3).

При  використанні компенсаційного внутрішньофірмового  кредиту головна  компанія  переміщує  цільові  фонди  на терміновий депозит  у банк своєї країни за умови передачі цих коштів дочірній компанії. Банк використовує свої філії  за кордоном  для  перекредитування отрима& них від головної  компанії  грошей дочірній  компанії  в іншій  країні.

Паралельний внутрішньофірмовий кредит  передбачає  надання

підрозділами фірми позик  у валюті своєї країни  на визначений пер& іод. Усі угоди здійснюються в межах міжнародного фінансового рин& ку. Завдяки такій формі фінансування можна уникнути валютних ризиків,  тому що кожна  з компаній  позичає  грошові  кошти  саме в тій валюті, в якій вона буде здійснювати платіж. Паралельний внут& рішньофірмовий кредит часто використовується при наявності  в країні валютних  обмежень  на переказ  коштів.

Необхідно  дати оцінку  можливостям та прийнятності кожного  з можливих варіантів короткострокового внутрішньофірмового фінан& сування,  зважаючи  на те, що це один з найдешевших.


 

Переваги та недоліки основних форм внутрішньофірмового кредиту


 

Таблиця 2.3

 

 

Форми внутрішньофірмо3 вого кредиту

 

Переваги

 

Недоліки

 

Прямий міжнарод& ний фірмовий кре& дит

– один   з   найдешев& ших видів фінан& сування;

– кредити оформлю& ються простим ве& кселем;

– ціна близька до рин& кової або трохи ни& жча

– часто  невигідний з точки зору подат& кового планування;

– великі   розміри ва& лютно&курсових ризиків;

– великі  політичні ри&

зики

 

Компенсаційний внутрішньофірмо& вий кредит

– захист   від   валют&

ного ризику;

– можливість уникнен& ня валютних обме& жень;

– здешевлення фінан&

сування

Залежність  від   пев&

ного банку

 

Паралельний внут& рішньофірмовий кредит

– зниження валютно&

го ризику;

– відповідність нор& мам національного законодавства;

– можливість уникнен& ня валютних обме& жень;

– можливість репат&

ріації коштів

– обмежене коло  ко& нтрагентів, які за& довольняють вимо& гам;

– високий кредитний ризик