1.5.  Фінансова робота  на підприємствах її зміст, завдання та організація

Діяльність з управління фінансами визначає  суть фінансо- вої роботи  на підприємстві.

Фінансова робота — це система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення підприємств та досяг- нення  ним поставлених цілей, тобто вона забезпечує  життєді- яльність підприємства,  поліпшення її результатів.

Основними завданнями фінансової роботи  є:

− фінансове   забезпечення  поточної   господарської   діяль- ності грошовими коштами підприємства, тобто постійної платоспроможності підприємства його балансу;

− пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищен- ня рентабельності та платоспроможності;

− організація  розрахунків і виконання фінансових  зобов’я- зань перед суб’єктами господарювання, бюджетом, банка- ми, працівниками підприємств;


 

− мобілізація   фінансових   ресурсів  в  обсязі,  необхідному для фінансування виробничого  й соціального  розвитку, збільшення власних фінансових  ресурсів;

− контроль  за ефективним цільовим  розподілом  та вико- ристанням власних і позикових фінансових  ресурсів.

Фінансова робота  складається з таких чинників:

− фінансове прогнозування та планування;

− аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності;

− оперативна, поточна фінансово-економічна робота.

Фінансове прогнозування та планування фінансів є однією з найважливіших ділянок  фінансової  роботи підприємства.  На цій стадії фінансової  роботи  визначається загальна  потреба  у грошових коштах для забезпечення нормальної  виробничо-гос- подарської діяльності та можливість  одержання таких коштів.

За ринкових  умов підприємство самостійно  визначає  на- прямки  та розмір  використання прибутку,  який  залишається в його розпорядженні після сплати податків. Метою складання фінансового плану  є визначення фінансових  ресурсів, капіта- лу та резервів на підставі прогнозування величини  фінансових показників:  власних оборотних коштів, амортизаційних відра- хувань, прибутку, суми податків.

Планування виручки  є необхідним  для розробки  плану прибутку  від реалізації  продукції,  визначення суми планових платежів до бюджету. Від обґрунтованості та правильності роз- рахунку виручки значною мірою залежить також реальність основного  джерела  надходження коштів  та розмір  запланова- ного прибутку.

Планування витрат  — визначення можливості  найеконом- нішого витрачання матеріальних,  трудових та грошових ресур- сів на одиницю  продукції.  Зменшення витрат  виробництва та обігу є важливим  фактором  збільшення ефективності вироб- ництва. Зниження собівартості  за рахунок економії сировини, матеріалів, палива, енергії та живої праці дає змогу виробити значну кількість  додаткової  продукції,  збільшити прибуток  та рентабельність підприємств,  створює  реальні  можливості  для


 

самофінансування. Скорочення витрат на виробництво одини- ці продукції є матеріальною підставою для зниження цін на неї, а відтак — прискорення обертання оборотних коштів.

Плануючи  витрати  на виробництво та реалізацію  продук- ції, необхідно враховувати резерви зниження її собівартості.

На основі фінансових  показників складають  перспективні, поточні та оперативні  фінансові  плани. Поточний  фінансовий план складається у формі балансу доходів та витрат грошових коштів, оперативний — у формі платіжного  календаря.

Аналіз та контроль фінансової діяльності підприємства — це діагноз його фінансового стану, що уможливлює визначення недоліків  та прорахунків,  виявлення та мобілізацію  внутріш- ньогосподарських резервів,  збільшення доходів  та прибутків, зменшення витрат виробництва, підвищення рентабельності, поліпшення фінансово-господарської діяльності  підприємства в цілом. Матеріали аналізу використовуються в процесі фінан- сового планування та прогнозування.

Підприємство має опрацювати  таку систему показників,  за допомогою якої воно змогло б із достатньою точністю оцінити поточні та стратегічні можливості  підприємства.

Аналітичну  роботу  підприємства можна  поділити  на два блоки:

− аналіз фінансових  результатів  та рентабельності;

− аналіз фінансового стану підприємства.

Аналіз  фінансових результатів підприємства здійснюєть- ся за такими основними напрямками:

− аналіз  та оцінка  рівня  і динаміки  показників прибутко- вості, факторний аналіз прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг;

− аналіз  фінансових  результатів  від іншої реалізації,  поза- реалізаційної та фінансової  інвестиційної діяльності;

− аналіз та оцінка використання чистого прибутку;

− аналіз взаємозв’язку витрат, обсягів виробництва продук- ції та прибутку;

− аналіз взаємозв’язку прибутку, руху оборотного капіталу

та грошових потоків;


 

− аналіз та оцінка впливу інфляції на фінансові результати;

− факторний аналіз показників рентабельності.

Аналіз  фінансового стану  підприємства проводиться за такими напрямками:

− аналіз та оцінка складу та динаміки майна;

− аналіз фінансової  стійкості підприємства;

− аналіз ліквідності  балансу;

− комплексний аналіз і рейтингова  оцінка підприємства.

Поточна та оперативна фінансова робота  на підприємстві спрямовується на практичне втілення  фінансового забезпечен- ня підприємницької діяльності,  постійне  підтримування пла- тоспроможності на належному  рівні.

Зміст  поточної  оперативної фінансової  роботи  на підпри- ємстві полягає в такому:

− постійна  робота зі споживачами стосовно  розрахунків за реалізовану продукцію, роботи, послуги;

− своєчасні  розрахунки  за поставлені  товарно-матеріальні цінності та послуги з постачальниками;

− забезпечення          своєчасної      сплати            податків,        інших обов’язкових платежів у бюджету та цільових фондів;

− своєчасне проведення  розрахунків по заробітній платі;

− своєчасне погашення  банківських кредитів  та сплата від- сотків;

− здійснення платежів за фінансовими операціями.

За  організацію фінансової роботи  на підприємстві відпо- відає  фінансова служба — самостійний структурний підроз- діл, який виконує  визначені  функції в системі управління під- приємством.

Основні  функції фінансової служби є:

− фінансово-кредитне планування;

− здійснення розрахунків;

− оперативне  планування;

− аналіз-фінансово-господарської діяльності;

− надання фінансової  звітності;

− контроль і виконання фінансово-економічної роботи.