11.5. Реструктуризаційні зміни на підприємстві

У комплексі  фінансово-економічних та організаційно-пра- вових заходів з фінансового оздоровлення підприємства-борж- ника важливе значення  має реструктуризація (реорганізація).

Реструктуризація підприємства — здійснення організацій- но-господарських, фінансово-економічних, правових  і техніч- них заходів,  спрямованих на реорганізацію  підприємства,  зо- крема  шляхом  його поділу  з переходом  боргових  зобов’язань до юридичної  особи, що не підлягає  санації, якщо це передба- чено планом санації, на зміну форм власності,  управління, ор- ганізаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздо- ровленню підприємства.

Реорганізація підприємства (його  злиття  з іншим, еконо- мічно стійким  підприємством, приєднання до фінансово  стій- кого підприємства,  поділ на самостійні підприємства,  перетво-


 

рення  на підприємство іншої форми  власності) здійснюється за рішенням власника  його майна або уповноваженого власни- ком органу, а також за рішенням господарського суду.

Здійснення реструктуризація передбачає  передусім  аналіз фінансово-господарської діяльності  підприємства,  який має містити  оцінку  загальної  вартості  майна  підприємства,  акти- вів і пасивів  його балансу, їх структуру,  аналіз  кредиторської і дебіторської  заборгованості,  прибутковості та рентабельнос- ті виробництва, а також  розрахунок  коефіцієнтів абсолютної ліквідності  та платоспроможності, які характеризують рівень фінансового стану підприємства.       За даними аналізу робить- ся висновок щодо ліквідації підприємства через процедуру ого- лошення його банкрутом  або реорганізації.

Проект заходів реорганізації включає:

− економічне обґрунтування необхідності реструктуризації;

− пропозиції  щодо методів реструктуризації;

− витрати на реструктуризацію та джерела їх покриття;

− заходи вирішення фінансових, соціальних  та інших про- блем, пов’язаних  з реалізацією  проекту  реструктуризації підприємства.

Реструктуризація підприємства передбачає такі заходи:

− заміну керівника  підприємства;

− відокремлення від підприємства непрофільних структур- них підрозділів;

− продаж зайвих основних засобів та устаткування;

− зменшення  розмірів підприємства;

− часткова або повна приватизація;

Види реструктуризації:

− управлінська реструктуризація;

− технічна реструктуризація;

− економічна реструктуризація;

− фінансова реструктуризація;

− оперативна  реструктуризація;

− реструктуризація власності;

− стратегічна реструктуризація.


 

Управлінська реструктуризація пов’язана зі зміною органі- заційної структури підприємства, менеджменту, інноваційної, технологічної  та маркетингової політики,  системи  підготовки та перепідготовки кадрів.

Технічна  реструктуризація має забезпечити підприємству відповідний рівень  виробничого  потенціалу,  технології,  ефек- тивних  систем постачання  та ін., що дасть змогу виготовляти конкурентоспроможну продукцію.

Економічна реструктуризація  покликана забезпечити до- статній рівень рентабельності шляхом оптимізації  капітальних і поточних  витрат,  обсягу продажу,  збалансованої цінової  по- літики та ін.

Фінансова реструктуризація полягає  в  управлінні  паси- вами підприємства,  а саме в його заборгованістю  і передбачає зміну структури пасивів шляхом:

− відстрочки  погашення  заборгованості;

− зниження процентної ставки щодо заборгованості;

− визначення більш вигідної для підприємства схеми пога- шення заборгованості;

− заміни частки заборгованості на акції;

− анулювання частки або всієї заборгованості;

− отримання від кредитів нових позик або гарантій.

Оперативна реструктуризація полягає  у визначенні  голо- вних  видів  діяльності   й  розробці  конкретних   пропозицій,  а також заходів ліквідації недоліків у господарсько-фінансовій діяльності підприємства з мінімальними витратами.  Вона здій- снюється в короткостроковому періоді тоді, коли підприємство підвищує платоспроможність та ліквідність за рахунок власних ресурсів при здійсненні  санаційної  реструктуризації.

Основними шляхами такої реструктуризації можуть  бути:

− скорочення  чисельності працюючих;

− вдосконалення організації виробництва;

− вдосконалення управління грошовими потоками;

− економія витрат;

− виключення збиткових видів діяльності;


 

− підвищення контролю  за якістю  продукції  та витрачан- ням фінансових  ресурсів.

Реструктуризація власності — стосується  зміни  власника державних підприємств, зміни власності через зміни участі в капіталі та ін.

Стратегічна реструктуризація полягає в розробці та вжитті довгострокових заходів вдосконалення виробництва та поліп- шення фінансового стану підприємства і здійснюється за раху- нок залучення внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування.

Вона може передбачати такі дії:

− диверсифікація виробництва;

− завоювання  нових ринків збуту;

− придбання нового устаткування;

− впровадження новітніх технологій;

− підвищення кваліфікації персоналу;

− реструктуризацію власності;

− купівлю-продаж бізнесу.

Практика багатьох країн свідчить, що єдиного рецепта ре- структуризації не існує. Вона може здійснюватися в багатьох напрямках,  у різних  умовах, мати на меті досягнення  різних результатів  шляхом вжиття різних заходів та з різними ресур- сами.