11.2. Економічна сутність санації  підприємства

До системи заходів фінансового оздоровлення підприємств і виходу з економічної кризи належить  так звана санація.

Санація (від  лат. sanare — оздоровлення, або одужання)

— система економіко-організаційних заходів підвищення при- бутковості та ефективності виробництва, оздоровлення фінан- сового стану підприємств-боржників.

У Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» наводяться визначен- ня поняттям «санація» та «досудова санація».


 

Досудова санація — це система заходів відновлення плато- спроможності  боржника, які може здійснювати  власник майна (орган,  уповноважений управляти майном)  боржника,  інвес- тор з метою запобігання банкрутству боржника  шляхом ре- організаційних, організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних,  фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до початку порушення провадження у справі про банкрутство.

Таким  чином,  санація — це система  заходів,  що здійсню- ються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника  банкрутом  та його ліквідації, спрямовані  на оздоровлення фінансово-господарського стано- вища боржника,  а також на задоволення в повному обсязі або частково  вимог кредиторів  шляхом  кредитування, реструкту- ризації підприємства,  боргів і капіталу та (або) зміни організа- ційно-правової і виробничої  структури боржника.

Санація може здійснюватися в таких випадках:

− за потреби  забезпечення розвитку  пріоритетних галузей народного господарства, більш важливих підприємств внаслідок їх значущості для народного господарства;

− для переорієнтації підприємницької діяльності;

− з метою здійснення антимонопольних заходів;

− з ініціативи  суб’єкта господарювання, який  перебуває  у кризі, якщо існує загроза  оголошення його в майбутньо- му банкрутом;

− за рішенням господарського суду;

− за рішенням  кредиторів  відмовитися від частки своїх ви- мог з метою продовження підприємством своєї діяльності (якщо вона перспективна) або коли вони вбачають в сана- ції можливість  врятувати свій капітал;

− за звертанням боржника з власної ініціативи до господар- ського суду із заявою про порушення справи про своє бан- крутство в разі фінансової  неспроможності або існування реальної загрози;


 

− після завершення місячного строку після опублікування в офіційному  друкованому органі Верховної Ради або Кабі- нету Міністрів  України  заяви про порушення  справи про банкрутство підприємства,  якщо надійшли пропозиції від фізичних і юридичних осіб, які бажають задовольнити ви- моги кредиторів  до боржника;

− з  ініціативи   фінансово-кредитної  установи   у  випадках оголошення клієнта неплатоспроможним;

− з   ініціативи    заставоутримувача   цілісного    майнового комплексу  підприємства в разі невиконання зобов’язань, забезпечених  іпотекою майнового комплексу  та ін.

Головна мета санації — мобілізувати фінансові ресурси для відновлення (поліпшення) платоспроможності та ліквідності підприємств,  а також формування фінансового капіталу  для здійснення санаційних  заходів.

Підставою для проведення  санації є реальна загроза бан- крутства підприємства.

Ініціатива щодо проведення досудової санації державних підприємств може йти від уповноважених органів, підпри- ємств, кредиторів  або інших осіб.

Пропозиції щодо досудової санації від відповідних  осіб по- даються уповноваженому органу, який і приймає  рішення  про її проведення.