11.1. Фінансова криза  на підприємстві

Фінансова криза  —  фаза  незбалансованої діяльності  під- приємства  та обмежених  можливостей впливу  його керівни- цтва на фінансові відносини.

На практиці  кризу ідентифікують як загрозу неплатоспро- можності  та банкрутства підприємства,  збитковою  діяльність або дефіцитом  потенціалу  для успішного функціонування.

Отже, під фінансовою  кризою слід розуміти  недостатність власних коштів у суб’єктів господарювання для здійснення своєчасних  розрахунків з платежів до бюджету, цільових фон- дів, постачальникам, підрядникам, працівникам тощо внаслі- док зниження з різних причин результатів  їх господарсько-фі- нансової діяльності.

Фактори, які  можуть  зумовити фінансову кризу  підпри- ємства поділяють на:

− зовнішні фактори,  тобто ті, що не залежать від діяльності підприємства;

− внутрішні,  тобто ті, що залежать  від діяльності  підпри- ємства.


 

До зовнішніх  факторів належать:

− політична  нестабільність у країні,  в якій  розміщене  під- приємство;

− нестабільність господарського  та податкового  законодав- ства;

− значний рівень інфляції;

− зниження купівельної  спроможності  населення;

− нестабільність фінансового ринку;

− криза, посилення конкуренції в галузі;

− інші фактори.

Ці фактори можуть зумовити фінансову кризу, якщо від- повідні  служби  підприємств помилково  або несвоєчасно  реа- гують на них.

До внутрішніх  факторів належать:

− низький  рівень кваліфікації керівного персоналу;

− недоліки в організації постачання  та здійснення виробни- чої діяльності;

− недоліки в інвестиційній політиці;

− дефіцит коштів для фінансування;

− низький  рівень менеджменту  та маркетингу;

− недосконалість       виробничої    структури       та         структури управління;

− інші фактори.

В окремих підприємств спостерігаються специфічні причи- ни виникнення фінансової  кризи.

Фінансова криза  буває трьох рівнів:

І.          Фінансовий стан підприємства не загрожує  його функціо- нуванню (за умови переведення його на режим антикризо- вого управління).

ІІ.  Фінансовий стан на підприємстві загрожує його існуванню і потребує негайного здійснення фінансової  санації.

ІІІ. Фінансовий стан підприємства перебуває у кризовому  ста- ні, що вимагає його ліквідації.

Установлення рівня фінансової  кризи  зумовлюється необ- хідністю прийняття своєчасного  та правильного рішення  про


 

відновлення платоспроможності підприємства або визнання його банкрутом.

Розрізняють такі види криз:

− стратегічна;

− криза прибутковості;

− криза ліквідності.

Стратегічна криза  виникає  в умовах зруйнованого вироб- ничиго  потенціалу  та відсутності  довгострокових факторів успіху.

Криза прибутковості виникає  в умовах  наявності  перма- нентних збитків, що «з’їдають» власний  капітал підприємства, і призводить  до незадовільної структури балансу.

Криза ліквідності  виникає  у випадку неплатоспроможнос- ті підприємства або наявності  реальної  загрози  втрати  плато- спроможності.

Між різними  видами кризи існують тісні зв’язки — страте- гічна криза спричиняє кризу прибутковості, яка, своєю чергою, призводить  до втрати  підприємством ліквідності.  Закономір- ним результатом розвитку  симптомів  фінансової  кризи  є над- мірна  кредиторська заборгованість,  неплатоспроможність та банкрутство підприємства.