10.5. Фінансовий контроль на підприємстві

Система  фінансового планування діяльності  підприємства повинна передбачати відповідну систему контролю виконання бюджету, яка має бути своєрідним  моніторингом  фінансового стану підприємства.

Моніторинг фінансового стану  — розроблений на підпри- ємстві механізм здійснення постійного  спостереження за най- важливішими поточними  результатами цієї діяльності  в умо- вах постійно змінюваної кон’юнктури фінансового ринку.

Основні  цілі моніторингу фінансового стану:

− своєчасне  виявлення відхилень   фактичних  результатів фінансової діяльності від передбачених, що викликають зниження її ефективності;

− виявлення причин,  що викликали це відхилення, і роз- робка пропозицій  з відповідного коригування окремих напрямів  фінансової  діяльності  з метою її нормалізації та підвищення ефективності.

Фінансовий контроль допомагає управляти діяльністю під- приємства  і забезпечує  основу  для правильних дій у майбут- ньому.

А. Хоскінг  визначає  бюджетний  контроль  як постійне  по- рівняння фактичних результатів  і кошторисних цифр  для за- безпечення  основи для ревізій і для гарантування досягнення

цілей політики компанії.


 

Основою  контролю  є зворотний зв’язок, що дає необхідну інформацію  для виявлення причин  і усунення  відхилень  фак- тичних показників від бюджетних.

До контролю  належить  визначення і документування фак- тичних  показників як результатів  реалізації  управлінських рі- шень, порівняння їх з бюджетними  цифрами для визначення ефективності діяльності,  а також порівняння показників очіку- ваного (модифікований бюджет, прогноз) і фактичного виконан- ня бюджету. Проф. Д. Хан (Німеччина) відносить до цієї сфери також перевірку допустимості  вихідних передумов і контроль методичної і змістовної узгодженості  планового процесу.

Основними елементами системи контролю є:

− об’єкти контролю — бюджети;

− предмети  контролю  — окремі  характеристики стану бю- джетів (дотримання лімітів фонду оплати праці, витрат сировини  і матеріалів тощо);

− суб’єкти контролю — структурні підрозділи підприємства, що здійснюють контроль за дотриманням бюджетів;

− технологія контролю бюджетів — складання на консолідо- ваній базі даних бюджетів звітів, необхідних для виявлен- ня відхилень фактичних станів бюджетів від планових.

Контроль виконання бюджету розподіляється на:

− поточний контроль виконання бюджету;

− контроль  виконання бюджету  за  результатами звітного періоду (щомісячний контроль);

− контроль  виконання бюджету  прибутків  і збитків  за ре- зультатами кварталу (щоквартальний контроль).

Боб Райан зазначає, що в практиці західних фірм контроль- ні діапазони встановлюються двома способами:

− довільно,  за допомогою  процентного  відхилення, напри- клад  ± 2 % для  першого  рівня  і подвійний  діапазон  для другого рівня;

− шляхом  використання статистичних даних  з попередніх бюджетів.  Як  перший  діапазон  можна  використовувати


 

середнє  квадратичне відхилення, розраховане  за даними про індивідуальні відхилення за певними показниками, вираженими у процентній  формі.  Як другий  діапазон  — подвоєне значення цієї величини. До першого діапазону належать близько 68 % відхилень, до другого — 95 %.

Механізм  контролю  витрат необхідний  для того, щоб ство- рити  умови,  за  яких  виробничі   підрозділи   і  функціональні служби  підприємства несли  б відповідальність за результати своєї діяльності, і, насамперед, за виконання завдань зі знижен- ня собівартості  за статтями  витрат  не тільки  у своїх функціо- нальних службах, але й у первинних  виробничих підрозділах.

Звіти  про виконання бюджету  обов’язково  повинні  нада- ватися  бухгалтерією  керівникам, що відповідають  за доходи і витрати  центрів  фінансової  відповідальності. Для  того, щоб контроль був ефективним, необхідно не однократне (тобто піс- ля  закінчення звітного  періоду),  а постійне  одержання  мене- джерами  нижнього  рівня управління інформації  про виконан- ня бюджетних показників.

При одержанні звітів керівниками більш високих рівнів управління керівники  нижніх рівнів повинні  підготувати  усні коментарі  причин  значних  відхилень  і намітити  дії з виправ- лення положення. При управлінні по відхиленнях усі позитив- ні і негативні відхилення фактичних показників від бюджетних аналізують спочатку безпосередньо керівники центрів фінан- сової відповідальності, і тільки  при перевищенні  відхилення- ми встановлених меж до аналізу  і пошуку  рішень залучають- ся вищі керівники.  У зв’язку з цим до звітів для керівництва, крім зіставлення бюджетних і фактичних показників,  повинні включатися обґрунтування відхилень,  що перевищують  при- пустимі межі.


 

V         Питання  для перевірки знань

1.   Розкрийте сутність  фінансового планування на підприєм- стві та його види.

2.   Дайте характеристику основним  методам фінансового пла- нування.

3.   Охарактеризуйте етапи фінансового планування.

4.   Назвіть  види фінансового планування та їх характеристику.

5.   Для чого потрібно складати бізнес-план?

6.   Назвіть  і охарактеризуйте структуру бізнес-плану.

7.   Дайте визначення фінансового плану.

8.   Розкрийте етапи складання фінансового плану підприємства.

9.   Для чого розробляється плановий баланс?

10. Які принципи  покладено  в основу  розробки  планового  ба- лансу і прогнозу фінансових  результатів?

11. Що відображає кошторис доходів і витрат та кошторис капі- тальних витрат?

12.  Розкрийте зміст оперативного  фінансового планування.

13. Що таке платіжний календар та основне його призначення?

14. Охарактеризуйте фінансовий контроль на підприємстві.

15. Назвіть  основні елементи системи контролю.

16.  Як здійснюється контроль виконання бюджету?

5          Тестові завдання

1.   Фінансове планування — це:

а)  процес фінансового аналізу виробничого  підприємства;

б) сукупність методів та заходів із прогнозування діяльнос- ті підприємства;

в) процес розробки  системи фінансових  планів і планових показників по забезпеченню  розвитку  підприємства не-


 

обхідними  фінансовими ресурсами  і підвищення ефек- тивності його фінансової  діяльності в майбутньому;

г)  процес  управління фінансово-господарською діяльніс- тю підприємства в короткостроковому періоді.

2.   Етапами фінансового планування є:

а)  визначення потреби в капітальних інвестиціях;

б) розгляд і затвердження фінансових  планів; в) оцінка фінансової  стійкості підприємства; г)  виконання фінансових  планів.

3.   Процесом розробки системи  фінансових планів  за окре- мими аспектами фінансової діяльності є:

а)  фінансова стратегія;

б) фінансовий моніторинг; в) фінансове планування; г)  фінансовий контроль.

4.   Балансовий метод — це:

а)  економіко-математичне моделювання;

б) розрахунково-аналітичний метод;

в) метод балансування підсумкових  показників;

г)  нормативний метод.

5.   Розрахунково-аналітичний метод передбачає:

а) розрахунок  планових  показників шляхом коригування фінансових  показників базового періоду на зміни;

б) зміну планованих  фінансових  показників на визначену частку (коефіцієнт), виходячи з рівня їх виконання в по- передньому звітному періоді;

в) динаміку показників залежно від зміни факторів, які впли- вають на розвиток фінансових  процесів у майбутньому;

г)  що на основі встановлених норм та техніко-економічних нормативів  розраховуються потреби підприємства у фі- нансових ресурсах та визначення джерел цих ресурсів.


 

6.   Бізнес-план — це:

а)  довгостроковий курс фінансової  політики;

б) документ, у якому викладені організаційні,  виробничі та ринкові аспекти запропонованого бізнесу;

в) кредитні взаємовідносини і взаємовідносини з бюджетом;

г)  стандарт,  з яким  порівнюють  досягнуті  результати під- приємства.

7.   Баланс доходів і витрат підприємства складається з розділів:

а)  довгострокові  фінансові позики;

б) витрати і відрахування;

в) цільове фінансування та надходження до бюджету;

г)  інші надходження.

8.   Плановим документом, який  пов’язує план виробництва продукції, організаційно технічний  розвиток, збут з фі- нансовим  забезпеченням їх виконання, є:

а)  баланс доходів і витрат;

б) бюджет;

в) плановий  баланс;

г)  план фінансових  результатів.

9.  Поточне  планування фінансової діяльності передбачає формування:

а)  фінансової  стратегії підприємства;

б) бюджету поточних грошових витрат та надходжень;

в) бюджету капітальних витрат та надходжень;

г)  фінансових  планів  за  окремими  аспектами  фінансової діяльності.

10. Фінансова стратегія підприємства визначає:

а)  сутність системи контролю на підприємстві;

б) довгострокову мету фінансово-господарської діяльності підприємства;

в) мету фінансово-господарського аналізу підприємства;

г)  стан системи управління на підприємстві.


 

11. Сутність оперативного фінансового планування полягає  в: а)  складанні  й виконанні платіжного  календаря,  касового плану та здійсненні розрахунку  потреб у короткостроко-

вих залученнях коштів чи їх ефективному розміщенні;

б) розробленні фінансової  стратегії та фінансової  політики за окремими аспектами фінансової  діяльності;

в) опосередкуванні процесу  впровадження стратегії, ство- ренні умов для контролю  за реалізацією  заходів з досяг- нення стратегічних  завдань;

г)  визначенні  найважливіших показників,  пропорцій і тем- пів розширеного відтворення та є головною формою реа- лізації мети підприємства.

12. Структура оперативного фінансового плану включає:

а)  статті надходжень і видатків фінансових  ресурсів;

б) залишки  грошових коштів на початок і кінець планового періоду;

в) обсяги довгострокової кредиторської та дебіторської за- боргованості;

г)  заборгованість засновників за  внесками  до статутного фонду підприємства.

13. Основним завданням оперативного (короткострокового)

фінансового планування є:

а)  забезпечення платоспроможності підприємства протя- гом одиниці планового періоду;

б) максимізація  прибутковості  підприємства  впродовж одиниці планового періоду;

в) мінімізація  кредиторської заборгованості підприємства протягом одиниці планового періоду;

г)  оптимізація фінансової  стратегії підприємства щодо ін- вестицій.

14. Фінансові бюджети відображають:

а)  результати поточної  (оперативної) діяльності,  і, насам-

перед, показники доходу та здійснених  поточних витрат;


 

б) вплив прийнятих рішень у виробничій,  комерційній,  ін- вестиційній діяльності  підприємства на його фінансові ресурси;

в) обсяг запланованих інвестиційних витрат за проектами, що приймаються;

г)  фінансовий стан підприємства на певну дату.

15. Об’єктом контролю в плануванні є:

а)  окремі показники витрат і доходів, надходжень та видатків;

б) служби контролю, що здійснюють контроль за дотри- манням показників бюджетів;

в) бюджети структурних підрозділів,  часткові (функціо- нальні)  та зведені бюджети;

г) методи та процедури,  які використовуються в процесі контролю за виконанням бюджету.

#          Практичні завдання

Завдання 1

Скласти  прогнозний  бюджет фінансового результату  на плановий  рік для підприємства,  яке займається посередниць- кою діяльністю, використовуючи такі дані:

− середня величина націнки під час реалізації товарів — 45 %;

− рентабельність реалізації — 18 %;

− запланований чистий прибуток — 35,0 тис. грн.;

− запланований до сплати податок на прибуток — 12,0 тис. грн.

Завдання 2

На основі плану формування та використання фінансових ресурсів  підприємства визначається необхідний  розмір  залу- чення  позикових коштів  (кредитів). Щодо  планів  підприєм- ства на наступний  період відомо:


 

− інвестиції в приріст обігових активів передбачені в розмірі

15,0 тис. грн.,

− реконструкцію та модернізацію  діючих основних  засобів

— 9,0 тис. грн.; інноваційні  інвестиції — 14 тис. грн.;

− інші  напрями   використання фінансових   ресурсів  —  6,0 тис. грн.;

− чистий  прибуток,  що направлений на виробничий розви- ток підприємства — 14 тис. грн.;

− амортизаційні відрахування — 12,0 тис. грн.;

− залучення власних  фінансових  ресурсів  з інших  джерел передбачено у розмірі 5,5 тис. грн.;

− залишок  коштів на початок періоду — 4,0 тис. грн., на кі- нець — 3,5 тис. грн.

Завдання 3

Складіть план доходів та витрат підприємства за такими да- ними:

− дохід від реалізації продукції — 32 150,0 тис. грн.;

− витрати  на придбання сировини  і матеріалів  — 12 165,0 тис. грн.;

− витрати на утримання основних засобів — 980,0 тис. грн.;

− витрати на оплату праці — 3550,0 тис. грн.;

− податкові платежі, що включені до витрат операційної  ді- яльності — 1310,0 тис. грн.;

− інші витрати — 8210,0 тис. грн.;

− податкові  платежі,  що сплачуються за рахунок  прибутку

— 25,0 %.

Завдання 4

Визначте  потребу  підприємства у власних  оборотних  ко- штах на плановий  період за такими даними:

− плановий  річний обсяг випуску продукції в цінах реаліза- ції без ПДВ — 2580 тис. грн.;

− частка собівартості в ціні продукції без ПДВ — 85 %;

− норматив запасів сировини  і матеріалів — 90 днів;

− норматив запасів готової продукції — 30 днів;


 

− норматив грошових коштів — 10 днів;

− оборотні активи на плановий  період визначені в сумі — 75 тис. грн.;

− відповідно до договору постачання сировини та матеріалів кредиторська заборгованість становить 910,0 тис. грн.;

− інша кредиторська заборгованість — 25 тис. грн.;

− сума короткострокового кредиту  банку в плановому  році

— 105 тис. грн.

Завдання 5

Визначити приріст кредиторської заборгованості,  що по- стійно перебуває у розпорядженні підприємства,  за такими да- ними:

− плановий фонд оплати праці на квартал визначено на рівні

6200 тис. грн.;

− заробітна  плата виплачується робітникам  4-го числа кож- ного місяця;

− нарахування на заробітну  плату за діючими нормативами становить 37,8 %;

− на початок  кварталу  розмір  кредиторської заборгованос- ті, що постійно перебуває  у розпорядженні підприємства, становить 190 тис. грн.

#          Реферати

1.   Фінансове планування на підприємстві.

2.         Види фінансового планування на підприємстві.

3.   Внутрішньофірмове  фінансове   прогнозування  та  плану- вання.

4.   Планування фінансів методами бюджетування.

5.   Бюджетування в системі оперативного  фінансового плану- вання.

6.   Фінансове планування і контроль на підприємстві.