10.4. Оперативне фінансове планування

Ефективність управління виробничими процесами,  регу- лювання  розрахунків з працівниками підприємства,  покупця- ми та постачальниками, ланками  фінансово-кредитної систе- ми (бюджетом,  централізованими позабюджетними фондами, установами  банків та ін.), забезпечення платоспроможності підприємства значною мірою залежать від організації опера- тивного фінансового планування, яке включає  складання,  на- самперед, платіжного календаря.

Платіжний календар —  це документ,  у якому  відобража- ються поточні надходження коштів підприємства на певний період.

Призначення платіжного календаря полягає у встановленні розмірів поточних витрат та надходжень коштів, послідовність та термін  виконання підприємством всіх розрахунків на пев- ний період. Цей календар дає можливість  фінансовим службам підприємства забезпечувати своєчасне виконання розрахунків і платіжних  зобов’язань, встановлювати зміни та рівень плато- спроможності,  фінансування нормальної  господарської  діяль- ності підприємства у відповідному  періоді.

Платіжний календар складається на короткі проміжки часу

— місяць, 15 днів, декаду.

У платіжному календарі  відображається весь грошовий оборот  підприємства,  позичковий та інші рахунки  підприєм- ства в банку, тобто фіксується рух грошових коштів за джере- лами їх надходження та напрямами використання.

У першому розділі фіксуються всі види грошових платежів та надходжень підприємств незалежно від їх джерел та напрям- ків використання, тобто показаний увесь грошовий  оборот за певний проміжок планового періоду. При складанні платіжно- го календаря використовуються дані обліку операцій за рахун- ками в банках та в касі підприємства; планові дані про строки випуску і продаж продукції, надання послуг; договори з поста- чальниками на поставки  матеріальних ресурсів; відомості про


 

термінові  і прострочені  платежі  постачальникам та підрядни- кам; встановлені відповідно  до чинного законодавства строки виплати заробітної плати працівникам підприємства; узгодже- ні з податковим органом (встановлені законодавством) строки сплати  відповідних  податків  та платежів  до бюджету та поза- бюджетних фондів;

У другому розділі вказуються всі види витрат (платежів) підприємства за плановий  період: на виплату  заробітної  пла- ти і прирівняних до неї платежів; суми податків і платежів, що сплачуються до бюджету  і позабюджетних фондів;  на оплату рахунків постачальників за товарно-матеріальні цінності й на- дані послуги,  виконані  роботи  з капітального будівництва та капітального ремонту;  суми сплачуваної  простроченої  креди- торської заборгованості;  суми кредитів і відсотків, що погаша- ються за ними; інші види платежів.

Складення платіжного  календаря дає змогу виявити недо- статність коштів, з’ясувати причини такого становища, визна- чити відповідні заходи для запобігання фінансовим усклад- ненням.

Важливе  місце в оперативній фінансовій роботі підприєм- ства посідає своєчасне погашення  кредиторської, а також своє- часне стягнення  дебіторської заборгованості.

На підприємстві має бути організований повсякденний оперативний контроль за платежами  та надходженням матері- альних  цінностей,  виконанням фінансових  зобов’язань  перед бюджетом, позабюджетними фондами, банками. Необхідно періодично  перевіряти дебіторську  заборгованість за даними бухгалтерського обліку та звітності, інвентаризації.

Дебіторська  заборгованість,  утворена в межах узгодженого сторонами  строку  оплати,  є нормальним явищем  у фінансо- во-господарській діяльності. Дебіторська  заборгованість,  яка перевищує погоджені строки платежів, знижує платоспромож- ність підприємств.

Платіжний календар конкретизує поточний  фінансовий план, уточнює  його показники, дає змогу використати наявні


 

резерви для підвищення ефективності використання фінансо- вих ресурсів підприємства,  дає точніше уявлення про стан пла- тежів та розрахунків у періоді, що аналізується. За допомогою платіжного календаря постійно контролюється платоспромож- ність підприємства.

Отже, постійний  оперативний контроль,  який  здійснюєть- ся за допомогою платіжного  календаря,  є надзвичайно важли- вим засобом виконання поточного фінансового плану — плану доходів і витрат підприємства.