10.3. Фінансовий план підприємства та порядок його складання

В ринкових  умовах немає єдиних вимог щодо змісту, форм та  видів  фінансових   планів,  які  розробляють  підприємства. Тому на кожному з них можуть бути свої особливості  у фінан- совому плануванні.

Фінансовий план — це найважливіший елемент бізнес-пла- ну, який складається як для обґрунтування конкретних  інвес-


 

тиційних проектів, так і для управління поточною та стратегіч- ною фінансовою діяльністю.

Складання фінансового плану може відбуватися в три етапи:

1.   Аналіз очікуваного виконання фінансового плану поточно- го року.

2.   Розгляд  та вивчення  виробничих,  маркетингових показни- ків, на підставі яких розраховуватимуться планові фінансо- ві показники.

3.   Розробка проекту фінансового плану.

Мета  складання фінансового плану  полягає  у взаємоузго- дженні доходів та витрат. Поточний  фінансовий план склада- ється на рік з розбивкою по кварталах, оскільки протягом року потреба в грошових коштах значно змінюється  і може статися брак або надлишок  фінансових  ресурсів. Розбивка річного фі- нансового плану на більш короткі проміжки часу дає змогу від- стежувати  виникнення вхідних  і вихідних  грошових  потоків, визначити потребу в залученні коштів.

До найбільш поширених видів фінансових планів належать:

− прогноз (план) фінансових  результатів;

− баланс доходів і витрат;

− план грошових потоків

− платіжний календар.

При розробці перших двох видів планів використовується прямо пропорційна залежність  майже всіх змінних витрат та більшої частини поточних активів і поточних зобов’язань від ви- ручки. Зростання обсягів продажу зумовлює збільшення активів, оскільки для нарощування виробництва та збуту потрібні додат- кові кошти на утворення запасів, розширення потужностей та ін. Активна збутова політика збільшує дебіторську заборгованість, тому що підприємства надають відстрочки  платежів  своїм клі- єнтам. Своєю чергою, збільшення активів викликає збільшення зобов’язань  за оплатою  за поставлені  матеріали,  сировину.  Та- ким чином, зростає кредиторська заборгованість.  Збільшення доходів призводить  до зростання  прибутків і податків.


 

Прогноз (план) фінансових результатів базується  на прогнозі виручки від продукції, послуг, доходів від позареа- лізаційних операцій,  сум витрат  на виробництво і реалізацію продукції,  витрат  на позареалізаційні операції та загальногос- подарських витрат (табл.10.1).

 

 

План фінансових результатів


Таблиця 10.1

 

 

№ з/п

 

Показники

План на 2010 р.

Прогноз

Квартали

 

За рік

 

2011 р.

 

2012 р.

 

2013 р.

І

ІІ

ІІ

ІV

 

1

Виручка від реалі- зації продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Дохід від позареалі- заційних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Собівартість продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Адміністративні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Витрати на збут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Витрати на позаре- алізаційні  операції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Балансовий прибуток (1+2-3-4-5-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Податки на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Чистий  прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важливим моментом  фінансового прогнозування є визна- чення  тенденцій  зміни  витрат  по  підприємству залежно  від змін обсягів виробництва. Одночасно проводиться прогнозний аналіз прибутку  з метою визначення беззбиткового обсягу ви- робництва і продажу, встановлення бажаного обсягу прибутку,


 

запасу фінансової  стійкості. Підприємство може мати декілька варіантів плану фінансових  результатів, які будуть орієнтовані на зміну ситуації. Наприклад, альтернативні варіанти  можуть розроблятися залежно від зміни цін, динаміки обсягу продажу, динаміки змінних і постійних витрат. План фінансових резуль- татів оформляється у вигляді таблиці.

Плановий баланс  розробляється з метою виявлення змін у структурі активів і капіталу. Таким чином можна оцінити пла- тоспроможність, фінансову  стійкість  підприємства в перспек- тиві. Оскільки плановий  баланс  відображає  фінансовий стан на кінець  планового  періоду, то в разі отримання незадовіль- них показників необхідно коригувати бізнес-план загалом. Цей процес буде тривати доти, доки не буде досягнуто очікуваного результату.

Отже, плановий баланс — це важливий документ, який фік- сує якість всієї попередньої планової роботи.

Структуру планового балансу наведено в табл. 10.2.

Таблиця 10.2

Плановий баланс

 

 

з/п

 

Статті балансу

На кінець звітного періоду

На кінець планового періоду

1

Нематеріальні активи

 

 

2

Основні засоби

 

 

3

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

4

Запаси

 

 

5

Дебіторська заборгованість

 

 

6

Грошові кошти

 

 

7

Інші активи

 

 

Активи, разом

1

Власний капітал

 

 

2

Довгострокові зобов’язання

 

 


 

3

Короткострокові кредити банку

 

 

4

Кредиторська заборгованість

 

 

5

Інші пасиви

 

 

 

Пасиви, разом

 

 

 

Перелік  статей балансу може тією чи іншою мірою деталі- зувати форму балансу. Це залежить від особливостей діяльнос- ті й зацікавленості підприємств.

Фінансовий план  у формі  балансу  доходів  і витрат  най- більш поширений  у плановій практиці.

Основне завдання цього  плану  — визначити всі доходи і надходження коштів та всі витрати  і відрахування. А потім на цій основі визначається або дефіцит  фінансових  ресурсів, або їх надлишок.  У першому випадку  підприємство розробляє за- ходи щодо пошуку джерел фінансування, а в другому — попо- внює резерви.

До балансу доходів і витрат розробляється допоміжний до- кумент — перевірочна таблиця.

Основне призначення цієї таблиці — пов’язати заплановані витрати з конкретними джерелами  фінансування.

Баланс  доходів та витрат  і перевірочну  таблицю представ- лено в табл. 10.3, 10.4.

 

 

Баланс доходів  і витрат


Таблиця 10.3

 

 

з/п

 

Статті балансу

 

Сума

1

2

3

І. Доходи і надходження коштів

1

Прибуток  від реалізації продукції

 

2

Прибуток  від іншої реалізації

 

3

Прибуток  від позареалізаційних операцій

 

4

Амортизаційні відрахування

 


 

5

Цільове фінансування та надходження з бюджету

 

 

6

Цільове фінансування та надходження з позабюджетних фондів

 

7

Довгострокові кредити

 

8

Довгострокові фінансові позики

 

9

Доходи від емісії акцій

 

10

Короткострокові кредити банків

 

11

Спонсорська допомога

 

12

Інші надходження

 

 

Разом надходжень і прибутків

 

ІІ. Витрати і відрахування

1

Податок на прибуток

 

2

Податок на землю

 

3

Податок на транспортні засоби

 

4

Капітальні вкладення

 

5

Довгострокові фінансові інвестиції

 

6

Поповнення оборотних коштів

 

7

Погашення  довгострокових позик

 

8

Погашення  довгострокових кредитів

 

9

Виплата дивідендів

 

10

Відрахування до резервного фонду

 

11

Відрахування до фондів стимулювання і розвитку

 

12

Інші витрати

 

 

Разом витрат і відрахувань

 

 

Кожен з планів, які розглядаються в цьому розділі, відобра- жає той чи інший фінансовий аспект виробничо-господарської діяльності  підприємства.  У різних  варіаціях  ці планові  доку- менти застосовуються в практиці управлінської роботи.


 

Таблиця 10.4.

Перевірочна таблиця  за балансом доходів і витрат

 

 

Витрати

Доходи

Податок на прибуток

Податок на землю

Податок з транспортних засобів

Капітальні вкладення

Довгострокові фінансові інвестиції

Поповнення оборотних коштів

Погашення довгострокових позичок

Погашення довгострокових кредитів

Виплата дивідендів

Відрахування до резервного фонду

Відрахування до фондів стимулювання і розвитку

Інші витрати

Разом витрат і відрахувань

Прибуток від реа- лізації продукції

 

 

Прибуток від іншої реалізації

Прибуток від позареалізаційних операцій

Амортизаційні відрахування

Цільове фінансу- вання та надхо- дження з бюджету

Цільове фінансу- вання та надхо- дження з позабю- джетних фондів

Довгострокові кредити

Довгострокові фінансові позики

Доходи від емісій акцій

Короткострокові кредити банків

Спонсорська допомога

Інші надходження

Разом надходжень і прибутків

 

 


 

У зарубіжних  корпораціях узагальнюючим плановим доку- ментом, який  пов’язує план виробництва продукції,  організа- ційно-технічного розвитку, збуту з фінансовим забезпеченням їх виконання, є бюджет.

Бюджет корпорації  визначається як план, що охоплює  всі аспекти  господарських операцій  на майбутній  період, і є офі- ційним викладенням політики  фірми, її цілей, встановлених вищим керівництвом. У типовій фірмі розробляється багато видів бюджетів, які можна об’єднати в чотири основні групи:

1)  кошторис доходів і витрат;

2)  кошторис капітальних витрат;

3)  касовий бюджет;

4)  балансовий  кошторис.

Кошторис доходів  і витрат відображає заплановані доходи й експлуатаційні та інші витрати.  Останні  можуть  бути дуже різноманітними і залежать від принципів класифікації витрат. Кошторис доходів і витрат, на відміну від балансу доходів і ви- трат, включає  доходи від реалізації  продукції  та інші доходи і передбачає  покриття всіх витрат,  пов’язаних  з виробництвом продукції та іншими операціями.

Кошторис капітальних витрат відображає  капітальні  ви- трати на реконструкцію і розвиток,  машини  й обладнання, на поповнення товарно-матеріальних запасів тощо. Як в довго- строковому, так і в короткостроковому плануванні  такі кошто- риси регламентують напрями  використання інвестиції.

Касовий бюджет  — це прогноз надходження грошових ко- штів, з якими  зіставляють фактичні  грошові операції. Анало- гом касового  бюджету у нас є план грошових  потоків  та пла- тіжний календар.

Бюджет фірми є засобом контролю над майбутніми опе- раціями, оскільки керівники мають можливість порівнювати фактичні  результати діяльності  з нормативами,  які були вста- новлені у бюджеті.