1.3.  Фінансові ресурси підприємств

Фінансові ресурси підприємств — це їх власний  та залу- чений грошовий  капітал, який вони використовують для фор- мування власних активів і здійснення виробничо-фінансової діяльності з метою отримання доходу, прибутку.

Фінансові ресурси як джерела формування активів підпри- ємства відображаються у пасиві балансу, а засоби, у тому числі й грошові кошти, — у активі балансу. Зв’язок між фінансовими ресурсами  і грошовими  коштами  виявляється у тому, що гро- шові кошти є матеріальним вираженням фінансових  ресурсів. Таким чином, до фінансових  ресурсів належать грошові фонди й та частина грошових коштів, яка використовується в нефон- довій формі.

Основними джерелами  формування фінансових  ресурсів підприємств є власні та залучені кошти (рис. 1.1).

Власні  джерела  фінансування  підприємства формуються за рахунок  власного  капіталу,  тобто частини  капіталу  в акти- вах підприємства,  яка залишається після вирахування його зобов’язань. До них належать: статутний фонд, амортизаційні відрахування, валовий дохід та прибуток

Залучені кошти — отримані кредити, пайові та інші внески, кошти мобілізовані на фінансовому ринку .

Власний  та залучений капітал,  з одного боку, формує  фі- нансові  ресурси  підприємства і  бере  участь  у  фінансуванні його активів, з іншого боку, становить зобов’язання  перед кон- кретними власниками — державою, юридичними та фізичними особами.

Зобов’язання — це заборгованість підприємства,  яка вини- кла внаслідок  подій, що сталися,  і погашення  якої, ймовірно, призведе  до зменшення  ресурсів  підприємства,   що  визнача- ються як економічні вигоди.

Зобов’язання бувають довгострокові  та поточні.

Довгостроковими є зобов’язання,  які мають бути погашені підприємством після операційного  циклу або через 12 місяців


 

з дня їх виникнення (довгострокові позики банків, відстрочені податкові зобов’язання, довгострокові векселі видані, довго- строкові зобов’язання  з оренди та ін.).

Поточними називають  зобов’язання,  які необхідно погаси- ти протягом операційного  циклу підприємств або протягом 12 місяців з дня їх виникнення (короткострокові кредити  банків, усі види кредиторської заборгованості та ін.).

Фінансові ресурси підприємств

 

власні


залучені

 

 

 

внутрішні

Амортизаційні відрахування


зовнішні

внесок засновників у статутний капітал


 

Кошти, отримані від емісії облі- гацій, векселів, інших боргових зобов’язань

 

 

 

прибуток


кошти отримані від емісії акцій


 

Кредиторська за- боргованість

 

 

 

дивіденди, відсо- тки на цінні папери інших емітентів


 

кредити банків

 

 

страхові відшко- дування, дотації, субсидії

Рис. 1.1. Класифікація фінансових  ресурсів за джерелами  формування


 

Фінансові ресурси формуються у процесі створення під- приємств  і реалізації їх фінансових  відносин при здійсненні фінансової  діяльності.  Це виявляється, насамперед,  у форму- ванні статутного  капіталу  при створенні підприємств,  а у про- цесі їх діяльності  — у формуванні відповідних  джерел грошо- вих коштів.

Джерела   формування  фінансових   ресурсів   різноманітні. Вони залежать  від форми власності, на основі якої створюєть- ся підприємство.

При  створенні  державних   підприємств фінансові   ресур- си формуються за рахунок  бюджетних  коштів, коштів  вищих органів управління, інших аналогічних  підприємств під час їх реорганізації  тощо.

При створенні колективних підприємств вони формуються за рахунок пайових внесків засновників, добровільних  внесків юридичних і фізичних  осіб тощо. Усі ці внески є статутним ка- піталом і акумулюються у статутному  фонді створеного під- приємства.

Статутний  капітал є основною частиною власного капіталу та основним джерелом власних фінансових  ресурсів підприєм- ства. За рахунок його коштів формуються основні фонди і обо- ротні активи підприємства.

Власний  капітал  — це власні  джерела  фінансування під- приємства,  які  без визначення терміну  повернення  внесені його засновниками або залишені  ними на підприємстві з чи- стого прибутку. До складу власного капіталу (власних фі- нансових ресурсів)  крім статутного (пайового) включають також додатковий  вкладений капітал, інший додатковий  ка- пітал, резервний, нерозподілений прибуток, цільове фінан- сування  та ін.

Склад  і обсяги  фінансових  ресурсів  залежать  від виду та розміру підприємства,  роду його діяльності, обсягів виробни- цтва. При цьому обсяг фінансових  ресурсів тісно пов’язаний з обсягом виробництва, ефективністю діяльності підпри- ємства.  Зі  збільшенням обсягу  виробництва і підвищенням


 

ефективності діяльності підприємства збільшується обсяг власних  фінансових  ресурсів, і навпаки.  Достатній  обсяг фі- нансових ресурсів, їх ефективне використання визначають стійкий фінансовий стан підприємства: платоспроможність, фінансову  стійкість, ліквідність.

Найважливішим завданням підприємств є пошук резервів збільшення власних фінансових  ресурсів і найбільш  ефектив- не їх використання з метою підвищення ефективності роботи підприємства загалом.