10.2. Види фінансового планування та їх характеристика

Фінансове планування здійснюється шляхом виконання фі- нансових  розрахунків і складання планів різного змісту та при- значення  залежно від завдань і об’єктів планування. Виходячи  з цього, фінансові  плани поділяються на перспективні,  поточні та оперативні. Поєднанням перспективного і поточного планування є бізнес-план,  який розробляється при створенні нового підпри- ємства або обґрунтуванні виробництва нових видів продукції.

Бізнес-план — це документ, у якому викладені організацій- ні, виробничі  та ринкові аспекти запропонованого бізнесу, а також планові  розрахунки  обсягів виробництва, інвестицій  та отримуваних фінансових  результатів  від здійснення заплано- ваного заходу.

Складання бізнес-плану необхідне для визначення обсягів та розробки  стратегії фінансування, залучення конкретних  ін- весторів до участі у створенні нового підприємства або фінан- сування  нових  виробничих програм.  При  цьому  інвесторами можуть бути банки, інші юридичні або фізичні особи.

Структура бізнес-плану та його обсяг залежать  від сфери діяльності, до якої належить  бізнес, його обсягу, суми інвести- цій, необхідних для його організації, обсягів випуску й асор- тименту майбутнього продукту. Основна частина бізнес-плану має організаційний і виробничий характер. Його відповідні розділи  відображають  відомості про продукцію,  що плануєть- ся до виробництва, її якість,  рівні цін, ринки  збуту, результа- ти маркетингових досліджень  щодо конкурентоспроможності

продукції і фінансових  результатах від її продажу.


 

Структура бізнес-плану містить такі розділи:

1.   Інформація про підприємство (виконавця проекту) — на- водиться повна і скорочена назва підприємства,  юридична адреса, форма власності, правовий  статус, склад засновників та розмір їхніх частин у статутному капіталі та інші відомості.

2.   Резюме — наводиться  короткий  опис бізнес-плану.  Інфор- мація цього змісту має викликати зацікавленість потенцій- них інвесторів і бажання  уважно вивчити  і проаналізувати всі наступні розділи плану.

3.   План маркетингу. Аналізується ринкова кон’юнктура і роз- кривається механізм просування продукції на ринок, на- дається  характеристика товарів  чи послуг, що впроваджу- ються, передбачається вдосконалення структури продукції, що виробляється, зазначається сучасне становище  підпри- ємства на ринках збуту та пропозиції  щодо його поліпшен- ня, визначається потреба у фінансуванні маркетингових та рекламних  заходів протягом  здійснення проекту,  здійсню- ється загальний опис ринку, основних і потенційних конку- рентів та споживачів  продукції.

4. План виробничої діяльності підприємства. Наводяться характеристика виробничого  процесу на підприємстві,  схе- ми виробничих потоків, пропозиції  покупця  щодо вдоско- налення  виробничого  процесу на підприємстві на основі впровадження прогресивної  техніки та технології, обсяги реалізації  продукції у кількісному вираженні  впродовж  пе- ріоду, що планується,  ресурси найбільш  потрібні і джерела їх постачання, режим постачання  ресурсів та умови оплати, можливість  залучення інших джерел постачання.

5.   Організаційний план.  Подається інформація про існуючу організаційну структуру підприємства та пропозиції покуп- ця  щодо її вдосконалення, дані про забезпечення підпри- ємства робочою силою, кваліфікацію працівників, діючу систему заробітної плати, систему стимулювання, потреб в створенні додаткових служб і підрозділів, процес контролю за роботою.


 

6.   Охорона навколишнього середовища. Наводиться інфор- мація про стан навколишнього середовища, існуючі про- блеми,  першочерговість   їх  вирішення,   джерела  фінансу- вання природоохоронних заходів з визначенням термінів виконання.

7.   Інвестиційний план. Основними документами інвестиційно-

го плану є кошторис витрат який відображає загальні витра- ти проекту,  а саме: передінвестиційні витрати,  інвестиційні витрати,  податки  і збори та початкові  витрати  на виробни- цтво. Наводиться перелік  джерел  фінансування проекту  та календарний план-графік виконання робіт за проектом.

8.   Фінансовий план. Узагальнюються результати попередніх розділів  і є заключним  розділом  бізнес-плану.  Наводяться прогнозні  показники прибутків  та збитків, а також балансу підприємства.  Подається баланс, звіт про фінансові резуль- тати та їх використання, звіт про фінансово-майновий стан підприємства за останній звітний  рік. Складання бізнес- плану має велике значення для підприємств,  якщо у них бракує власних фінансових  ресурсів для виконання того чи іншого проекту. У цьому випадку такий документ є одним з основних, які необхідні підприємству для звернення до ін- ших інвесторів з проханням залучення їх фінансових ресур- сів для фінансування проекту або до банку для одержання з цією метою позикових коштів.