9.4. Показники оцінки фінансового стану підприємства

Залежно від мети та завдань аналізу фінансового стану під- приємства  обирають оптимальний комплекс  показників та на- прямків  аналізу.

Класифікація основних показників оцінки фінансового стану підприємства:

1.   Показники оцінки майнового стану підприємства.

2.   Показники оцінки ліквідності  та платоспроможності.

3.   Показники оцінки  фінансової  стійкості  і стабільності  під- приємства.

4.   Показники рентабельності підприємства.

5.   Показники ділової активності.

6.   Показники прибутковості (рентабельності).

7.   Показники акціонерного  капіталу.

До основних показників, що характеризують майновий стан  підприємства, належать: частка  активної  частини  осно- вних засобів, коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнт оновлення основних  засобів, коефіцієнт вибуття  основних  за- собів (формули розрахунку  — тема 8 (8.5)).

Сума засобів у розпорядженні підприємства дає загальну вартісну  оцінку  активів  на балансі  підприємства,  розрахову- ється за формулою:


 

 

 

В

 

В Частка активної частини основних засобів =       ОЗ а.ч.

ОЗ


 

100 %   (9.1)

 

 

 

 

де  В

 

 

В

 

ОЗ а.ч.


— вартість активної частини основних засобів;

 

оз

 

— вартість основних засобів.

Згідно  з нормативними документами  під активною  части- ною основних  засобів  розуміють  машини,  обладнання  і тран- спортні  засоби. Зростання цього показника в динаміці  — по- зитивна тенденція.

Показники оцінки ліквідності  та платоспроможності

Ліквідність підприємства — це здатність підприємства швидко продати активи й оплатити  свої зобов’язання.

Ліквідність  підприємства характеризується співвідношен- ням розміру  його високоліквідних активів  і короткострокової заборгованості.  Аналіз ліквідності  припускає облік майбутніх змін ліквідності, ретельного аналізу структури кредиторської заборгованості підприємства.  Аналіз ліквідності доповнюється показником платоспроможності.

Платоспроможність підприємства — це здатність  підпри- ємства виконувати свої платіжні зобов’язання.

Аналіз платоспроможності підприємства доцільно здій- снювати  як за поточний,  так і на прогнозований періоди. По- точну платоспроможність доцільно оцінювати на підставі звітного  балансу, порівнюючи  платіжні  засоби з терміновими зобов’язаннями з використанням платіжного  календаря.  Інди- катором платоспроможності підприємства є співвідношення суми надходжень коштів і постійних витрат.

Оцінка  ліквідності  і платоспроможності припускає розра- хунок показників:

Величина  власних  обігових  коштів капіталу  — характери- зує ту частину власного капіталу підприємства,  що є джерелом покриття поточних  активів  підприємства і відображається у


 

підсумках  звіту  про  власний  капітал.  Основним і постійним джерелом збільшення власних оборотних коштів є прибуток.

 

п

 

Коефіцієнт покриття (К


) характеризує співвідношення

 

оборотних активів і поточних зобов’язань. Для нормального функціонування підприємства цей показник має бути більшим за 1,0. Зростання його — позитивна тенденція. Орієнтовне зна- чення  показника підприємство встановлює  самостійно.  Воно залежатиме  від щоденної потреби підприємства у вільних гро- шових ресурсах і розраховується за формулою:

=

 

 

К

 

ПА

п          ПЗ  ,    (9.2)

де  ПА — поточні активи, грн;

ПЗ — поточні зобов’язання,  грн.

Крім  коефіцієнта покриття для  оцінки  рівня  ліквідності розраховують  коефіцієнти швидкої і абсолютної ліквідності.

 

Коефіцієнт швидкої  ліквідності  (К


) розраховується ді-

 

ш.л.

 

ленням найбільш ліквідних активів та активів, які швидко реа- лізуються  (грошових  коштів і дебіторської заборгованості), на поточні зобов’язання,  розраховується за формулою:

 

 

К

 

ш.л.


ГК + ДЗ

=

 

ПЗ       ,           (9.3)

 

 

де  ГК — грошові кошти, грн;

ш.л

 

ДЗ — дебіторська заборгованість. Середнє значення  коефіцієнта К


= 0,5...0,6.

 

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності  (К


 

а.л.

 

) (платоспромож-

 

ності) показує можливість негайного погашення частини ко- роткострокових зобов’язань. Рекомендована нижня  межа цьо- го показника — 0,2, розраховується за формулою:

 

 

К

 

а. л.


 

=

 

ГК

ПЗ ,     (9.4)


 

Частина власних  оборотних коштів  у покритті  запасів — це вартість запасів, яка покривається власними  оборотними коштами. Рекомендована нижня межа цього показника — 50 %.

 

Частка власних оборотних коштів у покритті запасів = ВОК , А


 

(9.5)

 

 

де  ВОК — власні оборотні кошти; А — загалом активів.

Основними  показниками, які  характеризують фінансову стійкість  підприємства,  його незалежність від позикових ко- штів, є коефіцієнти автономії,  фінансової  стабільності  (влас- них та позикових коштів), фінансового лівериджу (залежно від довгострокових зобов’язань),  забезпеченості власними  кошта- ми, фінансової  залежності,  співвідношення позикових і влас- них коштів, маневреності  робочого та власного капіталу.

Коефіцієнт забезпеченості власними  коштами  характе- ризує  рівень  забезпечення підприємства власними  коштами  і розраховується як співвідношення суми фактичної наявності джерел власних і прирівняних до них коштів (за винятком сум заборгованостей за розрахунками з учасниками,  доходів май- бутніх періодів, резерву майбутніх  витрат і платежів, реструк- туризованого боргу)  до суми наявних  оборотних  активів,  під- приємства.  Цей коефіцієнт обчислюється за формулою:

 

 

де  ВК — власний капітал;


К

 

звк


 

=

 

ВК

ОА ,    (9.6)

 

ОА   — оборотні активи, грн.

Коефіцієнт фінансової залежності є оберненим  показни- ком коефіцієнта забезпечення власними  коштами,  розрахову- ється за формулою:

 

 

К

 

звк


ОА

=

 

ВК ,     (9.7)