9.1. Фінансова стійкість  та фінансовий стан підприємства

Стійкість  підприємства — основа  його стабільності  та по- ступового розвитку.

Фінансова стійкість  підприємства у вузькому  розумінні  — це фінансово  економічний стан підприємства,  при якому воно є ліквідним,  платоспроможним, має достатньо коштів для нор- мального функціонування (у тому числі достатньо фінансово- економічних  ресурсів).

Фінансова стійкість  підприємства у широкому  розуміння

— це здатність  підприємства функціонувати в станах, щонай- менше, близьких до фінансово-економічної рівноваги в умовах постійних зовнішніх і внутрішніх впливів.

Види стійкості підприємства (рис. 9.1)

Внутрішня стійкість  підприємства — стан і динаміка  мате- ріально-речової та вартісної структури господарської діяльнос- ті підприємства,  при якому забезпечується стабільно  високий


 

результат  його функціонування; досягається  активним  реагу- ванням на зміну внутрішніх і зовнішніх факторів.

Зовнішня стійкість  підприємства — визначається стабіль- ністю економічного  середовища,  у рамках якого здійснюється діяльність  підприємства; досягається  відповідною системою управління ринковою економікою в масштабах усієї країни.

СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

Щодо підприємства  Залежно від фак- торів, що на неї


За ступенем достатності

 

загальна фінансова

цінова і т. д.


впливають

внутрішня зовнішня


 

достатня недостатня

надлишкова

 

 

Рис. 9.1. Види стійкості підприємства

Загальна стійкість  підприємства — рух грошових  коштів, який забезпечує  постійне перевищення надходження коштів (доходів) над їх витрачанням (витратами).

Фінансова стійкість  підприємства — головний  компонент загальної стійкості, який відображає такий стан і структуру фінансових  ресурсів підприємства,  їх розподіл і використання, здатність  виконувати свої зобов’язання  та забезпечувати роз- ширений розвиток підприємства на основі зростання  прибутку та капіталу без посилення залежності  від зовнішніх джерел фі- нансування (тобто за умовами збереження  платоспроможності та кредитоспроможності в умовах припустимого рівня ризику).

Фінансова стійкість може бути статичною і динамічною.

Поняття динамічної  фінансової  стійкості підприємства тіс- но пов’язане з утриманням статичної  фінансової  стійкості, до- повнюючи його фактором часу, і відображає можливість  систе- ми зберігати стійкість протягом певного періоду часу.


 

Відповідно  до показника забезпечення запасів і витрат власними та позиченими коштами можна назвати такі типи фі- нансової стійкості  підприємства:

− абсолютна фінансова стійкість  (трапляється на практиці дуже рідко)  — коли власні оборотні кошти забезпечують запаси й витрати;

− нормально стійкий фінансовий стан — коли запаси й вит- рати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довгостроковими позиковими джерелами;

− нестійкий  фінансовий стан — коли запаси й витрати  за- безпечуються за рахунок власних оборотних коштів, довгострокових позикових джерел  та короткострокових кредитів  і позик, тобто за рахунок  усіх основних  джерел формування запасів і витрат;

− кризовий фінансовий стан — коли запаси й витрати не за- безпечуються  джерелами  їх формування і підприємство перебуває на межі банкрутства.

Оцінка  фінансової  стійкості підприємства потребує здій- снення аналізу його фінансового стану.

Фінансовий стан — критерій  результативності господар- ської діяльності підприємства, що відображає реальні та по- тенційні можливості  щодо розвитку фінансів підприємства і характеризується обсягом і розміщенням коштів господарюю- чого суб’єкта, а також джерелами  їх формування.

Фінансовий стан підприємства залежить  від результатів його виробничої,  комерційної та фінансово-господарської ді- яльності.  Тому на нього впливають  усі ці види діяльності  під- приємства.  На фінансовому стані підприємства позитивно по- значаються  безперебійний випуск і реалізація  високоякісної продукції.

Фінансова  діяльність підприємства —  спрямована  на за- безпечення  систематичного надходження й ефективного ви- користання фінансових   ресурсів,  дотримання  розрахункової і кредитної  дисципліни, досягнення  раціонального співвідно-


 

шення  власних  і залучених  коштів, фінансової  стійкості  з ме- тою ефективного функціонування підприємства.

Метою  оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів  підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного  розрахунку  як основи стабільної роботи підпри- ємства  і виконання ним зобов’язань  перед бюджетом, банком та іншими установами.

Оцінка фінансового стану підприємства здійснюється шля- хом обчислення  системи економічних  показників,  які характе- ризують фінансовий стан підприємства.

Основними завданнями аналізу фінансового стану є:

− визначення ефективності використання фінансових  ре- сурсів;

− аналіз ділової активності  підприємства та його положен- ня на фінансовому ринку;

− оцінка конкурентоспроможності підприємства;

− об’єктивна  оцінка  динаміки  та стану  ліквідності,  рента- бельності, платоспроможності та фінансової  стійкості підприємства.

У результаті  фінансового аналізу  отримують  певну  кіль- кість основних, найбільш інформативних параметрів, які дають об’єктивну та точну картину фінансового стану підприємства.