8.6. Оцінка  стану та використання необоротних активів підприємства

Стан  і використання основних  виробничих засобів  є важ- ливим фактором  підвищення ефективної діяльності  підпри- ємства. Тому на підприємствах важливе  значення  має як сис- тематичне оцінювання стану основних засобів, так і аналіз ефективності їх використання.

Оцінка стану й ефективності використання основних засо- бів можна об’єднати в три групи, які характеризують:

− забезпечення підприємства основними  засобами;

− стан основних засобів;

− ефективність використання основних засобів.

До показників, які характеризують забезпеченість під- приємства основними засобами, належать: фондоозброєність, фондомісткість, коефіцієнт реальної вартості основних вироб- ничих засобів у майні підприємства.

Питома вага вартості основних виробничих засобів у май- ні підприємства визначається як відношення вартості цих фон- дів (за вирахуванням їх зносу) до вартості майна підприємства. Це співвідношення (коефіцієнт) має бути не меншим 0,5.

о

 

Фондоозброєність — показник, що характеризує рівень за- безпеченості  основними  виробничими фондами  промислово- виробничого  персоналу  підприємства.  Розраховується фондо- озброєність  (Ф  ) за такою формулою:

Ф

 

=  ФСР ,          (8.9)

о          Ч

 

ср

 

де Ф


— середньорічна вартість основних засобів;

 

Ч — чисельність працівників.


 

Фондомісткість — показник,  який характеризує рівень середньорічної вартості основних  засобів на одиницю  вартос- ті виробленої  валової продукції. Цей показник є величиною, оберненою до фондовіддачі, і розраховується за формулою:

 

 

м

 

де  Ф


— фондомісткість;


Ф

Ф

 

 

В

 

 

м

 

=          СР   ,   (8.10)

П

 

В

 

 

п

 

— вартість виробленої  продукції.

м

 

Коефіцієнт реальної вартості  основних засобів у майні підприємства (К ) визначається як відношення вартості осно- вних виробничих засобів (за вирахуванням суми їхнього зно- су) до вартості майна підприємства.  Цей коефіцієнт має бути не меншим 0,5 і визначається за формулою:

К

 

Ф

=          З ,        (8.11)

м          М

 

 

з

 

де  Ф


 

— залишкова вартість основних засобів;

 

М — вартість майна підприємства.

Стан основних засобів характеризують через  такі коефі- цієнти: знос основних засобів; придатність;  оновлення;  вибут- тя основних засобів.

Коефіцієнт зносу  характеризує частку  вартості  основних засобів, яку списано на витрати  виробництва в попередніх  пе- ріодах. Коефіцієнт зносу визначається відношенням суми зно- су основних засобів до балансової вартості основних засобів.

Ф

 

 

К

 

 

з

 

=  ЗО , (8.12)

К

де  Кз — коефіцієнт зносу основних засобів;

З

 

 

о

 

— сума зносу основних засобів;


 

Показник зносу основних засобів може визначатись також у відсотках на початок і на кінець звітного періоду і дає змогу оцінити стан основних засобів.

Коефіцієнт придатності основних засобів відображає частку основних  засобів, придатну  для експлуатації в процесі господарської діяльності і розраховується за формулами:

 

К = 1-К


(8.13)

 

 

або


п          З,

 

К = 100% — К


(8.14)

 

п          З,

 

 

п

 

 

К

 

де  К

З


 

— коефіцієнт придатності основних засобів;

— коефіцієнт зносу основних засобів.

 

 

Коефіцієнти оновлення основних засобів характеризує ін- тенсивність уведення  в дію нових основних засобів. Він пока- зує частку введених  основних  засобів за визначений період у загальній вартості основних засобів на кінець звітного періоду, розраховуються за формулою:

К

 

Ф

Ф

 

 

о

 

=        В.В. ,    (8.15)

К

 

о

 

де  К Ф


— коефіцієнт оновлення основних засобів;

— вартість введених основних засобів;

 

Ф

 

в.в.

к

 

— балансова вартість основних засобів на кінець періоду.

Коефіцієнт вибуття  показує  інтенсивність вибуття  осно- вних засобів, розраховується за формулою:

К

 

Ф

Ф

 

 

в

 

=          виб ,    (8.16)

П

 

Ф

 

 

в

 

де  К


— коефіцієнт вибуття основних засобів;

 

 

Ф

 

виб.


— вартість виведених основних засобів;

 

 

п

ріоду.


— балансова  вартість основних засобів на початок пе-


 

До показників, які характеризують ефективність вико- ристання основних засобів, належать: фондовіддача,  рен- табельність основних засобів, сума прибутку на одну гривню основних засобів.

Фондовіддача основних засобів — показник, який відобра- жає обсяг валової (товарної) продукції у вартісному вираженні на одиницю (1 грн) середньорічної вартості основних  засобів, які беруть участь у виробництві цієї продукції.  Цей показник характеризує ефективність використання основних засобів.

 

 

в

 

 

В

 

де  Ф


— фондовіддача;


В

Ф

 

 

Ф

 

 

в

 

=          П    ,    (8.17)

К

 

п

 

— вартість виробленої  продукції за звітний період;

Ф

 

 

к

 

— балансова вартість основних засобів на кінець періоду.

Збільшення фондовіддачі  основних  виробничих фондів свідчить  про  підвищення ефективності їх використання,  що є позитивним явищем в економіці підприємств.  Основними шляхами  підвищення фондовіддачі  основних  фондів  є збіль- шення обсягу виробництва валової (товарної) продукції за ра- хунок більш інтенсивного  їх використання і зниження серед- ньорічної вартості цих фондів за рахунок ліквідації  зношених, малопродуктивних та невикористаних у виробництві основних засобів.

Рентабельність основних засобів —  це відносний  показ- ник, який характеризує рівень ефективності використання цих засобів. Розраховується він за формулою:

П

Ф

 

Р   =     З   100 %         (8.18)

о.з.

К

 

 

П

 

 

де  Р

 

о.з

З


— рентабельність основних засобів;

— загальний  прибуток за звітний період;


 

Абсолютним показником ефективності використання осно- вних засобів є сума прибутку на одну гривню основних засобів.

До показників ефективності використання основних  засо- бів можна також віднести показник  питомої ваги активної час- тини основних засобів у їх загальній сумі.

V         Питання  для перевірки знань

1.         Дайте визначення необоротним  активам підприємства.

2.         Визначте склад необоротних  активів підприємства.

3.         Розкрийте структуру основних засобів підприємства.

4.         Охарактеризуйте відтворення необоротних  активів.

5.         Назвіть  види відтворення необоротних  активів.

6.         Що таке амортизація та амортизаційні відрахування?

7.         Якими  методами  нараховується амортизація основних за- собів?

8.         Як здійснюється амортизація основних засобів за податко- вим обліком?

9.         Як нараховується амортизація за кумулятивним та мето- дом прискореного  зменшення  залишкової  вартості  осно- вних засобів?

10.  Розкрийте сутність і склад капітальних вкладень.

11.  Дайте  характеристику основним  джерелам  фінансування капітальних вкладень підприємства.

12.  Як здійснюється фінансування ремонту основних засобів?

13.  Назвіть  показники, що характеризують забезпеченість під- приємства основними  засобами.

14.  Які показники характеризують стан основних засобів?

15.  Визначте основні показники, що характеризують ефектив- ність використання основних засобів.


 

5          Тестові завдання      

1.   До складу  необоротних активів належать:

а)  готова продукція;

б) довгострокові  фінансові інвестиції;

в) запаси товарно-матеріальних цінностей;

г)  грошові кошти.

2.   Основні  засоби — це:

а) частина матеріальних активів, які багаторазово  беруть участь у процесі виробництва;

б) матеріальні  цінності,  що використовуються у виробни- чій діяльності  підприємства протягом  понад одного ка- лендарного року із дня введення їх в експлуатацію;

в) матеріальні  активи, які тривалий час перебувають  у не- змінній натурально-речовій формі;

г) матеріальні  цінності, які поступово  переносять  свою вартість на вироблений продукт.

3.   Відтворення основних засобів — це:

а)  процес безперервного поновлення основних виробничих засобів;

б) заміна окремих зношених частин основних засобів;

в) придбання нових основних засобів;

г)  заміна зношеного устаткування на нове.

4.  Методом нарахування амортизаційних відрахувань, за яким  ліквідаційна вартість   об’єкта   не  впливає  на  річну норму та суму амортизації, є:

а)  прямолінійний;

б) виробничий;

в) кумулятивний;

г)  прискореного  зменшення  залишкової  вартості.


 

5.   Для  нарахування амортизаційних відрахувань, згідно  з податковим обліком, основні засоби поділяються на:

а)  дві групи;

б) три групи;

в) чотири групи;

г)  п’ять груп.

6.   Амортизація — це:

а) процес поступового  перенесення вартості основних ви- робничих засобів і нематеріальних активів з урахуванням витрат на їх придбання,  виготовлення або поліпшення;

б) поступове  зниження вартості  основних  засобів  унаслі- док їх зносу;

в) поступове перенесення вартості основних виробничих засобів на вироблену  продукцію;

г)  поступове  перенесення вартості зносу основних  засобів на валові витрати виробництва.

7.   Для  електронно-обчислювальних машин Законом Украї- ни «Про  оподаткування прибутку підприємств» передба- чена ставка  амортизації, яка дорівнює:

а)  4 %; б) 10 %; в) 25 %; г)  15 %.

8.   Для будівель  і споруд  за справедливу вартість  беруть:

а)  ліквідаційну вартість;

б) ринкову вартість;

в) відновну вартість;

г)  залишкову вартість.

9.   На що впливає прискорена амортизація основних засобів?

а)  сприяє збільшенню прибутку від реалізації продукції;

б) призводить  до збільшення суми податку на прибуток;


 

в) скорочує тривалість  експлуатації основних засобів;

г)  прискорює  процес формування власних  фінансових  ре- сурсів;

д) збільшує  валові витрати  та зменшує  податок  на прибу- ток.

10. У процесі  експлуатації всі основні  засоби підпадають під силу дії зносу:

а)  фізичного;

б) функціонального;

в) морального;

г)  ергономічного;

д) технологічного.

11. Капітальні вкладення — це:

а)  витрати  на створення нових, реконструкцію й технічне переозброєння діючих основних засобів;

б) витрати на придбання нових основних засобів і капіталь- ний ремонт діючих основних засобів;

в) витрати на розширення та реконструкцію діючих вироб- ництв;

г)  витрати на розширене  відтворення основних засобів.

12. Назвіть джерела фінансування капітальних вкладень:

а) прибуток,  амортизаційні відрахування, довгострокові кредити банку, іноземні інвестиції;

б) власні фінансові ресурси, кошти державного  та місцево- го бюджетів, довгострокові  кредити банку;

в) власні фінансові ресурси; залучені фінансові ресурси; фінансові кошти від продажу цінних паперів, кошти дер- жавного та місцевого бюджетів; кошти іноземних  інвес- торів;

г)  статутний   фонд   підприємства,   фонд   нагромадження, фонд матеріального заохочення, інші спеціальні засоби.


 

13. Показник, який  визначає у  вартісному вираженні кіль- кість  виробленої продукції на одну  гривню  основних за- собів,  — це:

а)  фондомісткість;

б) фондовіддача;

в) фондоозброєність;

г)  рентабельність.

14. Показником,  який   характеризує  рівень   забезпеченості підприємства основними засобами, є:

а)  рентабельність основних засобів;

б) коефіцієнт придатності основних засобів;

в) коефіцієнт вартості основних засобів у майні підприєм- ства;

г)  фондовіддача  основних засобів.

15. З перерахованих показників рівень  використання осно- вних виробничих засобів підприємства характеризують: а)  коефіцієнт оновлення основних засобів;

б) фондомісткість продукції;

в) коефіцієнт змінності роботи устаткування;

г)  коефіцієнт зносу основних засобів;

д) коефіцієнт  використання  виробничої   потужності   під- приємства.

#          Практичні завдання

Завдання 1

Первісна вартість об’єкта основних засобів — 6800 грн., лік- відаційна  вартість  становить  800 грн. За перший  рік експлуа- тації основного  засобу було списано  на витрати  виробництва

2490 грн.


 

Визначити прогнозований термін корисного використання об’єкта основних засобів, якщо нарахування амортизаційних відрахувань  здійснюється методом зменшення  залишкової вартості.

Завдання 2

Визначити первісну вартість об’єкта основних засобів з тер- міном корисного використання 8 років, амортизацію  якого на- раховують кумулятивним методом. Відомо, що рівень ліквіда- ційної вартості цього об’єкта становить 12 % від його первісної вартості, а сума амортизаційних відрахувань у четвертому році експлуатації дорівнювала  2850 грн.

Завдання 3

Підприємство придбало  автомобіль,  ціна якого  становить

69215 тис. грн., транспортні витрати — 7,5 % від ціни автомобі- ля. Річна норма амортизаційних відрахувань — 8,5 %.

Визначити повну початкову вартість автомобіля  та залиш- кову вартість автомобіля  після 5 років експлуатації.

Завдання 4

Визначити суму амортизаційних відрахувань на ІІІ квартал поточного року за такими даними:

− вартість  основних  засобів 2 групи на 1 квітня  поточного року — 85 500 тис. грн.;

− вартість  придбаних  основних  засобів  у II  кварталі  220 тис. грн.;

− сума амортизаційних відрахувань,  нарахованих у II квар- талі поточного року — 20080 тис. грн.;

− норма амортизації  2 групи основних фондів — 10 %.

Завдання 5

Визначити норму  амортизації,  щорічні  амортизаційні від- рахування,  балансову  вартість  обладнання  на кінець  кожного


 

року та ліквідаційну вартість  при застосуванні  методів змен- шуваного залишку та подвійного зменшуваного залишку за та- кими даними:

− первісна вартість обладнання  — 65 тис. грн.;

− термін корисного використання обладнання  — 6 років.

Завдання 6

Визначити  фондовіддачу,   фондомісткість,  фондоозброє- ність за такими даними:

− вартість виробленої продукції на кінець року 650 тис. грн.;

− вартість основних виробничих засобів на початок року —

3585 тис. грн.;

− у квітні  введено  в дію основних  виробничих засобів  на суму 175 тис. грн.;

− у жовтні вибуло основних засобів на суму 94 тис. грн.;

− чисельність працівників — 225 осіб.

# Реферати

1.   Фінансове забезпечення відтворення основних засобів під- приємства.

2.   Формування і використання необоротних  активів.

3.   Оптимізація складу  необоротних  активів  підприємства та їх оцінка.

4.                     Ефективність політики  фінансування необоротних  акти- вів.

5.   Фінансування витрат на поліпшення основних засобів