8.2. Відтворення необоротних активів підприємства

Відтворення основних виробничих засобів — це процес без- перервного їх поновлення, що характеризується:

− основні   виробничі   засоби  поступово   переносять   свою вартість на вироблену  продукцію;

− у процесі відтворення основних  виробничих засобів одно-

часно відбувається рух їхньої споживної вартості та вартості;


 

− нарахуванням амортизаційних відрахувань   здійснюється нагромадження в грошовій формі частково перенесеної вартості основних виробничих засобів на готову продукцію;

− основні  виробничі  засоби  поновлюються в натуральній формі  протягом  тривалого  часу, що створює  можливість маневрувати коштами амортизаційного фонду.

Через схильність необоротних активів до зносу перед підпри- ємством виникає необхідність їх відтворення. Розрізняють просте та розширене відтворення потреба необоротних активів (рис. 8.2).

Просте відтворення основних засобів — це їх відновлення в тому самому обсязі,  у якому  вони  були  зношені  та вибули. Воно здійснюється шляхом  заміни  окремих  зношених  частин основних засобів, шляхом ремонтів або придбання нових засо- бів на заміну зношених.  Головним  джерелом  простого відтво- рення основних засобів є амортизаційні відрахування.

ВИДИ ВІДТВОРЕННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

 

 

Просте відтворення: вартість введених  у дію нових  за- собів дорівнює (або не перевищує) вартості вибулих основних засобів


Розширене відтворення: вартість  введених  у дію но- вих засобів перевищує  суму їх зносу і вибуття

 

 

 

 

Накопичення

– подальше збільшення основних засобів у натуральному виразі

Екстенсивний шлях: проявляється у зростанні кількіс- них показників і в абсолютній пе- ревазі витрат


Оновлення

– заміна діючих засобів більш продуктивними

Інтенсивний шлях: проявляється  в  оновленні функціонуючих   основних засобів, яке відбувається на якісно  новій основі та своє- часно

 

 

Рис. 8.2. Види відтворення необоротних  активів


 

Розширене відтворення — це таке відтворення, яке перед- бачає розширення діючих основних  фондів  за рахунок  збіль- шення  їх кількості  та поліпшення або придбання більш  про- дуктивних  та економічних  основних засобів.

Розширене відтворення може здійснюватися у вигляді  но- вого  будівництва,   технічного  переоснащення, реконструкції або  розширення  підприємств,   модернізації   обладнання   або його придбання тощо.

Нове  будівництво — будівництво  підприємства,  цеху, кор- пусу на нових будівельних  майданчиках за окремо затвердже- ним проектом; передбачає розширення виробничих площ, зна- чне збільшення потужності.

Використовується нове будівництво  для організації випус- ку нової продукції,  під час диверсифікації виробництва, пере- міщення виробництва на іншу територію, відкриття нових по- кладів корисних копалин і т. п.

Технічне  переоснащення передбачає  здійснення заходів щодо впровадження нової техніки і технології на окремих діль- ницях, механізації  й автоматизації виробництва, заміни заста- рілого обладнання, які здійснюються  згідно з планом технічно- го розвитку підприємства без розширення виробничих площ.

Під час реконструкції основна частина інвентаризацій спрямовується на вдосконалення активної  частини  основних засобів при використанні старих виробничих будівель і споруд. Тому вона в багатьох випадках  забезпечує  збільшення випус- ку продукції  із значно  меншими  матеріальними затратами  і в більш стислі строки, порівняно з новим будівництвом.

Розширення підприємства — це спорудження других і на- ступних черг, додаткових виробничих комплексів, цехів, кому- нікацій, допоміжних  і обслуговуючих  виробництв на території підприємства.

Основним джерелом  розширеного  відтворення необорот- них активів в умовах ринкових  відносин та самофінансування підприємств є прибуток.


 

Основні  засоби піддаються  зносу — фізичному (матеріаль- ному) і моральному (економічному).

Фізичний знос виявляється в постійній втраті техніко-еко- номічних властивостей і, отже, у втраті споживчої вартості, що у міру використання необоротних  активів переноситься на го- товий продукт.

 

Ф.З.

 

Розмір фізичного зносу (Р


%) розраховується за формулою:

 

 

 

Р          = Т


Т (100 –В  ),    (8.1)

 

Ф.З.


Ф.        н.         л.

 

 

 

де  Т


. — фактичний термін служби;

 

Т

 

Ф

н .

 

— нормативний термін служби;

В

 

 

л.

 

— ліквідаційна вартість у відсотках до балансової вартості.

Моральний знос — це передчасне, до закінчення норматив- ного терміну фізичного  зносу, відставання основних засобів, інших необоротних  матеріальних активів і нематеріальних ак- тивів внаслідок  створення нових, більш прогресивних і еконо- мічно ефективних основних засобів.

Розрізняють дві форми  морального зносу:

− перша виражає зменшення вартості основних засобів вна- слідок скорочення  суспільно-необхідних витрат  праці на їх відтворення;

− друга виражає зменшення  ефективності основних засобів у результаті  впровадження нових, більш прогресивних і економічно ефективних основних засобів.

Розрізняють повний і частковий знос основних засобів. Повний  знос передбачає  повну заміну зношених  основних

засобів  (нове  капітальне   будівництво   або  придбання  нових основних засобів).

Частковий знос  компенсується здійсненням капітального ремонту основних засобів.

Повне відновлення у натуральній формі здійснюється «еконо- мічне відновлення» — відшкодування через систему амортизації.