8.1. Необоротні активи:

сутність, склад і структура

Необоротні активи (основний капітал) — сукупність май- нових цінностей підприємства,  які багаторазово  беруть участь у процесі господарської  діяльності  й переносять  свою вартість на вартість продукції частинами  з метою отримання економіч- ної вигоди (прибутку).

У практиці  господарювання до необоротних  активів відно- сять майнові цінності всіх видів зі строком використання біль- ше одного року й вартістю  понад 15 неоподатковуваних міні- мумів доходів громадян.

Склад необоротних  активів підприємства (рис. 8.1).

Основні  засоби — найбільш  значима частина необоротних активів,  що підприємство утримує  з метою їхнього  викорис- тання в процесі виробництва або постачання  товарів, робіт, послуг, здавання  в оренду  іншим  особам, або для здійснення


 

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного  користування яких більше одного року (або одного операційного  циклу, якщо він довший за рік).

 

 

Нематеріальні активи


придбані підприємством права користування окремими  природними ресурсами, виробни- чими зразками, товарними  знаками, об’єктами виробничої   й  інтелектуальної  власності   та інші аналогічні майнові права

 

 

 

 

Основні засоби


найбільш  значима  частина  необоротних  акти- вів, які становлять вартість  власних  і отрима- них на умовах  фінансового лізингу  об’єктів   і орендованих   цілісних   майнових   комплексів, які віднесені до складу основних засобів відпо- відно до діючої системи обліку

 

 

 

 

Довгостроко- ві фінансові інвестиції


довгострокові (на строк більше одного року) фінансові  інвестиції, що вираховуються за ме- тодом участі в капіталі інших підприємств, а також: різноманітні фондові й грошові інстру- менти (акції, облігації, депозитні внески)

 

 

 

Довгостроко- ва дебіторська заборгованість


заборгованість юридичних  та  фізичних   осіб, яка не виникає в ході нормального операцій- ного циклу і буде погашена після 12 місяців

 

 

 

 

Відстрочені податкові активи


сума податку з прибутку, що підлягає  відшко- дуванню в наступних періодах у результаті тимчасової  різниці  між  обліковою  і податко- вою базами оцінки

 

 

 

Інші необо- ротні активи


незавершені капітальні вкладення; устаткуван- ня, призначене  до установки, і деякі інші види

 

Рис. 8.1. Склад необоротних  активів підприємства


 

Не належать до основних засобів:

− предмети терміном служби менше одного року незалежно від їх вартості;

− спеціальні  інструменти і спеціальні  пристосування під- приємств  серійного і масового виробництва певних ви- робів або для виготовлення індивідуального замовлення незалежно  від їхньої вартості;

− спеціальний одяг,  спеціальне  взуття,  а також  постільні речі незалежно  від їхньої вартості і терміну служби;

− формений одяг, призначений для видачі працівникам під- приємства,  незалежно  від вартості й терміну служби.

Основні  засоби підприємства включають:

І.   Виробничі основні засоби — частина основних засобів, яка бере участь  у процесі  виробництва тривалий час, зберіга- ючи при цьому натуральну форму. Вартість основних ви- робничих засобів переноситься на вироблений продукт по- ступово, частинами, у міру використання. Відновлення цих засобів здійснюється через капітальні інвестиції.

Основні виробничі засоби з обліком їх виробничого  при- значення  поділяються на такі групи:

А. Будівлі  і споруди

До них належать — будинки основних, допоміжних, обслу- говуючих цехів, депо, гаражі промислового підприємства,  кон- структорські бюро, керування,  контори, піднімальні  і відкриті гірські видобутки, нафтові і газові шпари, димарі і водонапірні башти на окремих фундаментах, дороги для усіх видів тран- спорту усередині підприємства,  дамби, греблі, канали.

Б. Передавальні пристрої

До них належать — водорозподільні пристрої, спорудження електропередачі і зв’язку, каналізаційні спорудження,  газопро- води.

B. Машини та устаткування

До них належать — робочі машини й устаткування, вимірю- вальні і регулюючі прилади, лабораторне устаткування, обчис- лювальна техніка, транспортні засоби.


 

Г. Виробничий і господарський інвентар

До них належать — механізовані  і ручні інструменти усіх видів, що ріжуть, що давлять, ударні, а також усілякі пристосу- вання, різні предмети господарського і виробничого характеру.

Д. Інші основні засоби

ІІ. Невиробничі основні  засоби — це житлові  будинки  та інші об’єкти соціально-культурного й побутового обслу- говування,  які не використовуються у господарській ді- яльності і перебувають на балансі підприємства.

На  відміну  від виробничих основних  засобів  невиробничі основні засоби не беруть участі в процесі виробництва і не пе- реносять  своєї вартості  на вироблений продукт.  Відновлення здійснюється за рахунок прибутку, який залишається в розпо- рядженні  підприємства.

Структура основних виробничих засобів — це співвідно- шення окремих їх груп.

Підприємство зацікавлене  в оптимальному підвищенні пи- томої ваги активної частини виробничих засобів (які беруть безпосередню участь у процесі виробництва).

На структуру основних виробничих засобів впливають:

− виробничі та матеріально-технічні особливості галузі;

− форми суспільної організації виробництва;

− форми відтворення основних засобів;

− рівень автоматизації і механізації;

− кліматичні та географічні умови розміщення підприємства.