7.5. Небанківське кредитування підприємств

Основними видами небанківського кредитування є комер- ційне, лізингове і державне кредитування, кредитування за ра- хунок коштів міжнародних  фінансово-кредитних інститутів.

Комерційний кредит  — це кредит, який надається  в товар- ній формі  продавцями покупцям  у вигляді  відстрочення пла- тежу за продані товари. Основне призначення комерційного кредиту — прискорення реалізації  товарів й одержання  певно- го прибутку.

Об’єктом комерційного кредиту можуть бути реалізовані товари, виконанні роботи, надані послуги, за якими продавець надає відстрочення платежу покупцеві.

Матеріальним вираженням комерційного  кредиту, зазви- чай, є вексель, що відображає фінансові зобов’язання покупця- позичальника перед продавцем-кредитором щодо відстрочен- ня оплати вартості відпущених товарів, наданих послуг.

Отже, комерційний кредит може передбачати  укладення відповідної  угоди між двома суб’єктами господарювання — продавцем (кредитором) і покупцем (позичальником) з приво- ду відстрочення платежу за продані (куплені) товари, послуги. Відстрочення платежу в цьому разі оформлюється векселем.

Основна відмінність комерційного та банківського кредитів. При комерційному кредитуванні роль кредитора відіграють

не банки або їх спеціалізовані кредитно-фінансові організації, а юридичні особи, які займаються  виробничою  або торговельно- постачальницькою діяльністю.

Комерційний кредит  надається  тільки в товарній формі. Середня  його вартість завжди нижча від середньої ставки бан- ківського  відсотка.  Плата  за комерційний кредит  входить  до ціни товару, послуг. Сума і строки  цього кредиту  обумовлені векселем.

Лізинговий кредит — це кредит, який надається  в товарній формі  лізингодавцем (кредитором) лізингоодержувачеві (по- зичальнику).


 

Об’єктом лізингу може бути будь-яке нерухоме майно, що його можна віднести до основних фондів, яке не заборонене до вільного обігу на ринку і щодо якого немає обмежень на пере- дачу в лізинг (оренду).

До об’єктів  лізингу  належать: машини  та обладнання;  за- соби обчислювальної техніки;  транспортні засоби; виробничі будівлі та споруди; інші основні фонди.

Суб’єктами лізингу є лізингодавець, лізингоутримувач і постачальник лізингового майна.

Лізингодавець  —  суб’єкт  підприємницької  діяльності,   у тому числі банківська  (небанківська) фінансова  установа, яка передає в користування об’єкти лізингу згідно з договором.

Лізингоодержувач — суб’єкт підприємницької діяльності, який отримує в користування об’єкти лізингу за договором.

Постачальник лізингового майна — суб’єкт підприємниць- кої діяльності,  який  виготовляє машини,  обладнання  тощо  і (або) передає власне майно, яке є об’єктом лізингу.

Економічні відносини, що виникають між юридичними особами при оренді майна, можуть мати вигляд  фінансового і оперативного  лізингу.

Фінансовий лізинг — це такий вид договору лізингу, згідно з яким лізингоутримувач одержує у платне користування від лі- зингодавця об’єкт лізингу на строк, що не може бути меншим від строку, за який амортизується 60 % вартості об’єкта лізингу, ви- значений на день укладення договору. Після завершення строку договору фінансового лізингу  об’єкт лізингу,  переданий  лізин- гоутримувачу відповідно до договору, переходить у власність лі- зингоутримувача або викуповується ним за кінцевою вартістю.

Оперативний лізинг — це такий вид договору лізингу, згід- но з яким  лізингоутримувач одержує  у платне  користування від лізингодавця об’єкт лізингу  на строк, менший  від строку, за який амортизується 90 % вартості об’єкта лізингу, визначе- ний на день укладення договору. Після завершення строку до- говору оперативний лізинг може бути продовжений або об’єкт лізингу підлягає поверненню лізингодавцю.


 

Договір між лізингодавцем і лізингоутримувачем включає об’єкт лізингу (склад і вартість майна), строк дії договору, роз- мір і строки сплати лізингових  платежів, умови експлуатації і технічного обслуговування майна, умови повернення або вику- пу об’єкта лізингу  після завершення строку договору, а також відповідальність сторін.

Державний кредит — це економічні відносини, які виника- ють між підприємством і державою внаслідок  купівлі першим державних цінних паперів (підприємство стає кредитором дер- жави), а також унаслідок одержання бюджетних і позабюджет- них кредитів (підприємство стає позичальником).

V         Питання  для перевірки знань

1.         Розкрийте сутність та необхідність  кредитування підпри- ємств.

2.         За якими ознаками  класифікуються кредити, які надають- ся підприємствам?

3.         Назвіть  та охарактеризуйте види банківського  кредиту.

4.         Визначте сутність кредитних  відносин.

5.         Охарактеризуйте сутність банківського  кредитування під- приємств.

6.         Надайте   характеристику  основним   видам   банківського кредиту.

7.         Назвіть  спільні риси та розкрийте відмінності  акцептного й авального кредиту.

8.         У чому полягає  сутність  контокорентного кредитування?

Назвіть   відмінності   контокорентного  кредитування  та овердрафту.

9.         Визначте порядок надання банківського  кредиту.

10.  Охарактеризуйте основні етапи оформлення кредитної уго- ди. Які обов’язкові умови необхідно врахувати при отри- манні кредиту?


 

11.  Розкрийте сутність і характерні  особливості  банківського, комерційного  й лізингового кредитування.

12.  Яким чином здійснюється оцінка ефективності залучення банківського  кредиту?

13.  Як оцінюється  ефективність використання позичальника- ми кредитних  коштів?

14.  Як здійснюється погашення  кредиту?

15.                   Які способи погашення  банківського  кредиту найвигідні- ші для підприємства?

16.  Визначте сутність комерційного  кредиту.

17.  Які існують види комерційного  кредиту?

18.  Які умови лізингової операції підлягають узгодженню з лі- зингодавцем?

19.   Дайте характеристику лізинговому кредиту.

20.  Розкрийте сутність фінансового та оперативного  лізингу.

5          Тестові завдання      

1.   Кредит, що надається під заставу нерухомого майна,  є:

а)  лізинговим;

б) комерційним;

в) іпотечним;

г)  державним.

2.   Кредитні відносини — це:

а)  грошові відносини, що пов’язані з процесом розподілу та перерозподілу капіталу;

б) грошові відносини,  що виникають  у сфері виробництва продуктів для їхнього використання;

в) відносини, що пов’язані із заборгованістю  одного з учас- ників економічної чи фінансової  операції;

г) відносини,  що пов’язані з необхідністю  забезпечення безперервності зміни форм вартості валового національ- ного продукту в процесі його руху.


 

3.   Кредит — це:

а)  форма руху позичкового  капіталу, що надається  на умо- вах повернення;

б) економічні  відносини,  що  виникають  між  кредитодав- цем і кредитоодержувачем;

в) рух вартості у сфері товарного обміну;

г)  позичка  в грошовій  або товарній  формах  на умовах по- вернення.

4.   Факторинг передбачає:

а)  право регресних вимог до фактора;

б) більш високу плату порівняно з кредитом;

в) порівняно нетривалий термін;

г)  розрахунки  винятково векселями.

5.   Документом, що  укладається між  банком  і позичальни- ком про взаємні  зобов’язання, є:

а)  кредитні умови;

б) кредитний договір;

в) кредитні зобов’язання;

г)  кредитна заява.

6.   Який вид кредиту оформлюється векселем?

а)  державний;

б) комерційний; в) банківський; г)  споживчий;

д) ломбардний.

7.   Авальний кредит — це:

а)  кредит,  який  надається  банками  у вигляді  гарантійної послуги;

б) офіційне   повідомлення  про  виконання  розрахункової послуги;

в) різновид  споживчого  кредиту, де гарантами  виступають члени колективу на засадах кругової поруки;

г)  кредит, який надається  одним підприємством іншому.


 

8.   Процентні ставки за кредитами можуть  бути:

а) фіксованими; б) плаваючими; в) стабільними;

г)  прогресивними.

9.   Ломбардний кредит — це:

а)  кредит, який надається  фізичними особами одна одній; б) кредит під заставу депонованих  у банку цінних паперів; в) кредит, який надається  під заставу майна;

г)  різновид споживчого кредиту.

10. До якого заходу придбання кредиту не передбачено:

а)  придбання основних засобів; б) фінансування сезонних робіт; в) покриття збитків;

г)  реалізацію інвестиційних проектів.

11. Факторинг — це:

а)  купівля банком у клієнта права на вимогу боргу;

б) діяльність комерційного  банку за дорученням;

в) посередництво в одержанні клієнтом боргу;

г)  здача в оренду на тривалий строк предметів  довгостро- кового користування.

12. Позика, що передбачає отримання плати за кредит  у мо- мент його надання, має назву:

а)  аваль;

б) амортизаційної;

в) дисконтної;

г)  звичайної.

13. Комерційний кредит — це економічні відносини, які вини- кають між:

а)  підприємствами;

б) комерційними банками й підприємствами;


 

в) державою та комерційними банками;

г)  державою та підприємствами.

14. Консорціумний кредит — це:

а)  кредит, що надається  великим об’єднанням підприємств для здійснення господарської діяльності;

б) кредит, що надається  об’єднанням  банків суб’єктам гос- подарської діяльності;

в) кредит, що надається банком суб’єкту господарювання за умови, що вони обидва є членами того самого об’єднання.

15.  Здатність позичальника в повному  обсязі й у визначений кредитною угодою термін розрахуватись за своїми борго- вими зобов’язаннями — це:

а)  платоспроможність;

б) кредитоспроможність;

в) ліквідність;

г)  надійність;

#          Практичні завдання

Завдання 1

Банк може надати підприємствам позики за такими умова- ми: а) щоквартального нарахування відсотків виходячи  з 17 % річних; б) щомісячного нарахування відсотків, виходячи з 25 % річних. Який варіант є найкращим  для підприємств.

Завдання 2

Підприємство  «Сузір’я»  щоквартально  реалізує   продук- цію на суму 390 тис. грн. (без ПДВ). 01.03. поточного року під- приємство  отримало  кредит для закупівлі  сировини  в розмірі

70 тис. грн. під 24 % річних на 3 місяці. За умовами кредитного договору сума основного боргу повертається щомісячно рівни-


 

ми частинами. Відсотки за користування кредитом теж сплачу- ються щомісячно. У разі порушення строку погашення основної суми кредиту й відсотків за ним кредитним договором передба- чено нарахування пені на прострочену суму в розмірі облікової ставки НБУ за кожен день затримки платежу. Облікова ставка НБУ на дату погашення простроченого платежу становила 7 % річних.

Визначити,  яку суму поверне підприємство банку та на скільки зросте собівартість продукції підприємства, якщо останній  платіж  від  підприємства «Сузір’я»  було  отримано

20.06. поточного року, а собівартість  його продукції за попере- дній період становила 700 % від ціни реалізації.

Завдання 3

Підприємство «Карпати» щоквартально отримує виручку від реалізації продукції в розмірі 585 тис. грн. Собівартість виробленої  за квартал  продукції  підприємства (з  урахуван- ням  відсотків  за користування кредитом) дорівнює  350 тис. грн. Витрати  на реалізацію  продукції  за квартал  становлять

30 тис. грн.

Визначити термін окупності кредиту в сумі 185 тис. грн., на- даного підприємству на 3 місяці для розширення виробництва, якщо відсоткова ставка за користування кредитом — 22 % річних.

Завдання 4

Підприємство «Надія»   надає  товарний   кредит  терміном на 3 місяці та цінову знижку  на платіж готівкою у розмірі 3 %. ТОВ  «Ефект»  надає товарний  кредит терміном  на 4 місяці та цінову знижку за платіж готівкою у розмірі 6 %. Визначте, який з варіантів  залучення товарного  кредиту  найбільш  відповідає інтересам підприємства.

Завдання 5

Визначити суму кредиту  на розширення виробництва, на- даного підприємству на 3 місяці, якщо відсоткова ставка за ко-


 

ристування кредитом — 22 % річних, а термін окупності креди- ту становить 72 дні.

Підприємство за квартал  отримало  виручку  від реалізації продукції  в розмірі 218 тис. грн. Залишок нереалізованої про- дукції  на початок  кварталу  за собівартістю  еквівалентний 12 тис. грн. Собівартість виробленої  за період продукції  підпри- ємства (з урахуванням відсотків за користування кредитом) становить  115 тис. грн. Залишок нереалізованої продукції  на кінець кварталу відсутній.

Завдання 6

ТОВ  «Старт»  для придбання сировини  оформило в банку кредит на 120 тис. грн. під 24 % річних. Термін користування кредитом — 3 місяці.

ТОВ  «Старт»  щомісячно  отримує  виручку  в розмірі    85 тис. грн. Щомісячні витрати  без урахування відсотків  за ко- ристування кредитом  становлять 28 тис. грн. Кожні  залучені

10 тис.   грн. дають додатково  щомісячної  реалізації  на суму

12 тис. грн. та зростання  витрат на 20 %.

Визначити термін окупності кредиту.

#          Реферати

1.   Банківське кредитування підприємств в умовах ринкового реформування економіки.

2.   Кредитування підприємств України  в перехідний період.

3.   Банківське інвестиційне i кредитування: стан i перспективи розвитку.

4.   Розвиток довгострокового  банківського  кредитування про- мислових підприємств.

5.   Короткострокове банківське  кредитування підприємств.