7.4. Погашення банківського кредиту

Порядок погашення кредиту — це спосіб погашення  осно- вної його суми і нарахованих відсотків. Кредит погашають по- вністю після закінчення терміну кредитної  угоди або поступо- во, частинами.  Відсоток  нараховується на суму непогашеного кредиту.

За способом погашення позики  можуть  бути:

− до запитання;

− з погашенням у відповідний термін;

− з довгостроковим погашенням.

За характером погашення кредити поділяються на такі види:

− позики, які погашаються  поступово;

− позики, які погашаються  одноразовим платежем після за- кінчення терміну позики;

− амортизаційні;

− дисконтні;

− інші способи погашення,  що зазначені  в кредитному до- говорі (рис. 7.1).

Можуть  бути  й інші способи  погашення,  які  зазначають- ся у кредитному договорі (наприклад, надання  підприємству пільгового періоду кредитування, тобто відстрочки погашення кредиту).

Умови  погашення  кредиту  обумовлюються під час підпи- сання договору підприємства з банком, виходячи з:

− цільового спрямування кредиту;

− обсягів та терміну позики;

− порядку  та строків  надходження коштів  на рахунок  під- приємства;

− сезонності та циклічності виробництва;

− рівня платоспроможності та надійності матеріального за- безпечення  підприємства тощо.

Відсотки  за користування кредитом  нараховуються щомі- сячно в розмірі, передбаченому кредитним  договором.


 

Види кредитів за характером погашення

 

 

Позики, які погашаються поступово


частинаосновноїсумикредитувиплачу- ється рівними внесками протягом його строку, більша частина сплачується після закінчення строку кредитування

 

 

 

Позики, які погашають- ся одним платежем  піс- ля закінчення терміну


підприємство одночасно  сплачує  бан- ку суму основного боргу та нарахова- них відсотків

 

 

 

 

Амортизаційні позики


виплата  основної суми боргу та відсо- тків здійснюється регулярно рівномір- ними внесками

 

 

 

 

Дисконтні  позики


передбачають  утримання позикового відсотка (дисконту) під час видачі кре- диту

 

 

 

Інші способи пога- шення, що зазначені в кредитному договорі


надання  підприємству пільгового пе- ріоду кредитування (відстрочки пога- шення кредиту та ін.)

 

Рис. 7.1. Види кредитів за характером погашення

Погашення кредиту і відсотків за ним здійснюється платіж- ним дорученням позичальника з його поточного рахунка, а за умови визнання боргу позичальником — платіжною  вимогою банку в порядку, встановленому чинним законодавством.

Позичальник не звільняється від повернення  боргу з по- зики і сплати відсотків за нею при настанні будь-яких не- сприятливих обставин,  у тому числі й незалежних від нього. За неможливості погашення  позичальником заборгованості з позики і відсотків за нею у строки, передбачені кредитним  до-


 

говором, банк в окремих  випадках  за клопотанням позичаль- ника може надати йому відстрочення погашення боргу під під- вищений  відсоток з укладенням додаткової  угоди. За відмови банку в наданні відстрочення погашення  кредиту він реалізує своє право на повернення  боргу і відсотків за ним за рахунок гарантів (поручителів) або забезпечення,  прийнятого від по- зичальника при видачі йому кредиту. При цьому борг повер- тається в певному порядку. Якщо позика видана під заставу майна, банк погашає борг з вартості заставленого  майна в по- рядку, передбаченому в договорі застави. Як правило, це пога- шення здійснюється шляхом  зарахування виручки  від прода- жу заставленого  майна на позичковий рахунок позичальника. При  видачі  позики  під гарантію  (поручництво) банк  стягує суму боргу в безперечному  порядку  своїм розпорядженням з рахунка  гаранта.  У такому  самому  порядку  стягується сума боргу зі страхової компанії, якщо забезпеченням позики  було страхове свідоцтво (поліс).

У разі несвоєчасного погашення  боргу за кредитом і сплати відсотків за ним та відсутності  домовленості  між банком і по- зичальником про відстрочення повернення  кредиту  банк має право застосувати штрафні  санкції в розмірах, передбачених кредитним   договором.  Якщо  підприємство-позичальник ви- користовує одержаний кредит не за цільовим призначенням, надає банку недостовірну  звітність,  банк має право достроко- во стягнути  з позичальника видану суму кредиту і відсотки за ним. За відмови позичальника від погашення боргів за позикою банк має право стягнути  їх у претензійно-позовному порядку. При  систематичному невиконанні позичальником кредитних зобов’язань  банк  може  поставити   питання   про  банкрутство цього позичальника.