1.1.  Фінанси підприємств у загальній системі фінансів, їх сутність

У фінансовій системі  держави  головною,  визначальною її ланкою  є фінанси  підприємств,  оскільки  вони  функціонують у сфері суспільного  виробництва, в якій створюються  матері- альні блага, валовий  внутрішній  продукт і національний дохід суспільства,  а також формується основна частина  фінансових ресурсів держави.

Фінансова система — сукупність відособлених, але взаємо- залежних  сфер і ланок фінансових  відносин,  що виникають  у ринкових  сферах виробничої  і невиробничої діяльності  із при- воду утворення та використання грошових фондів, які утворю- ються відповідними органами.

Розподіл і перерозподіл  створюваних  матеріальних і духо- вних благ у грошовій формі здійснюються за допомогою фінан- сів шляхом формування цільових грошових фондів у відповід- них галузях народного господарства.


 

Використання фінансів  дає можливість  підприємствам сфери матеріального виробництва забезпечити безперервність процесу  відтворення, вирішення виробничих,  економічних  та соціальних  завдань,  формування централізованих і децентра- лізованих фондів грошових коштів на рівні як держави, так і суб’єктів господарювання.

Фінансам підприємств, як і фінансам загалом, властиві пев- ні загальні та специфічні  ознаки.

Загальною ознакою фінансів  підприємств є те, що вони виражають сукупність економічних (грошових) відносин, пов’язаних із розподілом  вартості валового внутрішнього  про- дукту.

Специфічні ознаки  фінансів  підприємств виражають  гро- шові відносини, що залежать від первинного розподілу вартос- ті валового  внутрішнього  продукту,  формування та викорис- тання грошових доходів і децентралізованих фондів.

Виходячи  із загальної  та специфічних ознак, можна сфор- мулювати таке основне визначення фінансів підприємств.

Фінанси підприємств — сукупність  економічних  відносин, що пов’язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподі- лом і використанням доходів і грошових фондів суб’єктів гос- подарювання в процесі відтворення.

Отже,  фінанси  підприємств безпосередньо  пов’язані  з ру- хом грошових коштів. Саме тому досить часто поняття «фінан- си підприємств» ототожнюється з грошовими  коштами,  наяв- ними фінансовими ресурсами. Однак самі кошти чи фінансові ресурси не розкривають поняття  «фінанси»,  якщо не з’ясувати суті економічної  природи останніх. Такими  суттєвими власти- востями, які лежать в основі фінансів, є закономірності відтво- рювального  процесу та грошові відносини,  що виникають  між учасниками суспільного  виробництва на всіх стадіях  процесу відтворення, на всіх рівнях господарювання, у всіх сферах сус- пільної  діяльності.  Однак  не всі грошові відносини  належать до фінансових. Грошові відносини  перетворюються на фінан- сові, коли  рух грошових  коштів  стає дещо самостійним.  Таке


 

відбувається в процесі  формування, розподілу,  використання грошових доходів та фондів згідно з цільовим призначенням у формі фінансових  ресурсів.

До фінансів належать такі групи фінансових відносин:

− пов’язані з формуванням статутного  фонду суб’єктів гос- подарювання;

− пов’язані з утворенням та розподілом  грошових  доходів: виручки, валового та чистого доходу, прибутку, грошових фондів підприємств;

− що виникають у підприємств з державою з приводу подат- кових та інших платежів  до бюджету та цільових  фондів, бюджетного фінансування, одержання  субсидій;

− які виникають  між суб’єктами господарювання у зв’язку з інвестуванням у цінні папери та одержанням на них до- ходів здійсненням пайових  внесків та участю в розподілі прибутку  від спільної  діяльності,  одержанням і сплатою штрафних санкцій;

− які  формуються в  підприємств з  банками,  страховими компаніями у зв’язку з одержанням та погашенням креди- тів, сплатою відсотків за кредит та інші види послуг, одер- жанням  відсотків  за розміщення та зберігання  коштів, а також у зв’язку зі страховими  платежами та відшкодуван- нями за різними видами страхування;

− що формуються в підприємств у зв’язку з внутрішньови- робничим розподілом доходів.

Матеріальною умовою появи  і функціонування фінансів  є гроші, покладені  в основу існування  відповідних  видів грошо- вих відносин підприємств.

Виникають  фінансові  відносини  на підприємствах у про- цесі їх створення,  здійснення ними  виробничо-фінансової ді- яльності,  розподілу  доходів і накопичень,  формування відпо- відних грошових фондів.

Об’єктом фінансів підприємств є економічні  відносини, пов’язані з рухом коштів, формуванням та використанням гро- шових фондів.


 

Суб’єктами можуть бути підприємства та організації, бан- ківські установи та страхові компанії, позабюджетні фонди, ін- вестиційні фонди, аудиторські організації, інші суб’єкти госпо- дарювання, які є юридичними особами.

У процесі  виробництва, розподілу,  обміну та споживання відбувається розподіл вартості валового внутрішнього  продук- ту за цільовим  призначенням, а також розподіл  його між дер- жавою та суб’єктами  господарювання, кожен  з яких  одержує свою частку виробленого продукту в грошовій формі. Гроші створюють умови для появи фінансів як самостійної сфери грошових відносин, як системи виробничих відносин.

Сферою  фінансових  відносин  підприємств є процеси  пер- винного розподілу вартості валового внутрішнього продукту (с

+ v + m), коли  вона розподіляється на вартість  матеріальних витрат  (с),  необхідного  продукту  (v),  додаткового  продукту (m).  При  цьому  утворюються  різні  фонди  грошових  доходів. За допомогою фінансів у суспільному виробництві відбуваєть- ся рух грошових коштів, які набирають специфічної форми фі- нансових ресурсів, що формуються в суб’єктів господарювання та в держави.

В ринковій  економіці  підприємства мусять  самостійно  ви- рішувати  проблеми  фінансового забезпечення власної  вироб- ничо-господарської та інвестиційної діяльності, значно зростає роль фінансів  підприємств.  До найважливіших завдань остан- ніх належить  забезпечення стабільності  економіки  та суспіль- ного життя  в країні. Це досягається  в процесі оптимізації  роз- поділу  та перерозподілу валового  внутрішнього  продукту  як на рівні підприємств,  так і на загальнодержавному рівні. На макроекономічному рівні фінанси  підприємств забезпечують формування фінансових  ресурсів  країни  через бюджет та по- забюджетні фонди.

Обов’язковими передумовами ефективного функціонуван- ня фінансів підприємств є:

− різноманітність форм власності;

− свобода підприємництва та самостійність у прийнятті рішень;


 

− вільне ринкове ціноутворення та конкуренція;

− самофінансування підприємництва;

− правове забезпечення правил економічної  поведінки  всіх суб’єктів підприємницької діяльності;

− обмеження  і регламентація державного  втручання в ді- яльність підприємств.

Суттєвим складовим елементом системи управління еконо- мікою є фінанси. Без фінансів  неможливо  забезпечити індиві- дуальний  кругообіг виробничих фондів на розширеній  основі, запроваджувати науково-технічні досягнення, стимулювати інвестиційну діяльність,  регулювати  структурну  перебудову економіки.