6.7. Шляхи  підвищення ефективності використання оборотних активів

Ефективність оборотних активів залежить  від повноти реа- лізації заходів, спрямованих на забезпечення оптимальності їх використання та прискорення їх оборотності.

Основні  шляхи  підвищення ефективності використання оборотних активів (рис. 6.4).

Прискорення оборотності оборотних активів

Підвищення рентабельності оборотних активів

Подпись: НАПРЯМИМінімізація витрат оборотних активів у процесі їх використання

Оптимізація запасів ресурсів і незавершеного виробництва

Скорочення тривалості виробничого циклу

Поліпшення організації матеріально–технічного забезпечення

Прискорення реалізації товарної продукції

Рис. 6.4. Основні шляхи підвищення ефективності використання оборотних активів

Ефективне використання оборотних коштів є важливим за- вданням  підприємства і повинно  забезпечуватися прискорен- ням їх оборотності на всіх стадіях кругообігу.

На  стадії  створення виробничих запасів —  раціональне використання матеріальних ресурсів, удосконалення норму- вання,  ліквідація  нормативних запасів,  налагодження роботи транспорту, оптимальний вибір постачальників та ін.

На стадії  незавершеного виробництва — скорочення  три- валості виробничого циклу, впровадження прогресивної техні-


 

ки і технологій, розвиток  стандартизації та уніфікації,  вдоско- налення  системи економічного стимулювання тощо.

На стадії обігу — раціональна організація  збуту продукції, прискорення документообороту, дотримання договірної  пла- тіжної  дисципліни, використання маркетингових важелів  ак- тивізації продажу (реклама) та ін.

У конкретних  умовах виробництва і збуту кожне підприєм- ство самостійно обирає найбільш прийнятні шляхи прискорен- ня оборотності оборотних активів, що дає змогу зекономити значні суми і збільшити обсяги виробництва та реалізації  про- дукції без залучення додаткових фінансових  ресурсів.

V         Питання  для перевірки знань

1.   Дайте визначення оборотним активам підприємства.

2.   Охарактеризуйте структуру  оборотних  активів  підприєм- ства.

3.   Назвіть  класифікацію оборотних активів підприємства від- повідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

2 «Баланс».

4.   Що таке організація  оборотних активів та її принципи?

5.   Дайте характеристику методам нормування оборотних  ак- тивів підприємства.

6.   Визначте  сутність нормування власних  оборотних  активів за їх окремими елементами.

7.   Розкрийте особливості  нормативу  оборотних  активів  еко- номічним методом.

8.   Як оцінити ефективність використання оборотних коштів?

9.   Що означає  абсолютне  й відносне  вивільнення оборотних коштів?

10. У  чому  сутність  прискорення оборотних  коштів  і як  воно впливає на фінансово-господарську діяльність підприємства?


 

11. Як визначається нестача або надлишок  власних оборотних коштів і які причини зумовлюють  цей стан?

12. Охарактеризуйте джерела формування оборотних активів.

13. Які Ви знаєте  показники стану і використання оборотних активів?

14. Розкрийте основні шляхи  підвищення ефективності вико- ристання  оборотних активів.

5          Тестові завдання      

1.   За джерелами формування оборотні активи поділяються на:

а)  активні та пасивні;

б) власні й прирівняні до них; в) нормовані та ненормовані; г)  залучені.

2.   Відповідно  до методів  планування оборотні активи  поді- ляються на:

а)  власні та прирівняні до них;

б) фонди обігу й виробничі фонди;

в) кредиторську й дебіторську заборгованість;

г)  нормовані та ненормовані.

3.   До нормованих оборотних активів належать:

а)  витрати майбутніх періодів;

б) оборотні виробничі фонди й готова продукція;

в) оборотні виробничі фонди;

г)  фонди обігу.

4.   До оборотних активів не належать:

а)  короткострокові фінансові  вкладення у векселі  інших господарюючих  суб’єктів;


 

б) заборгованість по заробітній  платі  перед працівниками підприємства;

в) запаси сировини  й матеріалів;

г)  заборгованість покупців за продукцію, що відвантажена.

5.   Оборотні активи мають таку негативну рису:

а)  вони схильні до постійних  втрат у зв’язку з природними втратами;

б) вони досить високоліквідні;

в) ними легко управляти;

г)  вони більш пристосовані  до змін кон’юнктури ринку.

6.  Потребу підприємства в сировині, матеріалах, покупних напівфабрикатах можна  визначити за допомогою показ- ників:

а) норм запасу в днях конкретних  видів сировини,  матері- алів;

б) одноденних витрат конкретних  видів сировини, матері- алів, розрахованих за виробничою собівартістю IV кв. планового року;

в) собівартості  одиниці продукції;

г) нормативу оборотних активів на залишки готової про- дукції.

7.   Потребу підприємств у оборотних активах у незаверше- ному виробництві можна  визначити за допомогою показ- ників:

а)  кількістю продукції, що випускається;

б) коефіцієнтом зростання  витрат;

в) одноденними  витратами в незавершеному виробництві за планом IV кв. за виробничою собівартістю;

г)  тривалістю  виробничого  циклу.


 

8.   До власних і прирівняних до них джерел формування обо- ротних активів належать:

а)  статутний капітал;

б) кредиторська прострочена заборгованість;

в) сума статутного  капіталу,  що зменшена  на суму залиш- кової вартості основних  засобів і збільшена  на суму не- розподіленого прибутку;

г)  сума сталих пасивів.

9.   Перевищення фактичної наявності власних оборотних ак- тивів над потребою — це:

а)  надлишок власних оборотних коштів;

б) брак власних оборотних коштів;

в) фактична  наявність  оборотних коштів;

г)  абсолютне вивільнення оборотних коштів;

д) відносне вивільнення оборотних коштів.

10. Визначення потреби  в оборотних активах здійснюється через:

а)  нормування;

б) норму;

в) одноденні витрати;

г)  тривалість  виробничого  циклу;

д) коефіцієнт зростання  витрат.

11. Норматив оборотних активів визначають:

а)  одноденні витрати;

б) довгострокові  кредити банку;

в) позикові кошти;

г)  основні засоби й необоротні активи;

д) норма запасів у днях.

12. Сталі пасиви є:

а)  заборгованістю перед державою;


 

б) планованою кредиторською заборгованістю;

в) планованою дебіторською заборгованістю;

г)  довгостроковим кредитом;

13. Стан оборотних активів характеризують такі показники:

а)  коефіцієнт прибутковості оборотних коштів;

б) швидкість обороту;

в) коефіцієнт реальної  вартості  оборотних  коштів  у майні підприємства;

г)  норма оборотних коштів;

д) коефіцієнт оборотності.

14. Для  характеристики ефективності використання оборот- них коштів використовують такі показники:

а)  коефіцієнт зростання  витрат;

б) тривалість  виробничого  циклу;

в) швидкість обороту;

г)  термін обороту виробничих запасів;

д) рентабельність.

15.  Для  визначення коефіцієнта реальної вартості  оборот- них коштів  у майні  підприємства застосовують  такі  по- казники:

а)  вартість майна підприємства; б) власні кошти підприємства; в) обсяг реалізованої продукції;

г)  фактична  наявність  оборотних коштів;

д) поточні зобов’язання.


 

#          Практичні завдання

Завдання 1

Визначити норматив  оборотних  активів  у незавершеному виробництві та оборотність  оборотних активів підприємства (коефіцієнт оборотності, тривалість  одного обороту й коефіці- єнт завантаженості оборотних активів) за такими даними:

− випуск  товарної  продукції  за рік становить  34 тис. оди- ниць;

− собівартість виробу — 3 тис. гривень;

− ціна виробу на 30 % перевищує  його собівартість;

− середньорічний залишок оборотних активів — 25 тис. гри- вень;

− виробничий цикл виготовлення виробу становить 7 днів;

− коефіцієнт нарощування витрат у незавершеному вироб- ництві — 0,25.

Завдання 2

Визначити:  коефіцієнт оборотності  оборотних активів і час одного обороту в днях у першому кварталі; коефіцієнт оборот- ності оборотних активів і їхню абсолютну величину  в другому кварталі; вивільнення оборотних активів у результаті  змен- шення тривалості одного обороту оборотних активів за такими даними:

− у першому  кварталі  підприємство реалізувало  продукції на 200 тис. гривень;

− середньоквартальні залишки  оборотних  коштів  станови- ли 15 тис. грн.;

− у другому  кварталі  обсяг  реалізації  продукції  зросте  на

14 %;

− час одного обороту оборотних  коштів у другому кварталі буде зменшено на один день.


 

Завдання 3

Розрахувати норматив  оборотних активів із сировини  та матеріалів  з урахуванням змін, приріст (нестачу) нормативу оборотних активів за такими даними:

− витрати на сировину і матеріали за рік — 410 тис. грн.;

− частка цих витрат у IV кварталі — 25 %;

− норма запасу — 26 днів.

Передбачається в плановому році:

− зменшити норму запасу оборотних коштів на 3 дні;

− збільшити денні  витрати  на оборотні  кошти  на 2,0 тис. грн.

Завдання 4

Визначити норматив  оборотних коштів у незавершеному виробництві за такими даними:

− виробнича  собівартість виробу — 560 грн.;

у тому числі:

− одноразові  витрати  в перший  день виробництва станов- лять 80 %;

− одноденні  витрати  з  незавершеного виробництва  —  21 тис. грн.;

− тривалість  виробничого  циклу — 28 днів.

Завдання 5

Визначити економічним  методом норматив  оборотних  ко- штів на підприємстві на плановий  рік та його приріст  (змен- шення)  за такими даними:

− норматив оборотних коштів на початок планового року —

6750 тис. грн.;

у тому числі:

− невиробничий норматив — 920 тис. грн.;

Передбачається в плановому році:

− збільшення виробничої  програми на 6 %;

− прискорення обертання оборотних коштів на 3 %.


 

Завдання 6

Визначити норматив  оборотних  коштів  готової  продукції на кінець планового року й зміну нормативу  в плановому  пері- оді. За такими даними:

− норматив на початок року становив 1830 тис. грн.;

− товарна продукція у звітному році — 24210 тис. грн.;

Передбачається в плановому році:

− у плановому  році товарна  продукція становитиме 25 850 тис. грн.;

− прискорення обертання  оборотних  коштів  у плановому періоді дорівнюватиме 7 %.

#          Реферати

1.   Оборотні активи та їх організація  на підприємстві.

2.   Джерела формування оборотних активів підприємства.

3.   Показники ефективності використання оборотних  активів підприємства.

4.   Розміщення оборотних активів підприємства та їх вплив на фінансовий стан.

5.   Оптимізація  складу  оборотних   активів   підприємства  та оцінка їхньої загальної вартості.