6.4. Розрахунок нормативу оборотних активів економічним методом

Особливість обчислення  нормативу цим методом полягає в тому, що при цьому обчислюються не нормативи  за окремими елементами  оборотних  активів,  а одразу  сукупний  норматив на кінець запланованого року. Він визначається, виходячи  з діючого сукупного нормативу  в поточному  році, зміни обсягів виробництва та прискорення обігу оборотних активів у запла- нованому році.

При обчисленні  сукупного нормативу  на запланований рік економічним  методом  використовуваний сукупний  норматив поточного року поділяється на дві частини:

− нормативи  за статтями  оборотних  активів,  розмір  яких безпосередньо залежить від зміни обсягів витрат на ви- робництво  (сировина, основні матеріали, незавершене виробництво,  готова продукція);


 

− нормативи  за статтями  оборотних активів, розміри яких безпосередньо  не залежать від зміни витрат на виробни- цтво (запасні  частини  для ремонтів  обладнання, витра- ти майбутніх періодів, малоцінні та швидкозношувані предмети).

Норматив за оборотними активами,  розмір яких  залежить від зміни  обсягів  виробництва, обчислюється множенням  ді- ючого нормативу  за цим елементом  оборотних  активів  на від- соток зміни  обсягів  виробництва, а за оборотними активами, розмір яких не залежить від зміни обсягів виробництва, — мно- женням діючого нормативу  за цими видами оборотних активів на 50 % приросту обсягів виробництва.

Обчислена сума сукупного нормативу  на запланований рік з урахуванням зміни обсягів виробництва коригується на вста- новлений  розмір прискорення обороту оборотних активів у за- планованому році.