4.5. Сутність і методи обчислення рентабельності

Ефективність роботи підприємства характеризують показ- ники рентабельності.

Рентабельність — якісний вартісний показник, що характе- ризує рівень віддачі витрат або ступінь використання наявних ресурсів  у процесі  виробництва і реалізації  продукції  товарів (робіт, послуг).

У найширшому, найзагальнішому розумінні рентабельність означає прибутковість або дохідність виробництва і реалізації всієї продукції  (робіт,  послуг)  чи окремих  її видів; дохідність підприємств,  організацій,  установ у цілому як суб’єктів госпо- дарської діяльності; прибутковість різних галузей економіки.

Рентабельність виявляється у функціях:

− є оціночним  показником ефективності використання ре- сурсів і надає узагальнену оцінку роботи підприємства за- галом;

− є показником, що відображає  приріст вартості всього ка- піталу;

− стимулює працівників до ефективної праці;

− є важливим  регулятором темпів розширеного  відтворен- ня основних засобів і т.д.

Рентабельність безпосередньо пов’язана з отриманням при- бутку. Однак  її не можна ототожнювати з абсолютною  сумою отриманого прибутку.

Рентабельність — це відносний показник, тобто рівень при- бутковості, що вимірюється у відсотках.

Різні варіанти рішень, що приймаються при визначенні прибутку, поточних витрат, авансованої вартості, для розра- хунку рентабельності, зумовлюють наявність значної кількості показників рентабельності.

Співвідношення прибутку  з авансованою  вартістю  або по- точними  витратами характеризує таке поняття,  як рентабель- ність (Р).


 

Р =

 

                        Прибуток        (Авансові витрати або Поточні витрати)              (4.2)

Рентабельнiсть пpодукцiї можна pозpахувати як за всією pеалiзованою  пpодукцiєю, так і за окpемими її видами.

Рентабельність pеалiзованої продукції pозpаховується у відсотках  як  вiдношення пpибутку,  отpиманого  вiд  продажу всiєї пpодукцiї, до її собiваpтостi:

 П

Р =  С  100 %, (4.3)

де  П — пpибуток, отpиманий вiд продажу всiєї пpодукцiї, гpн.; С — собiваpтiсть всiєї проданої пpодукцiї, гpн.

За фоpмулою  можна pозpахувати також pентабельнiсть виpобництва і продажу окpемих видiв пpодукцiї. З цією метою враховуються  пpибуток і собiваpтiсть за вiдповiдним  видом пpодукцiї. Показники pентабельностi всiєї проданої пpодукцiї та окpемих її видiв дають уявлення пpо окупнiсть (пpибутковiсть) витpат на виpобництво і продаж вiдповiдних  видiв або всiєї пpодукцiї,  тобто про те, який  прибуток  отримує  підприємство на 1 грн витрат, вкладених для отримання прибутку.

Основні  показники рентабельності можна  обєднати в такі групи:

− показники рентабельності продукції;

− показники рентабельності капіталу (активів);

− показники, розраховані на основі потоків наявних коштів. Для розрахунку рівня рентабельності підприємства можуть використовувати: балансовий  прибуток,  прибуток  від реаліза-

ції продукції, прибуток від інших видів діяльності.

Поточні витрати можуть прийматися у таких варіантах: со- бівартість продукції, собівартість продукції за винятково мате- ріальних витрат, вартість продукуції в оптових цінах.

До авансових витрат можна віднести: весь капітал підпри- ємства, власний капітал, оборотний  капітал.


 

В умовах ринкової  економіки  підприємство в своїй госпо- дарській  діяльності  стикається з різноманітністю ринків това- рів, ресурсів чи послуг, які характеризуються різним станом конюнктури і конкуренції,  де значну роль відіграють цінові фактори.  Тому під час аналізу господарської і фінансової  ді- яльності доцільно врахувати інфляційну складову прибутку та рентабельності.

V         Питання  для перевірки знань

1.   Розкрийте економічну  сутність  прибутку  підприємства та його види.

2.   Охарактеризуйте підходи до формування прибутку підпри- ємства.

3.   Дайте характеристику функціям прибутку підприємства.

4.   У чому відмінність прибутку, розрахованого за податковим та бухгалтерським обліками?

5.   Як визначається прибуток підприємства від операційної ді- яльності?

6.   Як формується прибуток підприємства від фінансових  опе- рацій?

7.   Які фактори впливають на фінансовий результат підприєм- ства?

8.   Назвіть зовнішні фактори, що впливають на розмір прибут- ку підприємства.

9.   Дайте  характеристику внутрішнім  факторам,  що вплива- ють на розмір прибутку підприємства.

10. Назвіть  види прибутку  відповідно  до діючої системи  опо- даткування.

11.  Який  порядок  формування прибутку  в процесі  операцій- ної, інвестиційної та фінансової  діяльності.


 

12. Розкрийте сутність та порядок обчислення  чистого прибут- ку підприємства.

13. У  чому  особливість  економічного  (аналітичного)  методу розрахунку  прибутку?

14. У чому відмінність понять «собівартість» і «витрати»?

15. Розкрийте структуру  витрат  підприємства.  Поясніть  зміст основних груп витрат підприємства.

16. Назвіть  складові виробничої  собівартості.

17. Назвіть методи розрахунку прибутку від реалізації продукції.

18. Охарактеризуйте зміст, розподілу і використання прибутку.

19. Дайте характеристику показникам рентабельності.

20. Назвіть  методи розрахунку  рентабельності та розкрийте їх сутність.

5          Тестові завдання

1.   Прибуток як економічна категорія є:

а)  одним з джерел формування дохідної бази бюджетів різ- них рівнів;

б) кошти, що надійшли від продажу товарів і надання послуг; в) грошовим  вираженням вартості  реалізованого   чистого доходу, основною формою грошових накопичень  суб’єк-

тів господарювання;

г)  загальний  дохід від реалізації  продукції  товарів,  робіт, послуг.

2.   Показники, які враховуються під час обчислення прибут- ку від реалізації продукції, — це:

а)  сплата процентів за банківськими кредитами;

б) собівартість реалізованої продукції;

в) надходження від продажу облігацій власної емісії;

г)  податок на додану вартість і акцизний збір;

д) виручка від реалізації продукції.


 

3.   Показники, які враховуються під час обчислення прибут- ку від реалізації продукції, — це:

а)  сплата процентів за банківськими кредитами;

б) собівартість реалізованої продукції;

в) надходження від продажу облігацій власної емісії;

г)  податок на додану вартість і акцизний збір;

д) виручка від реалізації продукції.

4.   Чистий прибуток підприємства використовується за таки- ми напрямками:

а)  фінансування забезпечень наступних витрат і платежів;

б) сплата процентів за позиками;

в) виплата грошових дивідендів;

г)  формування резервного фонду;

д) поповнення статутного капіталу.

5.   До зовнішніх  факторів, що впливають на фінансовий ре- зультат  підприємства належать:

а)  трудові і фінансові ресурси;

б) підвищення продуктивності обладнання  і його якість;

в) тарифи, відсотки, податкові ставки;

г)  чисельність персоналу, фонд робочого часу.

6.   Прибуток, що  залишається в  розпорядженні  підприєм- ства, не може бути використаний на:

а)  стимулювання праці робітника;

б) оплату оренди приміщень;

в) виплату дивідендів по випущених  акціях;

г)  розвиток виробництва.

7.   Чистий  прибуток підприємства (за  звичайних умов) буде тим більшим,  чим:

а)  більший прибуток від звичайної діяльності;

б) більший  розмір  витрат  підприємства від звичайної  ді- яльності;


 

в) більший розмір податкових ставок;

г)  більший розмір постійних витрат.

8.   Ставка  податку на прибуток підприємства залежить від:

а)  розміру валового доходу підприємства;

б) форми власності;

в) виду доходу та виду діяльності;

г)  розміру підприємства.

9.   Мінімальна  частина  чистого  прибутку підприємства, що відраховується до резервного капіталу, становить...

а)  не менше 5 % валового прибутку; б) не менше 25 % чистого прибутку; в) не менше 5 % чистого прибутку;

г)  не менше 10 % нерозподіленого прибутку.

10. З яких  елементів  формується собівартість продукції під- приємства:

а)  грошових дивідендів;

б) нерозподіленого прибутку;

в) непрямих  податків;

г)  виробничої  собівартості реалізованої продукції.

11. Виробнича собівартість реалізованої продукції підприєм- ства складається з таких елементів:

а)  адміністративні витрати;

б) змінні та постійні загальновиробничі витрати;

в) виплати матеріального заохочення  працівникам;

г)  податок на додану вартість;

д) прямі витрати на оплату праці.

12. Для визначення рентабельності продажу підприємства за- стосовують такі показники:

а)  чистий прибуток;

б) податок на додану вартість;


 

в) виручка від реалізації продукції;

г)  собівартість продукції;

д) валюта балансу.

13. За якими показниками визначається рентабельність опе- раційної  діяльності:

а)  нерозподілений прибуток;

б) поточні витрати на операційну  діяльність;

в) виручка від реалізації продукції в цінах виробника;

г)  операційні  надходження;

д) прибуток від операційної діяльності.

14. Рентабельність продажів буде тим вищою, чим:

а)  нижчим  буде рівень сукупних  витрат із виробництва та реалізації продукції;

б) більшим буде обсяг продажів;

в) нижчою буде ставка податку на прибуток;

г)  вища буде собівартість продукції.

15. Економічна сутність рентабельності — це:

а)  абсолютна сума загального прибутку;

б) рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках;

в) сума фінансових  ресурсів;

г)  абсолютна сума прибутку від реалізації продукції.


 

#          Практичні завдання

Завдання 1

Визначити балансовий  прибуток,  загальну  рентабельність за такими даними:

− вартість товарної продукції у звітному періоді — 1500 тис. грн.;

− залишки  товарної  продукції  на початок  звітного  періоду

— 170 тис. грн.;

− залишки  товарної продукції на кінець звітного періоду —

70 тис. грн.;

− собівартість реалізованої продукції — 1110 тис. грн.;

− ліквідаційна вартість  фізично  і морально  зношеного  об- ладнання  — 50 тис. грн.;

− залишкова вартість обладнання  — З6 тис. грн.;

− надходження боргів, списаних  раніше як безнадійні  — 23 тис. грн.;

− збитки від пожежі — 17 тис. грн.;

− середньорічна вартість  основних  виробничих фондів  —

930 тис. грн.;

− середньорічна вартість оборотних коштів — 280 тис. грн.

Завдання 2

Визначте прибуток підприємства за фінансовими операція- ми у звітному періоді на основі таких даних:

− здійснено покриття збитку від спільної діяльності після її припинення на суму 81,6 тис. грн.;

− сплачено власникам 71,0 тис. грн. як грошові дивіденди:

− у т. ч. нерезиденту — 31,0 тис. грн.;

− проведено уцінку фінансової інвестиції в асоційоване під- приємство  на 46,0 тис. грн.;

− сплачено  процентів  (купонних платежів) за облігаціями

— 42,0 тис. грн.;


 

− отримано відсотків (купонних платежів) за облігаціями —

16,5 тис. грн.

Завдання 3

Розрахувати прибуток  на основі показника витрат на 1 грн продукції за такими даними:

− обсяг реалізації  продукції в оптових цінах у базовому пе- ріоді — 410 тис. грн.;

− повна собівартість продукції — 330 тис. грн.;

− планується зниження витрат на 1 грн продукції,  що буде реалізована, на 0,05 грн.;

− обсяг реалізації продукції в плановому періоді оптових ці- нах — 440 тис. грн.

Завдання 4

Визначити нерозподілений прибуток  ВАТ «Дніпро», якщо результати фінансово-господарської діяльності  товариства  у звітному періоді такі:

− прибуток  підприємства за звітний  період  дорівнює  930 тис. грн.,

− нарахований до сплати податок на прибуток  — 232,5 тис. грн.;

− проведено  переоцінку  (дооцінку) балансової  вартості не- матеріальних активів на суму 52,0 тис. грн.;

− підприємство здійснює розподіл  чистого прибутку  за та- кими напрямами:  резервний капітал  — 10 %; виплата  ди- відендів за корпоративними правами — 40 %; виплата ма- теріального заохочення  працівникам — 25 %.

Завдання 5

Визначити загальний  (балансовий) прибуток,  чистий  при- буток, рентабельність реалізованої продукції за такими даними:

− виручка  від реалізації  продукції  за оптовими  цінами  (з

ПДВ) 1970 тис. грн.;


 

− собівартість реалізованої продукції — 1210 тис. грн.;

− прибуток від на реалізаційних операцій — 105 тис. грн.;

− прибуток від фінансової  діяльності — 39 тис. грн.;

− прибуток від інвестиційної діяльності — 25 тис. грн.;

− збитки від пожежі — 19 тис. грн.;

− витрати на збут — 22 тис. грн.

#          Реферати

1.   Формування механізму  управління прибутком  підприєм- ства.

2.   Формування і використання прибутку підприємства.

3.   Планування прибутку підприємств в умовах ринкового  ре- формування економіки.

4.   Механізм підвищення прибутковості підприємств.

5.   Управління операційним прибутком  підприємства.