4.2. Фактори, що формують прибуток

Підвищення ефективності роботи підприємств вимагає ви- явлення резервів збільшення обсягів виробництва і реалізації, зниження собівартості, зростання  прибутку. Визначення осно- вних  напрямів  пошуку  резервів  збільшення прибутку  перед- бачає класифікацію факторів,  що впливають  на можливість  і розміри їх отримання,  на внутрішні і зовнішні (рис. 4.3).

До зовнішніх факторів належать: природні умови, державне регулювання цін, тарифів,  відсотків, податкових  ставок і пільг, штрафних санкцій  та ін. Ці фактори  незалежать  від діяльності підприємства,  але можуть значно вплинути на розмір прибутку.

Внутрішні  фактори поділяються на  виробничі і позави- робничі.


 

Фактори, що впливають на фінансові результати підприємства

 

Внутрішні


Зовнішні

 

 

 

Виробничі


Невиробничі

 

 

 

Екстенсивні


Інтенсивні

 

 

Рис. 4.3. Класифікація факторів

Виробничі фактори характеризують наявність  і викорис- тання засобів і предметів праці, трудових і фінансових ресурсів і своєю чергою поділяються на екстенсивні та інтенсивні.

Екстенсивні фактори впливають на процес одержання при- бутку через кількісні зміни: обсяг засобів і предметів праці, фі- нансових ресурсів, часу роботи обладнання, чисельності персо- налу, фонду робочого часу тощо.

Інтенсивні фактори впливають  на процес отримання при- бутку через якісні зміни: підвищення продуктивності облад- нання і його якості, застосування прогресивних видів мате- ріалів і удосконалення технології їх обробки, прискорення обертання  оборотних  засобів,  підвищення кваліфікації і про- дуктивності праці персоналу, зниження матеріалоємності про- дукції, удосконалення організації праці і більш ефективного використання фінансових  ресурсів тощо.

До позареалізаційних факторів належать: постачальниць- ко-збутова і природоохоронна діяльність, соціальні умови пра- ці, побуту тощо.

Податкові  платежі, незважаючи  на їх джерело й стадію гос- подарської діяльності  підприємства,  на якій вони здійснюють- ся, зменшують  розмір прибутку, що залишається в розпоря- дженні підприємства (рис. 4.4).


 

Види прибутку відповідно до діючої системи оподаткування формування прибутку підприємства

Прибуток  від реалізації продукції (робіт, послуг)

валовий прибуток

Прибуток  (збиток) від іншої реалізації

Прибуток  (збиток) від фінансово-інвестиційної діяльності

Прибуток  (збиток) від позареалізаційних операцій

Загальний прибуток звітного періоду — балансовий  прибуток

Прибуток  від інших позареалізаційних операцій

Оподаткований прибуток

Чистий прибуток

Рис. 4.4. Види прибутку відповідно до діючої системи оподаткування

Валовий  прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — це перевищення чистого  доходу підприємства від реалізації над її собівартістю.

Прибуток від операційної діяльності — визначається як ал- гебраїчна сума валового прибутку, іншого операційного доходу та операційних витрат за звітний період.

До  інших  операційних доходів  належать  доходи  від опе- раційної оренди активів, від операційних курсових  різниць, відшкодування раніше списаної на збитки безнадійної дебітор- ської заборгованості, доходи від реалізації оборотних активів (крім фінансових  інвестиції).

До операційних витрат належать  адміністративні витрати, витрати  на збут продукції,  виробничих запасів,  суми сумнів-


 

них, безнадійних боргів, витрати від знецінення запасів, витрат від операційних курсових  різниць, визначені  підприємством економічні санкції, крім витрат що включаються до собівартос- ті продукції, товарів, робіт.

Різниця між іншими  операційними доходами  й операцій- ними витратами відрізняє прибуток підприємства від іншої операційної діяльності.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування роз- раховується як сума прибутку  від операційної  діяльності  під- приємства, його доходу від участі в капіталі, суми інших фінан- сових  доходів, суми інших  доходів  підприємств і суми втрат підприємства від участі в капіталі.

Дохід від участі в капіталі включає дохід підприємства, отриманий від його інвестицій  у дочірні, спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

До інших фінансових доходів  підприємства належать  до- ходи, отримані  ним у формі дивідендів, відсотків та інших до- ходів від фінансових  інвестицій.

До інших доходів  підприємства належать доходи від реалі- зації фінансових  інвестицій,  необоротних  активів  і майнових комплексів,  доходи  від  не  операційних курсових  різниць  та інші доходи, які виникають  у процесі звичайної  діяльності  та не пов’язані з операційною  діяльністю  підприємства.

До інших витрат підприємства належать: собівартість  реа- лізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів,  утрати  від уцінки  фінансових  інвестицій  і необо- ротних активів.

Прибуток від надзвичайних подій — це прибуток від подій, що підлягають  визначенню  непередбачених  в операційній,  ін- вестиційній та фінансовій діяльності.

Прибуток від надзвичайних подій — розраховується як різ- ниця  між  надзвичайними доходами  (відшкодування збитків від надзвичайних подій тощо) та надзвичайними витратами (витратами від стихійного  лиха, пожеж, техногенних  аварій, у


 

т.ч. витрати  на здійснення заходів,  пов’язаних  з попереджен- ням та ліквідацією  наслідків таких подій).

Балансовий прибуток — загальна  сума прибутку  підпри- ємства  від усіх видів  діяльності  за звітний  період,  отримана як на території  України,  так і за її межами, що відображена  в його балансі і включає прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг),  в тому числі продукції  допоміжних  і обслуговуючих виробництв, що не мають окремого балансу, основних фондів, нематеріальних активів,  цінних  паперів, валютних  цінностей, інших видів фінансових  ресурсів та матеріальних цінностей,  а також прибуток  від орендних (лізингових) операцій, роялті, а також позареалізаційних операцій.

Чистий  прибуток підприємства — це сума прибутку  під- приємства після сплати податку на прибуток.

Нерозподілений прибуток — це частина  чистого  прибут- ку підприємства,  що залишається після його розподілу і ви- користання на інвестиційні потреби, формування внутрішніх грошових  фондів  або безпосередньо  на фінансування поточ- них витрат.

Прибуток від реалізації продукції. Одержання прибутку від реалізації  продукції  залежить  від здійснення основної  ді- яльності суб’єктів господарювання. Прибуток є складовою час- тиною виторгу від реалізації продукції. Реальне формування прибутку  на підприємстві відбувається за рахунок  реалізації продукції.

На  розмір  прибутку від  реалізації  продукції впливають два основних показники:

− обсяг реалізації продукції;

− собівартість продукції.

Своєю чергою, обсяг реалізації  продукції залежить  від змі- ни обсягів виробництва, залишків  нереалізованої продукції, частини прибутку в ціні продукції (рентабельності продукції). Зміна  обсягу виробництва, залишків  нереалізованої продукції також впливають на собівартість, тому що змінюються умовно- постійні витрати.