4.1. Економічна сутність прибутку та його види

Прибуток  є основним  узагальнюючим показником фінан- сових результатів господарської діяльності підприємств. Під- приємство  здійснює  виробничу,  науково-дослідну і комерцій- ну діяльність з метою отримання відповідного результату.

Прибуток  є однією з основних  категорій  товарного  вироб- ництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва.

Прибуток — це та частина додаткової вартості продукту, що реалізується підприємством, яка залишається після  покриття витрат виробництва.

Прибуток  є економічною категорією. Суть його в багатьох літературних джерелах зводиться  до того, що це частина вар- тості додаткового  продукту,  додатковий  продукт, виражений у коштах,  частина  чистого  доходу,  одна  з  його  форм  тощо (рис. 4.1).

Прибуток як  економічна  категорія  є грошовим  виражен- ням вартості реалізованого  чистого доходу, основною формою грошових  накопичень  суб’єктів господарювання. Він характе-


 

ризує дохідність підприємства, окупність вкладених витрат і використаного майна в результаті  здійснення відповідних  за- ходів. Сума отриманого  прибутку  — це показник,  який  харак- теризує  результативність діяльності  підприємства,  тобто є фі- нансовим результатом його підприємницької діяльності.

Прибуток  є об’єктивною економічною категорією. Тому на його формування впливають  об’єктивні  процеси, що відбува- ються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу валового внутрішнього  продукту.

Перетворена форма  додаткової  вартості,  виробленої  і реа- лізованої,  готової до розподілу,  яка  сформована в процесі суспільного  відтворення для задоволення різних  інтересів підприємства та його власника

Подпись: ПРИБУТОКФінансова категорія,  що відображає  позитивний фінансо- вий результат господарської діяльності підприємства, ха- рактеризує ефективність виробництва, свідчить  про обсяг і якість  виробленої  (реалізованої) продукції,  стан продук- тивності праці, рівень собівартості

Мірило  фінансового здоров’я підприємства,  характеристи- ка рентабельності вкладення коштів в активи  конкретного підприємства

Основне  власне внутрішнє  фінансове  джерело, яке забезпе- чує розвиток підприємства на принципах самофінансування

Основний критерій ефективності господарювання

Різниця між ціною товару та витратами на його виробництво

Сума, на яку доходи перевищують  витрати

Рис. 4.1. Суть прибутку підприємства


 

На формування абсолютної суми прибутку  підприємства впливають:

− результати,  тобто ефективність його фінансово-господар- ської діяльності;

− сфера діяльності;

− галузь господарства;

− установлені законодавством умови обліку фінансових  ре- зультатів.

Підходи  до формування прибутку підприємства:

− бухгалтерський підхід;

− економічний підхід.

Бухгалтерський підхід — прибуток формується як різниця між виручкою від реалізації продукції (товарів, послуг) і по- точними витратами виробництва.

Економічний підхід  —  прибуток  формується як  різниця між виручкою від реалізації та поточними  витратами вироб- ництва (реалізації), і витратами втрачених можливостей,  осно- вою яких є альтернативний процентний дохід на капітал.

На формування прибутку  як фінансового показника робо- ти підприємства,  що відбивається в бухгалтерському обліку, в офіційній  звітності суб’єктів господарювання, впливає  вста- новлений  порядок  визначення фінансових  результатів  діяль- ності; обчислення собівартості продукції (робіт, послуг); за- гальногосподарських витрат;  визначення прибутків  (збитків) від фінансових  операцій, іншої діяльності.

Схема   формування   прибутку    (збитку)   підприємства

(рис. 4.2).

Прибуток як  найважливіша категорія  ринкових  відносин виконує  такі функції: оцінювальну,  стимулюючу  і госпрозра- хункову. Водночас не виключена можливість наділення при- бутку й іншими функціями.

Оцінювальна функція прибутку  полягає  в тому, що він є основним критерієм  економічної ефективності виробництва і використання основних виробничих фондів. Ця функція при- бутку для підприємця є дієвим засобом контролю за раціональ-


 

ним використанням матеріальних і трудових ресурсів. Розгля- даючи функцію  як міру ефективності виробництва, необхідно враховувати,  що прибуток  не збігається  зі своєю об’єктивною основою — вартістю додаткового продукту, а є її перетвореною (похідною) формою. Для підприємства прибуток  означає, по- перше, надбавку до собівартості  продукції, по-друге — приріст авансованої  вартості. Для підприємства економія будь-якої частини витрат виробництва (матеріальних або трудових) означає збільшення прибутку, оскільки в ньому втілюється ре- зультативність витрат як живої, так і уречевленої  праці, тобто ефективність виробництва.

ПРИБУТОК (ЗБИТОК) ПІДПРИЄМСТВА

 

Прибуток  (збиток)

від звичайної діяльності


Прибуток  (збиток)

від надзвичайних подій

 

 

 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності


Прибуток (збиток) від фінансової діяльності


Прибуток  (зби- ток) від іншої звичайної ді- яльності

 

 

Рис. 4.2. Схема формування прибутку (збитку) підприємств

Стимулююча функція прибутку  полягає  в тому, що він є джерелом матеріального заохочення  працівників, розширення виробництва і вирішення соціальних  проблем на підприєм- ствах, а також джерелом  сплати прямих  податків  до бюджету. Тому в отриманні  прибутку  мають бути зацікавлені як держа- ва, так і підприємства.

Госпрозрахункова функція прибутку полягає в тому, що госпрозрахунок як основний метод господарювання підпри- ємств передбачає  не тільки  покриття власних  витрат  дохода- ми, а й отримання накопичень  (прибутку) для стимулювання


 

працівників і вирішення інших питань. В умовах ринкової економіки  отримання прибутку  орієнтує  товаровиробника на збільшення обсягів  виробництва продукції,  зниження витрат на нього. Цим  досягається  як мета підприємництва, так і за- доволення суспільних потреб. Абсолютна величина прибутку важлива, коли йдеться про фінансові ресурси, які можуть бути використані підприємствами, суспільством. Але для характе- ристики  ефективності господарювання цього показника недо- статньо. Отже, щоб оцінити результати та ефективність гос- подарювання,  ефективність використання складових  процесу виробництва,  за  допомогою  яких  отримано   прибуток,  його суму потрібно віднести до вiдповiдних показників. У результа- ті буде одержано показник  ефективності, або рентабельність.

Прибуток  — це показник, що формується на мікрорівні. Прибуток народного господарства — це результат діяльнос-

ті окремих підприємств,  галузей економіки,  розвитку  окремих сфер, структурних зрушень в економіці, змін у порядку обліку фінансових  результатів.