АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

М. М. Бердар

ФІНАНСИ

підприємств

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2010


 

УДК  658.14 (477) (075.8) ББК  65.290-93я73

Б 48

Гриф надано Міністерством освіти  і науки України (Лист № 1.4/18–Г–234 від 25.03.2010)

Рецензенти:

Сопко В. В. — академік АЕНУ, доктор економічних наук, професор (Київський на- ціональний економічний університет імені Вадима Гетьмана);

Шевчук В. О. — доктор економічних  наук, професор,  перший  проректор  Націо- нальної академії статистики, обліку та аудиту.

М. М. Бердар

Б 48     Фінанси підприємств. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.

ISBN 978-611-01-0090-8

Навчальний посібник  підготовлено  відповідно  до програми     курсу  «Фінанси підприємств» для студентів економічних  спеціальностей. У ньому розглядається сутність  фінансів  підприємств,  функції  та організація, організація  грошових  розра- хунків підприємств,  грошові надходження підприємств,  формування і використання прибутку  підприємств,  сутність оподаткування підприємств і податкової системи, класифікація податків, порядок  розрахунку  і сплати їх до бюджету, оборотні та нео- боротні активи: формування і використання,  фінансування і відтворення основних засобів, кредитування підприємств,  порядок та погашення  банківського  кредиту, ме- тодичні підходи до оцінки фінансового стану підприємства,  фінансове  планування і контроль на підприємствах, фінансова санація та банкрутство підприємства.

Навчальний посібник  призначений для студентів економічних  спеціальностей

вищих навчальних  закладів, аспірантів, викладачів.

658.14 (477) (075.8) ББК 65.290-93я73

 

ISBN 978-611-01-0090-8


 

© М. М. Бердар, 2010.

© Центр учбової літератури, 2010.