3.3. Грошові надходження від фінансово-інвестиційної діяльності

Важливий напрямок   фінансової   діяльності  підприємства за ринкової економіки є раціональне використання вільних фі- нансових ресурсів, пошук ефективних напрямків інвестування коштів, які даватимуть  підприємству додатковий  прибуток. Прибуткове інвестування грошових коштів здійснюється на фінансовому ринку.

Підприємства отримують  доходи від таких видів фінансо- вої діяльності:

− придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів;

− продаж акцій та облігацій та інших цінних паперів;

− цільові грошові вклади;

− валютні операції;

− пайові внески;

− участь у діяльності інших підприємств;

− надання позик;

− лізингові операції.

Тимчасово вільні грошові засоби підприємства можуть вкладати на депозитні рахунки в комерційні  банки під обумов- лений відсоток.


 

Підприємство має право здавати в оренду нерухоме майно (будівлі,  споруди, обладнання, техніку та інше)  за відповідну плату або здійснювати фінансовий лізинг.

Лізинг  — це форма довгострокової оренди, яка передбачає передачу права користування майном іншому суб’єкту підпри- ємницької діяльності на платній основі і на визначений угодою строк. Об’єктом лізингу  є матеріальні  цінності, які входять до складу основних засобів. У лізинговій угоді беруть участь три сторони: підприємство-постачальник, лізингова  фірма (під- приємство-орендодавець), орендатор,  який  отримав  нерухоме майно і користується ним протягом визначеного часу.

Є два види лізингу: фінансовий та оперативний. Фінансовий лізинг передбачає  виплату  постачальнику (лі-

зинговій фірмі)  вартості обладнання, яке замовлене  оренда- тором, і передачу його в оренду. За фінансового лізингу  строк оренди обладнання  відповідає строку його амортизації. Фінан- совий лізинг має також назву лізингу майна з повною окупніс- тю або з повною виплатою.

Оперативний лізинг укладається, зазвичай, на час, менший за амортизаційний період майна. Після закінчення договору об’єкт лізингу повертається лізингодавцеві або знову здається в оренду. Важливим аспектом  лізингового договору  є лізингова  плата. Лізингова  плата залежить від виду основних засобів, строку лі- зингу та інших умов договору.

Зазвичай, сума лізингової  плати є фіксованою і вноситься однаковими частинами  протягом  усього терміну дії договору. Однак за високої інфляції в договорі можна передбачати  мож- ливість періодичного  збільшення лізингового відсотка.

Підприємства можуть  одержувати додаткову  курсову  різ- ницю на валютні рахунки чи операції в іноземній валюті.

Підприємство може одержувати додатковий  дохід, коли  на його користь сплачують штрафи, пені або відшкодовують збитки.

Підприємства отримують  дохід від таких видів інвестицій- ної діяльності:


 

− реалізація  основних  засобів і об’єктів незавершеного бу- дівництва;

− фінансові вкладення довгострокового  характеру;

− бюджетні асигнування та інше цільове фінансування;

− дивіденди та відсотки за фінансовими вкладеннями;

− кредити й позики;

− безоплатні  надходження;

− грошові платежі для придбання основних засобів, немате- ріальних активів та інших довгострокових активів;

− грошові відшкодування авансів і кредитів, наданих іншим сторонам (крім фінансових  інститутів).

За  умов ринкової  економіки  результати фінансово-інвес- тиційної  діяльності  і позареалізаційних операцій  є постійни- ми джерелами  грошових доходів і формування прибутку  під- приємств.

V Питання  для перевірки знань

1.   Визначте сутність грошових надходжень підприємства.

2.  За якими  ознаками  класифікуються грошові потоки під- приємства?

3.  Назвіть  види грошових надходжень  підприємств із вну- трішніх та зовнішніх джерел.

4.  Які грошові розрахунки  пов’язані з організацією основної діяльності  підприємства? Чи впливають  грошові надхо- дження на фінансовий стан підприємства?

5.   Охарактеризуйте джерела надходження та напрями відтоку грошових коштів на підприємстві за видами діяльності.

6.   Назвіть  фактори,  що впливають  на розмір виручки  від реа- лізації продукції.

7.   Як ціна реалізації впливає на обсяг грошових надходжень. У

чому відмінність вільної відпускної ціни від ціни виробника?


 

8.   У чому відмінність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів,  робіт, послуг)  від валового характерис- тику виручки від реалізації продукції.

9.  Назвіть фактори, що впливають на виручку від реалізації продукції (товарів, робіт послуг).

10. Дайте характеристику цін на доходу?

11. Як здійснюється рух коштів на підприємстві?

12. Що містить фінансова  діяльність  підприємства і які спосо- би її організації?

13. Які операції  пов’язані з інвестиційною діяльністю  підпри- ємства?

14. Охарактеризуйте види лізингу.

5          Тестові завдання      

1.   Грошові надходження підприємства — це:

а)  операції цивільно-правового характеру з надання послуг (результатів робіт), надання  права на користування або розпорядження товарами, у тому числі нематеріальними активами;

б) сукупність  надходжень  коштів  за  реалізовану продук- цію, виконувані  роботи, послуги, а також виконання ін- ших господарських операцій  у процесі  операційної,  фі- нансової й інвестиційної діяльності підприємства;

в) господарські операції підприємства, що здійснюються під- приємством згідно  з договорами  купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами;

г)  збільшення економічних  вигод  підприємства у вигляді надходження активів (коштів,  інших матеріальних або нематеріальних активів),  або зменшення  зобов’язань підприємства перед його діловими  партнерами,  що за- безпечують зростання  власного капіталу підприємства.


 

2.   Дохід підприємства — це:

а)  зменшення  економічних  вигод  підприємства у вигляді надходження пасиву;

б) збільшення економічних  вигод  підприємства у вигляді надходження активу, або зменшення  зобов’язань;

в) прибуток підприємства;

г)  всі відповіді невірні.

3.   За  джерелами виникнення вхідні грошові  потоки  поділя- ються на:

а)  внутрішні і зовнішні;

б) вхідні і вихідні;

в) операційні, інвестиційні та фінансові;

г)  виробничі та невиробничі.

4.   До  зовнішніх  джерел формування грошових  потоків  на- лежать:

а)  чистий прибуток підприємства;

б) амортизаційні відрахування;

в) банківські кредити;

г)  виручка від реалізації продукції.

5.   До зовнішніх факторів, які впливають на розмір грошових надходжень підприємств, належать:

а)  обсяг виробництва;

б) умови та порядок банківського  кредитування;

в) склад і структура витрат підприємства;

г)  система оподаткування підприємств.

6.   Фіксовані ціни встановлюються:

а)  для  регулювання рівня  рентабельності товарів  першої необхідності;

б) під впливом попиту та пропозиції за домовленістю сторін;

в) з метою поширення експорту виготовлених товарів;

г)  на товари, які монопольно виготовляються державою.


 

7.   На виручку від реалізації продукції впливають:

а)  ціна;

б) прибуток;

в) залучені кошти;

г)  амортизаційні відрахування;

д) резервний фонд.

8.   На розмір  роздрібної ціни підприємства не впливають:

а)  акцизний збір;

б) торгова націнка;

в) податок на додану вартість;

г)  собівартість продукції;

д) рентабельність підприємства.

9.   До складу  надходжень від надзвичайних подій належать:

а)  надходження від іншої операційної діяльності;

б) надходження коштів у вигляді страхового відшкодування;

в) надходження коштів унаслідок погашення  векселів;

г)  надходження від фінансових  операцій.

10. Основним джерелом відшкодування коштів  на виробни- цтво та реалізацію продукції, утворення доходів  і форму- вання фінансових ресурсів є:

а)  банківські кредити;

б) кредиторська заборгованість;

в) чистий дохід від реалізації продукції;

г)  сплачені податкові зобов’язання.

11. До складу  доходів  від фінансових операцій включають:

а)  дохід від участі в капіталі;

б) дохід від реалізації основних засобів; в) дохід від реалізації іноземної валюти; г)  одержані гранти та субсидії.


 

12. Прямий вплив на розмір  виручки  від реалізації продукції здійснює:

а)  асортимент продукції;

б) ціна на продукцію;

в) якість продукції;

г)  пропозиція і попит на продукцію.

13. Доходи підприємства від фінансових інвестицій  — це:

а)  надходження від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць;

б) надходження від продажу акцій або боргових зобов’язань інших підприємств;

в) надходження від продажу  основних  засобів  і нематері- альних активів підприємства;

г)  надходження внаслідок  настання  надзвичайних обста- вин.

14. Інший операційний дохід підприємства — це: а)  дохід від безкоштовно  отриманих  активів; б) дохід від реалізації товарів;

в) дохід від реалізації фінансових  інвестицій;

г)  відшкодування раніше списаних активів.

15. Дохід від участі в капіталі включає:

а)  відсотки одержані;

б) дивіденди одержані;

в) інші доходи від фінансових  операцій;

г)  доходи від інвестицій  в асоційовані та дочірні підприєм- ства.


#          Практичні завдання

Завдання 1

Визначити грошові надходження за видами діяльності  під- приємства за звітний період на основі наведених даних:

1)  виручка від реалізації  продукції в сумі 510 тис. грн., у тому числі ПДВ і акцизний збір — 75 тис. грн.;

2)  підприємство отримало  короткостроковий кредит  у  сумі

75 тис. грн і довгостроковий кредит у сумі 310 тис. грн;

3)  отримано кошти з державного бюджету для виконання дер- жавного замовлення на суму 50 тис. грн.;

4)  отримано дивідендів у сумі 10 тис. грн.

Завдання 2

На основі наведених нижче даних необхідно визначити ви- ручку від реалізації продукції за оптовими цінами (з ПДВ):

 

 

В и р о б и

 

Залишок не- реалізованої продукції

на початок планового періоду, шт.

 

Випуск товарної продукції

в планово- му періоді, шт.

 

Залишок не- реалізованої продукції на кінець плано- вого періоду, шт.

 

Повна со- бівартість одиниці реалізованої продукції, грн.

 

Рента- бель- ність одиниці виро-

бу, %

А

135

2500

90

210

14

Б

190

4600

115

140

17

В

140

6850

65

310

15

 

Завдання 3

Визначити оптову ціну виробу, відпускну  ціну з акцизним збором без ПДВ, суму акцизного збору для сплати до бюджету, вільну  відпускну  ціну підакцизного виробу  з податком  на до-


 

дану вартість, виручку  від реалізації  товару та рентабельність виробу за такими даними:

− Собівартість підакцизного виробу          295 грн.

− Прибуток    90 грн.

− Ставка акцизного збору    13 %

− Ставка податку на додану вартість         20 %

− Кількість  реалізованих виробів   900 шт.

Завдання 4

На основі наведених  даних необхідно  визначити суму чи- стого доходу підприємства:

− За звітний період реалізовано продукції на суму 2580 тис. грн., продукція оподатковується ПДВ.

− Протягом   звітного  періоду  було  повернуто  покупцями продукції на суму 14 тис. грн.

− Матеріальні витрати  й амортизація становлять 540 тис. грн.; заробітна плата — 195 тис. грн.

Завдання 5

Визначити загальну  величину  доходу підприємства,  вели- чину грошових  надходжень,  чистий  дохід, прибуток  від реалі- зації продукції, рентабельність реалізованої продукції за таки- ми даними:

− Обсяг реалізованої продукції у вільних  відпускних  цінах з ПДВ 15500 тис. грн.;

− Собівартість реалізованої продукції 9300 тис. грн.

• у тому числі:

− виплати на оплату праці — 2200 тис. грн.;

− матеріальні  та прирівняні до них витрати  — 7150 тис. грн.;

− дохід від реалізації цінних паперів — 50 тис. грн.;

− дохід від здачі майна в оренду — 22 тис. грн.;

− Позареалізаційні витрати  (штрафи, пені)  —  15  тис. грн..


 

#          Реферати

1.   Управління  операційними грошовими   потоками   підпри- ємств.

2.   Синтез  системи адаптивного  управління грошовими  пото- ками підприємства.

3.   Оцінка  рентабельності грошових  потоків  при  управлінні фінансово-господарською діяльності підприємства.

4.   Стратегічне  управління фінансово-інвестиційної діяльнос- ті підприємства.