2.3. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття

Суб’єкти  підприємницької  діяльності   та  установи   бан- ків зобов’язані дотримуватись вимог чинного законодавства щодо відкриття рахунків. За порушення  належних вимог суб’єкти підприємницької діяльності  та комерційні  банки не- суть відповідальність.


 

Для зберігання  коштів і здійснення всіх видів банківських операцій суб’єкти підприємницької діяльності  (юридичні та фізичні особи) відкривають рахунки в банках на власний вибір і за згодою цих банків.

Підприємство може відкривати два і більше поточних  ра- хунки у національній валюті та рахунки в іноземній валюті.

Відкриваючи рахунки підприємству, установа банку по- відомляє  про це податковий  орган за місцем реєстрації  влас- ника рахунка  та Національний банк протягом  трьох робочих днів із дня відкриття рахунка. Форма  і зміст такого повідо- млення встановлюються центральним податковим органом України. Операції за рахунками здійснюються тільки після отримання повідомлення від податкового  органу  про взяття цих рахунків на облік.

За наявності  двох поточних рахунків у національній валюті власник рахунків протягом трьох робочих днів із дня відкриття або закриття кожного наступного рахунка визначає один із них як основний  і повідомляє його номер  податковому  органу  за місцем реєстрації та банкам, в яких відкрито додаткові рахунки в національній та рахунки в іноземних  валютах. У свою чергу, банки, в яких відкрито додаткові рахунки в національній та ра- хунки в іноземних валютах, також протягом трьох робочих днів повідомляють про це банк, в якому відкрито основний рахунок.

− Підприємства  та  їхні  відокремлені   підрозділи   можуть мати такі рахунки:

В національній валюті:

− поточні рахунки, що відкриваються для зберігання грошо- вих коштів та здійснення всіх видів банківських операцій;

− бюджетні   рахунки,   що  відкриваються  підприємством, яким виділяються кошти за рахунок державного  або міс- цевого бюджетів для цільового їх використання;

− кредитні рахунки, що відкриваються в будь-якій  установі банку, котра має право видавати кредити;

− депозитні  рахунки, що відкриваються між власником  ра- хунку та установою банку на призначений строк.


 

В іноземній  валюті:

− поточні розподільчі;

− кредитні;

− депозитні (вкладні).

Для  відкриття поточних  рахунків  підприємства  подають установам банків такі документи:

− заяву про відкриття рахунка встановленого зразка, підпи- сану керівником  та головним  бухгалтером  підприємства. За відсутності  посади головного  бухгалтера  заяву підпи- сує тільки керівник;

− копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства в органі державної виконавчої  влади або в іншому органі, уповноваженому здійснювати  державну  реєстрацію, за- свідчену нотаріально або органом, що видав це свідоцтво;

− копію  статуту  (положення), зареєстровану у встановле- ному порядку в органах виконавчої  влади та засвідчену нотаріально або органом, який зареєстрував його. Фізич- ні особи-суб’єкти  підприємницької діяльності  копію ста- туту не подають;

− засвідчену податковим органом або нотаріально копію до- кумента, що підтверджує взяття  підприємства на облік у податковому  органі;

− картку  із зразками  підписів  осіб, що мають право розпо- ряджатися грошовими коштами на рахунку, та відбитком печатки підприємства.  Картка має бути засвідчена нотарі- ально або вищим органом у встановленому порядку;

− довідку   про  реєстрацію   в  органах   Пенсійного   фонду України,  засвідчену  нотаріально або органом,  що видав цей документ;

− копію  довідки  про  внесення  підприємства  до  Єдиного державного  реєстру  підприємств та організацій  України (ЄДРПОУ), засвідчену  нотаріально або органом, що ви- дав довідку;

− документ,  що  підтверджує реєстрацію  підприємства як платника соціальних страхових внесків, або його копію, засвідчену нотаріально або органом, що його видав.


 

Підприємці, що здійснюють діяльність  без створення юри- дичної особи, для відкриття поточного рахунка подають у банк такі документи:

− заяву на відкриття рахунка встановленої форми, підписа- ну підприємцем;

− копію свідоцтва про державну  реєстрацію, засвідчену но- таріально або органом, що його видав;

− копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену нотаріально або податковим органом, що його видав;

− довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду Укра- їни, засвідчену цим органом;

− картку  із зразком  підпису,  засвідчену  нотаріально.  Для відкриття інших рахунків, у тому числі валютного, у тому самому банку йому додатково подається  тільки спеціаль- на заява на відкриття цього рахунка.

Для  відкриття поточного  рахунка  в іноземній  валюті  під- приємство  подає в банк ті самі документи,  що і для відкриття поточного рахунка в національній валюті. Якщо поточний  ра- хунок в іноземній  валюті відкривається в тому самому банку, де відкрито  поточний  рахунок  у національній валюті, підпри- ємство подає тільки  заяву про відкриття рахунка  та картки  зі зразками  підписів і відбитком печатки.

Поточні рахунки можуть бути закриті установами банку в таких випадках: за заявою власника рахунка; на підставі рішен- ня вищого органу, який має право ліквідувати  або реорганізу- вати підприємство; на підставі рішення  суду або арбітражного суду; в інших випадках, передбачених договором між банком та власником  рахунка.

Операції за поточним (другим) рахунком можуть бути тим- часово призупинені рішенням  судових та правоохоронних ор- ганів у випадках,  передбачених  законодавством. За  відкриття та закриття рахунка, а також за здійснення операцій за ним клі- єнт сплачує  банку суму, встановлену в договорі між банком і клієнтом на його обслуговування.