2.1. Грошові розрахунки в діяльності підприємства та їх організація

У  процесі  виробничої   діяльності  підприємство, з  одного боку, безперервно купує сировину: матеріали, паливо, товари тощо, а з іншого — безпосередньо  реалізує  готову продукцію або закуплені  товари. Ці процеси супроводжуються грошови- ми розрахунками.

Грошові  розрахунки (підприємства) — система  грошових відносин, що виникають в процесі господарської діяльності підприємства.

З точки  зору  фінансів  підприємства будь-який актив  чи господарська операція оцінюється  з огляду величини і спрямо- ваності грошових потоків, що породжується ними.

Грошові потоки — рух грошових коштів, які одержуються  і витрачаються підприємством у готівковій і безготівковій формі.

Фактори, що визначають  структуру  грошового потоку під- приємства (рис. 2.1).


 

параметр, який відображає результат руху грошових коштів підприємства за певний період часу

 

 

ГРОШОВИЙ ПОТІК


розподілені  в часі і просторі суми надходжень і виплат грошових коштів, що утворюються  у виробничо- торговельному процесі

 

 

обсяг грошових коштів, які отримує або сплачує підприємство протягом звітного або планового періоду

Рис. 2.1. Структура грошового потоку підприємства

Отже, суб’єкти господарювання вступають у різні розра- хунково-грошові відносини  з іншими підприємствами, орга- нізаціями,  ланками  фінансово-кредитної системи,  фізичними особами. Ці відносини  пов’язані з оплатою придбаних  товарів, наданих послуг, перерахуванням у різні ланки фінансової  сис- теми встановлених податків  та платежів,  виплатою  заробітної плати, пенсій, матеріальної  допомоги працівникам тощо.

Сукупність усіх платежів створює грошовий оборот.

Грошовий  оборот  — це виявлення сутності грошей у русі. Він охоплює процеси розподілу й обміну.

На обсяг і структуру  грошового  обороту на підприємстві справляють  вплив  стадії виробництва та споживання. Трива- лий виробничий процес, який  потребує  збільшення виробни- чих запасів, призводить  до збільшення платежів,  пов’язаних з їх придбанням. Зростання трудомісткості продукції  збільшує платежі, пов’язані з оплатою праці.

Маса грошей, яка знаходиться в обороті, має дві форми:

− готівкову;

− безготівкову.


 

Розмежування грошового обороту на безготівковий і готів- ковий є інструментом  регулювання об’єкта грошового оборо- ту — грошової  маси.

Грошовий оборот на кожному підприємстві пов’язаний  з такими напрямками:

− забезпечення процесу виробництва (закупівля сировини, матеріалів, комплектуючих, виплата заробітної плати);

− реалізація продукції (робіт, послуг), тобто відшкодування витрат і формування доходів;

− сплата податків, обов’язкових відрахувань і зборів;

− забезпечення спільної діяльності підприємств;

− отримання і погашення  кредитів і сплата відсотків за кре- дит кредитним  установам.

Таке групування пов’язане з різною економічною сутністю названих розрахунків, документооборотом, видами й методами фінансового та банківського  контролю.

Безготівковий грошовий оборот повністю здійснюється че- рез банківські  установи, в яких відкриті рахунки суб’єктів під- приємницької діяльності.

Від  правильної організації  грошових  розрахунків в ціло- му залежить  оперативність їх здійснення і фінансовий стан суб’єктів господарювання.

Одним із головних факторів нормалізації розрахунків у на- родному господарстві є запровадження єдиних розрахункових правил, які визначаються відповідними нормативними актами.