ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ УКРАЇНА

1.  На   яких   стадіях   відбувається   перегляд    судових рішень?

2.  Що таке апеляційне провадження?

3.  Які основні риси апеляційного провадження та в чому їхня суть?

4.  Хто  є  суб’єктом  оскарження  чи  опротестування ви- років в апеляційному провадженні?

5.  Який порядок оскарження й опротестування вироків?

6.  Хто і в якому  порядку  вправі  відкликати апеляційну скаргу чи подання?

7.  Який  порядок  розгляду  справи  в апеляційній інстан-

 

ції?


 

8.  Які рішення вправі прийняти апеляційна інстанція?

9.  Які підстави до скасування або зміни вироку?

10. Які  порушення  кримінальноBпроцесуального закону

 

визнаються істотними?

11. Який зміст апеляційної ухвали?

12. Який  порядок  звернення апеляційної ухвали  до вико- нання?

13. В чому полягає  суть і які завдання  стадії апеляції,  ка- саційного перегляду  рішень суду, що набрали законної сили?

14. В чому полягає  відмінність між стадіями апеляційного та касаційного  провадження?

15. Який  порядок  розгляду  справи  в касаційному  поряд-

 

ку?


 

16. Які рішення вправі прийняти касаційна  інстанція?

17. В  чому  проявляється  дія  заборони   “повернення   до

 

гіршого” в касаційному  провадженні?

18. Які межі прав суду касаційної інстанції?


19. Що слід розуміти під нововиявленими обставинами?

20. Які приводи  й підстави  для відновлення провадження за нововиявленими обставинами?

21. Хто має право призначити розслідування нововиявле- них обставин і хто проводить  це розслідування?

22. Які дії та рішення  прокурора  після  розслідування но- вовиявлених обставин?

23. Які суди і в якому порядку  переглядають справи у ви- ключному порядку?

24. Які рішення  може прийняти суд, розглянувши справу за протестом прокурора?

25. Які строки відновлення кримінальних справ за новови- явленими обставинами?

ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА

26.  Які  є  форми   перегляду   рішень  суду  в  німецькому кримінальному процесі?

27. Хто і в який строк може оскаржити рішення суду?

28. Який порядок подачі та розгляду  апеляції  в суді?

29. Який порядок  подачі ревізійної  скарги та розгляду  її в суді?

30. Що таке абсолютні ревізійні підстави?

31. Які підстави для відновлення провадження в інтересах і не в інтересах засудженого?

32. В яких  випадках  можливе  виправдання засудженого без нового судового розгляду?

33. Які ухвали суду не можуть бути оскаржені  прокурату- рою?

ФРАНЦІЯ

34.  Які  є  форми  оскарження  вироків  у  французському кримінальному процесі?

35.  Вироки   яких   судів  можуть   бути  оскаржені   в  апе- ляційному порядку?


36. Кому належить  право на апеляцію?

37. Який порядок розгляду  апеляційних скарг?

38. Які права має апеляційний суд?

39. Вироки яких судів можуть бути оскаржені в касаційно- му порядку?

40. Який порядок подачі касаційної скарги?

41. Хто звільняється від внесення  застави  за подання  ка- саційної скарги?

42. Який порядок розгляду  справ у касаційному  суді?

43. Які права має касаційний суд?

44. Що таке касація в інтересах закону?

45. Що таке клопотання про ревізію?

46. Кому належить  право клопотання про ревізію?

47. Хто має право  на відшкодування збитків,  заподіяних необгрунтованим засудженням?

48. В яких випадках  відщкодування збитків  здійснюється за рахунок держави?

АНГЛІЯ

49. Які види апеляції  відомі англійському кримінальному процесу?

50. Які строки подання апеляції?

51.  В  яких  випадках   допускаються нові  докази  в  Апе- ляційний суд?

52. Які права має Апеляційний суд?

53. В яких випадках обвинувач або обвинувачений можуть звернутися до Палати  лордів?

54. Який порядок подання апеляції  до Суду Корони?

55. Які права має Суд Корони?

56. Як оскаржується апеляційне рішення  Суду Корони  до

Відділення  королівської лави Високого суду?

57. Який порядок подання апеляції  до Палати  лордів?


СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ  АМЕРИКИ

58. Які є форми оскарження вироків у кримінальному про- цесі США?

59. Які є види апеляції?

60. Які суди штатів можуть переглядати апеляції?

61.  Яка  система  федеральних  апеляційних  інстанцій   у кримінальних справах?

62. В чому полягає  процедура “у порядку апеляції”?

63. В чому полягає  процедура “у порядку витребування”?

64. В чому полягає  процедура “за посвідченням”?

65. Який порядок розгляду  апеляційної скарги?

66. Які права має апеляційна інстанція?

67. В чому суть процедури  “Хабеас корпус”?

68. Який  порядок  перегляду  вироку  за нововиявленими обставинами?