ВСТУП

У поліпшенні  фахової підготовки юристів чимала роль на- лежить  курсу порівняльного права. Студенти  знайомляться з основами  кримінальноBпроцесуального права України,  порів- нюючи їх з відповідними юридичними нормами  інших країн. Це сприяє збагаченню їхньої правової культури, дає змогу уникнути  шаблонності  в процесуальному мисленні, допомагає краще осмислити  можливі шляхи удосконалення судової справи в нашій країні.

У пропонованому навчальному посібнику даються основи кримінального процесу  п’яти країн: України,  ФРН, Франції, Англії, США. Такий  вибір пояснюється тим, що ці країни до- сить повно представляють дві основні системи сучасного пра- ва — романоBгерманську (Україна,  ФРН, Франція) та загаль- ного права (Англія,  США).  Зрозуміло, що питома вага викла- дання  українського кримінальноBпроцесуального права  є де- що більшою порівняно  з кримінальноBпроцесуальним правом інших країн, бо навчальний посібник розраховано  на сту- дентівBюристів,  які  навчаються   у  навчальних   закладах  Ук- раїни.

У  книзі  використано  матеріали   навчального   посібника В.В. Молдована,  А.В. Молдована  “Порівняльне криміналь- ноBпроцесуальне право” (К.: Юрінком Інтер, 1999), до якого внесені  суттєві  доповнення,   пов’язані  зі  змінами  в  законо- давстві вказаних  країн.

Глибоку вдячність  автор висловлює  рецензентам  — проф. С.Я. Фурсі,  проф.  Л.Ф.  Дадерко  та проф.  В.В. Молдовану  за їхню конструктивну допомогу у підготовці підручника.

Per aspera ad astra!

Автор