4.2. ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА

1. Відкриття судового розгляду. 2. Підготовка до слухан- ня справи. 3. Судовий розгляд. 4. Проголошення вироку.

1. Суд, який компетентний розглядати справу по суті, приймає рішення про відкриття судового розгляду. В обвину- вальному  висновку  має бути клопотання про відкриття судо- вого розгляду, разом з обвинувальним висновком  в суд на- правляються всі матеріали кримінальної справи.

В обвинувальному висновку мають бути відображені всі суттєві результати розслідування. Вони можуть не приводити- ся, якщо справу буде розглядати суддя одноособово.

Голова суду вручає  обвинуваченому обвинувальний вис- новок і пропонує  йому протягом  певного строку заявити  кло- потання, подати додаткові докази.


Суд виносить ухвалу про відкриття судового розгляду, до- пускає обвинувачення до розгляду  справи. Суд може пере- кваліфікувати обвинувачення. Прокуратура може скласти но- вий обвинувальний висновок  (суттєві  результати розсліду- вання в ньому вже можуть не приводитися).

2. Підготовка до слухання справи.  Виклик  учасників  су- дового розгляду здійснює головуючий. Він може витребуватиі нові докази. Прокуратура має право викликати інших осіб.

Судовий  розгляд  повинен  розпочатися не раніше ніж че- рез тиждень після вручення  підсудному виклику.  Якщо цього не відбулося, слухання  відкладається (підсудний може проси- ти про дострокове слухання  справи). Підсудний  може вимага- ти виклику  додаткових свідків, експертів, витребування до- даткових доказів. Про задоволення клопотання підсудного повідомляється прокуратура. Якщо головуючий відхиляє  кло- потання підсудного, то останній може сам викликати свідків (оплачує  дорогу та інші витрати). Якщо в суді виявиться, що викликані підсудним свідки були необхідні, то витрати  відно- сяться на рахунок казни.

3. Судовий  розгляд. Склад суду у земельному  або у вищо- му земельному  суді оголошується підсудному і захисникові (оголошуються як основні, так і запасні судді і шеффени). Відводи суддям можна заявляти до першого допиту підсудного.

За дорученням суду хворого свідка чи експерта може до- питувати  слідчий  суддя  (або  якщо  вони  знаходяться на ве- ликій  відстані від суду). В суді можуть брати участь декілька прокурорів  і захисників.

Судовий розгляд можна зупинити на строк до 10 днів (мак- симум до 30 днів, якщо він уже був продовжений до 10 днів). На клопотання підсудного  суддя  може звільнити його від явки  в суд (якщо за правопорушення передбачено до 6 місяців позбав- лення волі, штраф, позбавлення прав водія тощо). Його інтере- си представляє захисник на підставі письмового доручення.

Свідків  і експертів  першим  допитує  той, хто їх викликав. Допит свідків до 17 років проводить головуючий одноособово.


Сторони можуть просити суддю задати питання свідкові. Самі ж вони можуть допитувати  з дозволу судді, якщо немає загро- зи причинення шкоди особі свідка (§ 241 КПК ФРН).

Обвинувальний висновок оголошує прокурор. Якщо свідок  чи експерт  заявляє, що не може  згадати  якийBнебудь факт, то йому зачитуються раніше дані показання (§ 253 КПК ФРН). Якщо експерт чи свідок знаходяться на далекій відстані від суду, можна зачитати  протокол  їхніх показань, які вони давали раніше.

В судових дебатах бере участь підсудний до промови за- хисника. Після промови захисника  він також може взяти сло- во для виступу. Підсудному,  який не володіє мовою судочин- ства, перекладається зміст промов прокурора  і захисника.

Про закриття справи виноситься вирок, в якому вказують- ся обставини,  які виключають  провадження справи. Рішення при  постановленні вироку  приймається більшістю  в 2/3  го- лосів (якщо це рішення невигідне для підсудного). Суд не зв’язаний  кваліфікацією злочину,  яка була в обвинувальному висновку. Про зміну кваліфікації повідомляється підсудному, і йому надається  слово для захисту (§ 264 КПК ФРН).

4. Проголошення вироку.  Вирок  проголошується іменем народу. Зачитується резолютивна частина і пояснюються його підстави. Доки не складений  протокол судового засідання, ви- рок не вручається.  Повністю вирок і протокол судового засідання  оформляються не пізніше 5 тижнів після оголошен- ня резолютивної частини вироку. Дата постановлення вироку реєструється в канцелярії суду.

Вирок підписується суддями. Якщо один із суддів не може поставити  з якоїсь причини  свій підпис, головуючий  пояснює причину і найстаріший із суддів, які брали участь у справі, ро- бить відповідну позначку у вироку.

Шеффени (присяжні чи засідателі) не підписують  вирок. Копії вироку і виписки  із нього мають бути підписані секрета- рем судового засідання  і завірені  печаткою  суду (§ 275 КПК ФРН).