АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

А. В. Молдован

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСС: Україна, ФРН, Франція, Англія, США

2-ге видання, перероблене та доповнене

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

До 175-річчя університету присвячується

Київ — 2010


ББК 67.408я73

УДК 341(075.8) М 75


Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2-164 від 26.01.2005)

 

 

Рецензенти:

Фурса С. Я. — доктор юридичних  наук, професор  кафедри  міжнародного права Інституту  міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Дадерко Л. Ф.  — кандидат  юридичних  наук, професор,  завідувач  кафедри  кри- мінально-правових дисциплін Міжгалузевого інституту управління

 

 

М 75


Молдован А. В.

Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США. 2-ге вид. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.

ISBN 978-966-364-929-0

 

 

Розглядаються  питання   основ   кримінально-процесуального  права   п’яти   країн, які  представляють дві правові  системи  сучасності:  романо-германську (Україна, ФРН, Франція) та загального права (Англія, США).

На основі чинного законодавства зазначених  країн висвітлюються положення до- казового права, порушення  кримінального переслідування і розслідування кримінальних справ, провадження в кримінальних справах у судах першої інстанції, перегляду  судових рішень.

ББК 67.408я73

УДК 341(075.8)

 

ISBN 978-966-364-929-0


© Молдован А. В., 2010

© Центр учбової літератури, 2010