ЛІТЕРАТУРА

1.  Антисуржик/за  загальною  редакцією  О. Сербенської.

– Львів: Світ,1994.

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – КМ  Аcademia,

1994.

3. Ачилова В. П., Прадід Ю. Ф. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. В 2-х частинах//За ред. Ю. Ф. Прадіда. – Сімфе- рополь: Доля, 2001.

4. Бабич Н. Д. Основи культури мови. – Львів: Світ, 1990.

5. Ботвина Н. В. Ділова українська мова (офіційно-діловий та науковий стилі української мови): Навч. посіб. – К.: АртЕк,

2001.

6. Вакалюк Я. Ю., Лесюк М. П. Українська мова. Збірник дик- тантів і вправ: Навч. посіб. для пед. інст. – К.: Вища школа,

1993.

7. Винницький В. М. Наголос у сучасній українській мові. – К.: Рад. школа, 1984.

8. Гойхман О. Я., Наденна Т. М. Основы речевой коммуника- ции. – М.: ИНФРА. – М, 1997.

9.  Головин Б. Н. Основы  культуры  речи. –  Высшая школа,

1988.

10. Грамотність і культура українського мовлення: Практи- кум//НАВСУ. Нац. педагогічний  ун-т ім. М. П. Драгоманова; Укл.: В. М. Васильченко. – К., 2003. – 53 с.

11. Громадські слухання щодо законодавчого забезпечення формування в Україні суспільного мовлення. 15.03.2005 р.//Ко- мітет ВР України з пит. боротьби з орг. злоч. та корупцією. – К.,

2005.


Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення

12. Гриценко  Т.  Б. Українська  мова та культура мовлен- ня: Навч. посіб.//МОН України. Нац. аграр. ун-т. – К.: ЦНЛ,

2005.

13. Ділова українська мова: Навч. посіб.//За ред. О. Д. Гор- була. – К.: Знання, 2000.

14. Ділова українська мова: Навч.-метод. комплекс. Спец.

7.060101 – Правознавство. Денна форма навч.//МВС Укра- їни.  НАВСУ. Навч.-науковий ін-т  підгот.  кадрів  ОСМ. Навч.- науковий ін-т підгот. слідчих і крим. Каф. юрид. документове- дення; Укл.: А. В. Красницька. – К., 2003.

15. Єрмоленко С. Я. та ін. Українська мова. Короткий тлу- мачний   словник  лінгвістичних  термінів//С. Я.Єрмоленко, С. П. Бибик,  О. Г. Тодор; За ред. С. Я.Єрмоленко. – К.: Либідь,

2001.

16. Загнітко А. П., Данилюк І. Г.  Українське ділове мовлен- ня: професійне і непрофесійне спілкування – Донецьк: БАО,

2007.

17. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дро- гобич: Відродження, 1994.

18. Інтонація мовлення/за редакцією Блізніченка А. А. – К.: Наукова думка, 1968.

19. Коваль А. П. Ділове спілкування. – Либідь, 1992.

20. Коваль А. П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне ділове спілкування – К.: Вища школа, 1974.

21. Козачук Г. О. Українська мова для абітурієнтів: Навч. по- сіб. – К.: Вища школа, 1993.

22. Корж А. В. Ділова українська мова для юристів: Лекції та комплексні завдання //МВС України. НАВСУ. – К, 2002.

23. Корж А. В. Українська мова професійного спрямування: Навч. посіб. – К.: Правова єдність, 2009.

24. Красницька А. В., Чулінда Л. І. Ділова українська мова. – К.: 2002.


ЛІТЕРАТУРА

25. Культура ділового мовлення працівника  ОВС (контр- ольні роботи):  Навч. посіб. для ВНЗ//МВС України.  Луган- ська акад. внутр. справ; Н. Є.Таран та ін. – Луганськ, 2005.

26. Ладоня І. О. Українська мова: Навч. посіб. – К: Вища шко- ла, 2001.

27. Лобода В. В., Скуратівський  Л. В. Українська мова в табли- цях: Довідник – К.: Вища школа, 1993.

28. Максименко В. Ф. Сучасна ділова українська мова: Під- руч. – Х.: Торсінг Плюс, 2007.

29. Маркичева Т. Б. и др. Мастерство публичного выступле- ния. – Знание, 1989.

30. Мацюк З. О., Станкевич Н. І. Українська мова професій- ного спілкування: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2008.

31. Олійник О. Б. Українська мова: Підруч. для 8–9 класів се- редньої школи – К.: Альфа, 1997.

32. Онуфрієнко  Г. С.,   Руколянська  Н.  В. Українська  мова в комплексних завданнях для юристів: Навч. посіб. – Запоріж- жя: 1998.

33. Паламар Л. М., Кацавець І. М. Мова ділових паперів. – К.: Алерта, 2008.

34. Пащук Р. І.  та ін.  Ділове мовлення правоохоронця: Навч. посіб.//МВС України.  ЛАВС ім.10-річчя незалежності України; Авт.: Р. І.Пащук, Н. М. Поліщук, Н. Є.Таран. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2002.

35. Пащук Р. І.  та ін.  Ділове мовлення правоохоронця: Навч. посіб.//МВС України. ЛАВС; Авт.: Р. І.Пащук, Н. М. По- ліщук, Н. Є. Таран. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004.

36. Пащук Р. І., Таран О. С. Українська мова за професійним спрямуванням: Навч.-метод. посіб. для слухачів ФЗДН//МВС України. ЛАВС. – Луганськ, 2005.


Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення

37. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа,

1994.

38. Пилинський М. М. Мовна норма і стиль. – К.:  Наукова думка, 1976.

39. Плотницька І. М. Ділова українська мова: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ-ри, 2008.

40. Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення. – К.: МАУП, 1997.

41. Прадід Ю. Ф. Українське  ділове мовлення: Навч. по- сіб.//За ред. Ю. Ф. Прадіда. – Сімферополь: Реноме, 2003.

42. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар’єри ділової лю- дини. Короткий словник бізнесмена. – К.: Криниця, 1999.

43. Степанов Є. М. Російське мовлення Одеси: Моногра- фія//За ред. Ю. О. Карпенка. – Одеса: АстроПринт, 2004.

44. Сучасна українська мова: Підруч. для студ. гуманітар. спец. ВЗО//О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко  та ін.; За ред. О. Д. Пономарева. – К.: Либідь, 2001.

45. Токарська А. С. Позаструктурні  і структурні  умови до- сягнення логічності  мовлення в діловому документі//Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. –1997. – Вип. 4. – С. 186–

189.

46. Токарська А. С., Кочан І. М. Українська мова фахового спрямування для юристів: Підруч. – К.: Знання, 2008.

47. Томан І. Мистецтво говорити. – К.: Мистецтво,1989.

48. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – К.: Довіра, 1996.

49. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. //О. М. Па- зяк, О. А. Сербенська, М. І.Фурдуй, Л. Ю. Шевченко. – К.:  Ли- бідь, 2001.

50. Чак Є. Д. Складні випадки вживання слів. – К.: Рад. шко- ла, 1984.


ЛІТЕРАТУРА

51.  Шевченко Л.  Ю.  та  ін.  Сучасна  українська  мова: Довідник//Л. Ю. Шевченко, В. В. Різун, Ю. В. Лисенко; За ред. О. Д. Пономаріва. – К.: Либідь, 1993.

52. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. – К.: Літера ЛТД, 2001.

53. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службов- ців. – К.: Літера ЛТД, 2004.

54. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підруч. – К.: Атіка, 2007.

55. Шевчук С. В. Ділове мовлення (модульний курс): Під- руч. – К.: Арій, 2008.