АНОТАЦІЯ

М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Київ

«Центр учбової літератури»

2011


УДК 821.161.2'27(075.8)

ББК  81.2УКР-9я73

П  25

Рецензенти:

Бондарева О. Є. – доктор філологічних наук, професор;

Караман С. О. – доктор педагогічних наук, професор.

Пентилюк М. І., Марунич І. І., Гайдаєнко І. В.

П 25 Ділове спілкування та культура мовлення. Навч. посіб.– К.: Центр учбової літерату ри, 2011. – 224 с.

ISBN 978-611-01-0182-0

У посібнику подано основні теоретичні відомості про культуру українського мовлен- ня, з’ясовано поняття мова, мовлення, літературна мова, її усна і писемна форми, норми літературної мови та їх роль у формуванні мовленнєвої культури громадян України.

Окремо виділено культуру ділового мовлення, розкрито особливості спілкування, ку- льтури усного і писемного ділового мовлення. У пропонованому посібнику представлено систему вправ і  завдань, спрямованих на вдосконалення комунікативних умінь і навичок

мовців.

Посібник розрахований на студентів нефілологічних вищих і середніх навчальних за-

кладів, працівників державних установ і організацій та усіх, хто бажає краще оволодіти

державною мовою.

 

 

ISBN 978-611-01-0182-0


УДК 821.161.2'27(075.8)

ББК 81.2УКР-9я73

© Пентилюк М. І., Марунич І. І.,

Гайдаєнко І. В. 2011.

© Центр учбової літератури, 2011.