7. Телефонна розмова

Телефонна розмова як один із видів мовленнєвої діяль- ності входить до складу ділового спілкування. Своєрідність те- лефонної розмови в тому, що вона:

 не є засобом масової комунікації (на відміну від радіо,

телебачення, кіно);

 є формою спілкування із зворотним зв’язком, що на- ближає її до безпосередньої форми усного мовленнєво- го спілкування;

 є непідготовленою, спонтанною на відміну від інших видів   мовленнєвого   спілкування,   які   здійснюються за допомогою технічних засобів;

 це форма діалогічного мовлення; специфіка телефон- ної розмови виключає полілог як форму спілкування (на відміну від селектора);

 дистантність співрозмовників у просторі виключає мі- міку, жести, вираз обличчя та ін. і передбачає наявність фраз, які передають емоційний стан партнерів (спеці- альні фрази типу: Цілую;  Я здивована;  Тисну руку… Ти що, розсердився?..) або підтверджують збереження контакту (Алло! Ви мене чуєте? Погано чути, говори голосніше! Пробачте, Вас погано чути! Я вас не чую! та ін.). Службова телефонна розмова складається з та- ких компонентів:

– момент встановлення зв’язку;

– виклад справи;

– заключні слова, знак, що розмову закінчено.


Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення

Телефонні розмови обслуговуються набором стандарти- зованих мовних формул, які закріплені за даною ситуацією і, відповідно, мають свою національну специфіку.

Правила телефонної мовної поведінки:

1. Офіційні (ділові розмови ведуться по службових, а не до- машніх телефонах). Якщо ж доводиться дзвонити у справах додому, то слід перепросити, коротко викласти суть справи і домовитись про зустріч.

2. Дзвонити додому до когось до 9 години ранку або після

22 години вечора непристойно. Якщо ж обставини змушують дзвонити в позаетикетний час, треба вибачитися і навести сер- йозні причини, які змусили вас потурбувати людину.

3. Розмова по телефону не повинна бути довгою (не біль-

ше 3–5 х в.).

4. Закінчити розмову повинна та особа, яка подзвонила, але якщо співрозмовник значно старший за віком (чи служ- бовим становищем), слід дати закінчити розмову йому. Якщо викликаний до телефону службовець – жінка, то співрозмов- ник повинен зачекати, щоб розмову закінчила вона.

5. При розмові слід обов’язково себе назвати, а службова особа, знявши трубку, може одразу ж назвати своє прізвище або місце роботи (Ректорат. Бухгалтерія. Міністерство освіти). Існують певні мовленнєві формули, які найбільш ти- пові для телефонних розмов:

Добрий день. Пробачте, це секретаріат? Юрію Петро- вичу? Добрий день. Пробачте, можу я зараз з Вами погово- рити? Я не відриваю Вас від справ?

В офіційній розмові використовують менше етикетних фраз (хоча вони все ж таки є), а швидше розпочинається ді- лова розмова. Наводимо фрази, які вважаються ознакою ввіч- ливості: Будьте ласкаві, кафедру української мови… Чи мож- на попросити… Вам не важко попросити… З’єднайте мене, будь ласка, з… Покличте, будь ласка…


ІІ. КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Чи не могли б ви покликати до телефону… На це звичай-

но відповідають:

Зачекайте хвилиночку, я зараз покличу… Прошу зачека-

ти…

На жаль, директора немає. Чи можу я йому щось переда-

ти? Почекайте хвилиночку, вона зараз підійде.

Пробачте, зараз з’ясую. На жаль, його ще нема. Ви не мо-

гли б зателефонувати через годину?

Деякі прізвища дуже важко сприймаються на слух по те- лефону. Тому бажано ставити їх в кінець речення і вимовляти якомога виразніше, аби всі звуки і склади були зрозумілі. Ін- коли такі прізвища диктують по буквах (у таких випадках при- йнято називати особисті імена, перша літера яких збігається з літерою потрібного слова. Наприклад, прізвище Дінкус: Да- нило + Інна + Ніна + Костя + Уляна + Семен).

Розмова по телефону не повинна перетворюватися на мо- нолог: інформацію слід передавати частинами, по можливості частіше робити паузи, щоб міг підключитися співрозмовник. Паузи взагалі створюють певний ритм у розмові, дають мож- ливість уникнути перебивання, що особливо неприємно у пев- них ситуаціях.

Завдання  для самоконтролю

177. І.  Складіть  діалог  розмови  по  телефону  особи,  що хоче зустрітися з керівником організації з приводу працевла- штування.

178. ІІ. Відтворіть телефонну розмову двох співробітників банку.

179. Дайте відповіді на запитання

1. Які особливості телефонної розмови?

2. Які етапи телефонної розмови?


Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення

3. Які основні правила ведення ділової телефонної роз-

мови?