6. Ділові засідання (наради)

Нарада – один із найефективніших способів обговорення важливих питань і прийняття рішень у всіх сферах виробничо- го, громадського, культурного і політичного життя. Вона дає можливість спільно аналізувати важливі питання й вислов- лювати свої думки та пропозиції, приймати найоптимальніші рішення. Завдяки нараді виявляються погляди зацікавлених сторін на ту чи іншу проблему, а також є можливість інфор- мувати їх про плани керівництва. Якщо учасники обмінюють- ся думками, обговорюють проблеми і спільними зусиллями доходять певних висновків, ефект від такої наради буде зна- чним. Якщо ж нарада не дає очікуваних наслідків, вона пере- творюється на колективне марнування часу.

Нарада навряд чи пройде успішно, якщо її не буде зазда- легідь підготовлено. Результати наради залежать, передусім, від керівника, який її проводить. При вмілому керівництві на- радою можна досягти вагомих результатів навіть тоді, коли рівень знань її учасників посередній. Невипадково на одній з ратуш в Данії написано: «Ніхто не знає так багато, як всі ми разом». Щоб бути вправним головуючим, керівникові треба зосередити свою увагу і зусилля на тому, щоб постійно стежи- ти за ходом дискусії, обдумувати і добирати слушні запитання, систематизувати різні погляди, вчасно роботи висновки. Ке-


Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення

рівникові важко поєднувати бажання дискутувати з проблем і вміло керувати нарадою.

Навряд чи зможе успішно провести нараду керівник, який зверхньо ставиться до її учасників, недооцінює їх. Головуючо- му необхідно уважно прислухатися до висловлювань кожного, бо ефективність нарад якраз і полягає в тому, щоб виробити спільну думку, яка нерідко важить набагато більше суми окре- мих думок членів колективу. Важливо також однаково ста- витися до всіх учасників наради. Як тільки присутні за ледь помітними ознаками відчують, що головуючий комусь сим- патизує, його авторитет відразу ж похитнеться. Доброзичлива атмосфера, необхідна для вільного обміну думками, зникне, а натомість з’явиться напруження, яке згодом може привести до запальних суперечок.

Завдання головуючого полягає не у виголошенні промови чи доповіді. Він повинен відкрити нараду і в короткому вступ- ному слові охарактеризувати проблему, яку треба обговорити. Під час наради керівник за допомогою певних запитань має заохочувати людей до дискусії, постійно систематизувати та періодично підсумовувати висловлені думки, ставити на обго- ворення нові питання і, нарешті, підбити підсумки.

Таким чином, нарада є важливою формою ділового спіл-

кування.

Завдання  для самоконтролю

175. І. Підготуйте і проведіть з групою однокурсників імп- ровізовану нараду директора школи і вчителів, з приводу ор- ганізації додаткових занять у позанавчальний час.

176. Дайте відповіді на запитання

1. Який вид ділового спілкування називається нарадою?

2. Що впливає на результативність нарад?


ІІ. КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

3. Які якості керівника сприяють успішному проведенню нарад?

4. Яка роль головуючого на нараді?