5. Бесіда як форма спілкування між людьми

Бесіда – це така форма спілкування, яка застосовується з метою обміну думками, інформацією, почуттями тощо. Бесіда використовується, перш за все, як інструмент спільного пошу- ку оптимального вирішення різноманітних проблем.


Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення

Існують різні види бесід. Якщо за основу класифікації взя- ти мету спілкування та зміст бесіди, то можна розрізнити бесі- ди ритуальні, глибинно-особистісні та ділові.

Ритуальні бесіди – це такі, в яких люди спілкуються,

дотримуючись певних правил та норм поведінки.

Глибинно-особистісні бесіди стосуються нашого життя. Вони відбивають наше спілкування з близькими нам людьми – рідними, дітьми, друзями тощо.

Велике місце в нашому житті займають ділові бесіди. Їх предметом є конкретне діло. Серед ділових бесід виді- ляють: інформаційні, бесіди в «конкурентній ситуації», бе- сіди «під тисненням співрозмовника», бесіди з метою ви- кладення своєї позиції.

Індивідуальна бесіда – це діалог двох співроз- мовників, які значущі один для одного і прагнуть до- сягнення певної мети. При цьому індивідуальна бесіда стає такою формою, що сприяє зближенню їхніх по- глядів, установленню контактів між ними, довіри і вза- єморозуміння.   Нерідко   тільки   віч-на-віч   зустрівшись з людиною, можна прояснити для себе її позицію і зна- йти  пояснення  її  дій. Відомо,  що  людина  в  таких  умо- вах поводиться інакше, ніж в оточенні багатьох людей. Річ у тім, що в присутності інших вона грає різні ролі, хоче здаватись цікавішою, привабливішою, зберегти почуття своєї  гідності.  Відомий  український  поет  В. Симоненко про неповторність, унікальність людини писав так:

Ти знаєш, що ти – людина? Ти знаєш про це, чи ні? Усмішка твоя – єдина,

Мука твоя – єдина,

Очі твої – одні!


ІІ. КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Якщо знати і пам’ятати про це, то завжди намагатимемося надавати право партнерові по спілкуванню залишатися самим собою.

Оскільки успіх в індивідуальній бесіді значною мірою за- лежить від контакту, який встановлюється між співрозмовни- ками, можна назвати її етапи: підготовка до бесіди, встанов- лення контакту, орієнтація в ситуації і людях, обговорення питання і прийняття рішення, вихід із контакту.

При підготовці до індивідуальної бесіди аналізується ситу- ація, в якій вона відбуватиметься, вивчаються типові та інди- відуальні особливості співрозмовника, зокрема його інтереси і настанови. Найбільш поширена помилка в індивідуальній бесіді, зокрема в діловій, – намагання йти відразу ж до досяг- нення мети, жорстка орієнтація на кінцевий результат. Ця по- милка зводиться до ігнорування підготовчого етапу бесіди. І тому нерідко розмова начебто йде, але вже з самого початку запрограмовано негативний її результат.

У більшості випадків починати спілкування, зокрема ін-

дивідуальну бесіду, бажано із встановлення контакту.

Психологічний контакт – це духовний зв’язок між людьми, котрий забезпечує можливість взаєморозуміння і взаємовпливу. Контакт буває емоційним та інтелектуальним, епізодичним і постійним, усвідомленим і неусвідомленим, по- верховим і глибинно-особистісним, вербальним і невербаль- ним. Так, емоційний контакт виявляється у довірі чи недовірі, симпатії чи антипатії, в повазі чи неповазі до тих, з ким спілкуються. Інтелектуальний контакт базується на вмінні зрозуміти думку один одного, дібрати під час бесіди такі способи і засоби спілкування, аргументи для переконання, які будуть доступні іншому та прийняті ним. Епізодичний контакт свідчить про інтерес до людини або до її інформа- ції, думок лише на певному етапі спілкування. Постійний контакт проявляється у взаємній повазі, глибокому інтер- есі співрозмовників один до одного, у тій увазі, що проявля-


Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення

ють вони повсякчас до теми розмови та її змісту. Поверхо- вий контакт – це спільність в оцінках, емоціях з приводу загального ставлення до тих чи інших ситуацій, конкретних людей. Глибинно-особистісннй контакт є свідченням повного взаєморозуміння ситуацій, проблем і взаємосприй- няття один одного разом з основними цінностями, установ- ками, почуттями. Вербальний контакт встановлюється в мовленнєвому спілкуванні, а невербальний – у несловес- ному (за допомогою погляду, міміки, жестів, пози тощо).

Найчастіше контакт починається із «зустрічі поглядів». Важко бути неввічливим до того, хто дивиться тобі в очі. Пер- ший погляд може бути миттєвим, пристрасним, зацікавленим, відкритим, довірливим тощо. Про доброзичливість людини свідчать легка посмішка, нахил корпусу, голови в бік співбе- сідника, зацікавленість у виразі очей.

Після контакту очей слід привітатися і зробити паузу, яка необхідна для того, щоб інша людина мала можливість уклю- читися в розмову.

Після взаємного привітання йде знайомство. Існує багато правил етикету, які передбачають поведінку людей на цьому етапі. З погляду психологів, дуже важливо вже при першій зу- стрічі запам’ятати прізвище, ім’я співбесідника, його посаду. Ще Д. Карнегі писав, що для людини звук її імені є найсолод- шим і найважливішим звуком в людській мові.

Завдання  для самоконтролю

172. І. Уявіть, що ви керівник колективу, який проводить бесіду з підлеглими. З чого ви її розпочнете?

173. ІІ. Відтворіть ситуацію проведення бесіди керівника з підлеглим, який має на меті звільнитися з власного бажан- ня: 1) працівник добросовісно ставиться до виконання своїх


ІІ. КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

обов’язків; 2) працівник – людина, яка не має необхідних для роботи здібностей.

174. Дайте відповіді на запитання

1. Що таке бесіда?

2. Які види бесід ви знаєте?

3. Які етапи підготовки до бесіди?

4. Які особливості проведення бесіди керівника і підле-

глого?