4. Особливості спілкування керівника з підлеглими

Керівник підприємства, установи, організації спілкується зі своїми підлеглими щоденно. Зустрічі бувають короткочас- ними і довготривалими, спокійними і напруженими. Важли- вими є бесіди, присвячені обговоренню нових ідей, планів, завдань, обміну інформацією, стимулюванню пошукової ак- тивності співробітників та перспектив їхнього професійного зростання. Ділові бесіди керівника повинні сприяти успіхові та самореалізації підлеглих, їх творчому співробітництву.

В індивідуальних бесідах з підлеглими керівник най- частіше дає розпорядження, щось рекомендує, намагається за допомогою зворотного зв’язку дізнатися про хід і резуль- тат виконання завдань, а також оцінити роботу співробіт- ників.

Найбільше непорозумінь, а то і конфліктів виникає під час передачі і прийому саме розпоряджень. Річ у тім, що нерідко люди неоднаково розуміють одну і ту ж інформацію, по-різному  ставляться  до  виконання  конкретного  завдання і досягнення мети. Тому при зустрічі бажано, щоб керівник сформував у підлеглого, перш за все, бажання виконати роз- порядження. Якщо цього не буде, то швидше за все, підлеглий зробить те, що йому сказали, але формально, а то і погано. Для того, щоб порозумітися, співбесідники повинні мати єдину професійну мову. При цьому, говорячи про одне і те завдання з різними працівниками, слід орієнтуватися на рівень їхнього мислення. В одному випадку термінологія може бути складні- шою, узагальненою, розрахованою на високий рівень мислен- ня. В іншому випадку розпорядження даються простішою мо- вою, чіткіше, без використання наукової термінології. Таким чином, для досягнення взаєморозуміння з підлеглими керів- никові потрібно враховувати рівень освіченості та розумового розвитку кожного з них.


Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення

Давати завдання, роз’яснювати його бажано спокійним тоном, бо саме в цьому випадку підлеглі можуть усю свою ува- гу сконцентрувати на змісті розмови, а не на поведінці свого керівника. Для того, щоб підлеглий добре зрозумів завдання, бажано запитати, як він хоче його виконувати і чому саме в та- кий спосіб. Але і цього не досить. Указівки, завдання не пови- нні суперечити принциповим поглядам позиції підлеглого. І, нарешті, завдання сприймається із задоволенням, якщо його дає керівник, якого поважають, цінують, до якого ставляться прихильно, із симпатією.

Тому керівникові ніколи не завадить подбати про свій авто- ритет, свою привабливість. Бажано знати прийоми, які сприя- ють формуванню у підлеглих позитивного ставлення до керів- ника. Перш за все – це вияв уваги та поваги до підлеглих, які хочуть, щоб до них зверталися доброзичливо, з повагою. Для підлеглого важливо, чи дає завдання керівник від свого «я», чи звертається до їх «Ви». Із чотирьох типів розпоряджень «Я вимагаю, щоб завтра…», «Завтра треба зробити…», «Я прошу Вас зробити…», «Чи не могли б Ви завтра зробити…» найгір- ше сприймається перше і краще – два останніх.

Усі люблять, коли помічають і цінують їхні успіхи, якісь особливі якості. Тому якщо умови дозволяють, бажано ска- зати людині комплімент. Він добре сприймається, особливо якщо звучить на фоні антикомпліменту собі: «Яка ж у Вас до- бра пам’ять! А я цього не зміг пригадати.»

Не  варто  забувати,  що  індивідуальна  бесіда  –  це  діа- лог. Тому слід терпляче сприймати навіть нечіткі думки під- леглого, його сумніви, заперечення. Це лише підвищить його прихильність до керівника. Не завадить при цьому навіть підкреслити, що співробітник має для виконання завдання певні переваги над іншими. Для цього треба по-справжньому цікавитися успіхами і труднощами кожного, його особистіс- тю, навіть захопленнями. Ніщо так не приваблює людей, як справжній інтерес до них, компетентність керівника та його


ІІ. КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

бажання створити умови для успішної діяльності підлеглих. Майже всі справи, трудові акції, будь-яка спільна праця лю- дей починаються, здійснюються і завершуються за допомо- гою різноманітних за формою, змістом і функціями ділових бесід.

Залежно від кількості учасників бесіди поділяються на ін-

дивідуальні і групові.

Завдання  для самоконтролю

169. І. Створіть ситуацію розмови директора школи і вчи-

теля з приводу необхідності організації поїздки до музею.

170. І. Якими засобами мови послуговується керівник для того, щоб зробити зауваження працівникові, який не добро- совісно ставиться до виконання своїх обов’язків?

171. Дайте відповіді на запитання

1.Чому виникають конфліктні ситуації між керівником і підлеглими?

2. Як на спілкування керівника і підлеглих впливає його

компетентність?

3. Як культура мовлення керівника впливає на обстановку в колективі?