3. Прийом відвідувачів

! Прочитайте й запам’ятайте

Розрізняють два типи прийому відвідувачів. Прийоми першого типу проводять керівники та їх заступники і роз- глядають питання, які стосуються найпринциповіших пи- тань діяльності підприємства чи установи. Прийоми друго- го типу проводяться керівниками структурних підрозділів і працівниками цих підрозділів. Питання, які розглядаються під час цих зустрічей, торкаються якоїсь однієї функції управ- ління (наприклад, постачання).

Вимоги до службової особи, яка веде прийом

Від працівника установи відвідувачі чекають діловитості, ввічливості і коректності. Тому службова особа повинна по- водитись відповідним чином. Не суворо офіційно, а доброзич- ливо й привітно. Щира увага до співрозмовника під час при- йому не принижує, а підвищує авторитет працівника установи (і самої установи).

Мова офіційної особи, яка веде прийом, повинна відбива-

ти знання української літературної мови. Для неї характерне:

 повна відсутність елементів просторіччя (слів із за- барвленням грубої зневажливості, образливої іронії, негативних експресивних оцінок та ін. Наприклад: барахло, хамло, брьохати, поцупили, причалапав тощо);

 уникання  елементів  професійного  жаргону  (Напри- клад, професіоналізм кваліфікований означає високок- валіфікований);

 знання фразеології (крилатих висловів, афоризмів, лі- тературних цитат): Добре, хто добре говорить, але ще краще, хто добре слухає (Р. Емерсон). Ніщо не коштує так дешево і не цінується так дорого, як ввічливість


Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення

(М. Сервантес). Люди – дзеркала: посміхайся – і світ вертатиме тобі усмішку (Іржі Томан);

 знання й уміння користуватися формулами ввічливос- ті різних типів, особливо звертань: Пане (добродію, громадянине)! Панове! Товариші! Проходьте, будь ласка (прошу, проходьте)! До побачення! Усього най- кращого!

Якою ж мовою повинна спілкуватися службова особа з від- відувачем? Зрозуміло, українською, бо сьогодні кожна посадо- ва особа повинна володіти державною мовою. Тому розпочати розмову офіційна особа має по-українськи, але якщо відвіду- вач розмовляє лише російською мовою, господар кабінету теж переходить на мову гостя-відвідувача.

Завдання  для самоконтролю

166. Уявіть   ситуацію,   коли   Ви   прийшли   на   прийом не в особистій, а у службовій справі. Чи треба Вам пред’являти документ?

167. Ви хочете подякувати особі, яка веде прийом, але сло-

ва не доречні, якими засобами можна скористатись?

168. Дайте відповіді на запитання

1. Які види прийому відвідувачів ви знаєте?

2. Які основні вимоги до особи, що проводить прийом від-

відувачів?

3. Які особливості мови особи, що проводить прийом?


ІІ. КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ