6. Інвентаризація в бюджетних установах

Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку шляхом їх співставлення з фактичною наявністю майна.


 

Відповідальність за організацію інвентаризації, правильне і своє- часне її проведення  несе керівник установи.

Основними завданнями інвентаризації є:

– виявлення фактичної наявності  основних  засобів,  матеріаль- них  цінностей,  бланків  суворого  обліку,  грошових  коштів  в касах, на реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунках, валютних та поточних рахунках;

– виявлення не використовуваних матеріальних цінностей;

– дотримання умов та правил зберігання матеріальних цінностей і грошових  коштів, а також правил  утримання та експлуатації основних засобів;

– перевірка  реальної  вартості  обліковуваних на балансі  матері- альних цінностей, сум дебіторської та кредиторської заборго- ваності, в тому числі такої, строк позовної давності яких минув, та перевірка інших статей балансу.

Головний бухгалтер разом з керівниками підрозділів зобов’язаний контролювати дотримання встановлених правил  проведення  інвен- таризації.

Для її проведення  наказом керівника  установи створюється комі- сія з числа працівників установи  при обов’язковій  участі головного бухгалтера. Комісію очолює керівник або його замісник.

Наказом  встановлюються терміни початку та завершення робіт з інвентаризації та відображення її результатів  в обліку.

В установах, в яких через великий  обсяг роботи одна комісія не в змозі провести інвентаризацію, створюються  місцеві комісії, які очо- люються керівниками цих підрозділів  і до складу яких включається працівник бухгалтерії.

Інвентаризація (крім продуктів  харчування  та грошових коштів)

повинна проводитись,  як правило, на перше число.

За результатами інвентаризації складаються Інвентаризаційні описи за встановленими Інструкцією № 90 формами, які підписують- ся матеріально-відповідальною особою та членами комісії.

На цінності, що не належать установі, але знаходяться в її розпо- рядженні,  складаються окремі описи: по орендованих,  по прийнятих на зберігання  та інше.

По закінченні інвентаризації оформлені описи здаються в бухгал- терію для перевірки, проставляння в них даних обліку та виявлення і відображення в обліку результатів  інвентаризації.


 

Інвентаризаційна комісія перевіряє правильність визначення бух- галтерією результатів  інвентаризації і свої заключення та пропозиції заносить  в Протокол  інвентаризаційної комісії (форма  затверджена Інструкцією № 90), який заповнюється по закінченні інвентаризації.

В протоколі вказуються  дані про причини  та особи, що винні в не- стачах, надлишках і вказуються які прийняті міри відносно винних осіб.

Протоколи затверджуються керівником  установи  не пізніше ніж через 10 днів по закінченні  інвентаризації.

Матеріали інвентаризації і рішення  щодо врегулювання розход- жень затверджуються керівником  установи  з включенням результа- тів у звіті за той період, в якому закінчена інвентаризація, а також і в річний звіт.

При встановленні нестач та винних в них осіб, відшкодування завданих збитків розраховуються з використанням Постанови № 116 від 22.01.96 року «Порядок  визначення розміру  збитків  від розкра- дання, нестач, знищення  (псування) матеріальних цінностей»  та За- кону  України  «Про  визначення розміру  збитків  нанесених  підпри- ємству,  установі,  організації  розкраданням, знищенням, псуванням, недостачею чи втратою  дорогоцінних  металів,  дорогоцінного  камін- ня, чи валютних цінностей».

При  встановленні нестач  і втрат,  що виникли  в результаті  зло- вживань,  відповідні  матеріали  на протязі  5 днів після встановлення нестач і втрат повинні бути передані в слідчі органи, а на суму нестач і втрат подається позов в суд.

Інструкція № 90 також встановлює  випадки  обов’язкового  про- ведення інвентаризації активів та пасивів:

– перед складання річного звіту;

– при зміні матеріально-відповідальних осіб;

– при встановленні фактів крадіжок чи зловживань;

– після пожежі чи стихійного лиха;

– при ліквідації установи;

– відповідно до розпоряджень судових і слідчих органів;

– при передачі майна установи в оренду;

– при передачі  підприємства,  установи,  організації  чи їх струк- турних підрозділів  від одного підпорядкування в інше.

Інвентаризація може не проводитись у випадку передачі устано- ви чи структурних підрозділів,  а також будівель  і споруд всередині одного міністерства.