ТЕМА 14. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Організація та методика  ведення  бухгалтерського обліку на під- приємствах,  організаціях та в установах  багато в чому залежить  від прийнятої підприємством облікової  політики.  В сучасних  умовах  її наявність  та дотримання є обов’язковою вимогою Закону  «Про бух- галтерський облік та фінансову звітність в Україні», положень (стан- дартів)  бухгалтерського обліку. Окремим  наказом міністерства  фі- нансів затверджені основні складові облікової політики.

Облікова політика  — це сукупність  принципів,  методів і проце- дур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової  звітності.

Оскільки Закон  України  «Про  бухгалтерський облік  та фінан- сову звітність  в Україні»  поширюється на всіх юридичних  осіб, що створені відповідно до законодавства України, незалежно від їх орга- нізаційно-правових форм і форм власності, то і для бюджетних уста- нов обов’язково повинна розроблятись облікова політика.

Проте, бюджетні установи, як специфічні суб’єкти господарюван- ня, є неприбутковими організаціями мають інше направлення облі- кової політики.

Облікова  політика  суб’єктів підприємницької діяльності  направ- лена на ефективну організацію  бухгалтерського обліку,  забезпечен- ня управлінського персоналу  необхідною економічною  інформацією про діяльність підприємства та для складання фінансової  звітності.

Суб’єкти підприємницької діяльності в обліковій політиці перед- бачають вибір методів оцінки активів, організацію  обліку витрат, ви- бір облікових  регістрів, порядку обробки бухгалтерських документів тощо. На основі передбачених положеннями (стандартами) бухгал- терського  обліку альтернативних варіантів  методів обліку та оцінки об’єктів обліку, обліковою політикою  обирається найбільш прийнят- ний та доцільний метод для даного підприємства.

Бюджетні  установи  є обмежені в виборі альтернативних методів та способів оцінки активів, створення резервів, методів нарахування зносу, вибору  облікових  регістрів  чи інших методичних  підходів до


 

організації  обліку.  Інструкціями державного  казначейства України та Міністерства фінансів  ці питання  суворо регламентовані і альтер- нативні варіанти не передбачаються.

Тим не менше, бюджетні установи повинні розробляти свою облі- кову політику  та належним чином організовувати і вести бухгалтер- ський  облік. Необхідність її розробки  зумовлена  основним  бухгал- терським Законом № 996 [1], а також практичною доцільністю. Адже, побудова бухгалтерського обліку в бюджетних установах характери- зується  наявністю  централізованих бухгалтерій,  підпорядкованістю бюджетних установ вищим розпорядникам, в межах якого організу- ється облік та складається звітність за єдиними підходами.

Тому розробляти наказ про облікову політику слід вищим розпо- рядником  та доводити його до підлеглих  установ, як основного вну- трішнього документу з регламентації бухгалтерського обліку в межах головного розпорядника.

Таким  наказом  вирішуються також  ряд питань  організаційного характеру,  що визначаються бюджетною установою та забезпечують досягнення  основної  мети облікової  політики  в бюджетних  устано- вах: надійний  контроль  за ефективністю та цільовим  використання бюджетних коштів. До них зокрема ми відносимо такі:

1) затвердження Графіка документообігу;

2) складання Плану проведення  обов’язкових та позапланових інвентаризацій;

3) розподіл  функціональних обов’язків  працівників бухгалтерії, планово-фінансового відділу;

4) встановлення переліку посадових осіб, що мають право підпи- сувати фінансові документи та документи на відпуск матеріальних цінностей;

5) створення постійно діючих комісій:

– інвентаризаційної

– тарифікаційної

– з приймання в експлуатацію  необоротних  активів

– списання  матеріальних цінностей

6) вибір форми бухгалтерського обліку;

7) терміни надання звітності до вищої установи;

8) окремі правила ведення обліку, що вирішуються головним роз- порядником;


Тема 14. Облікова політика в бюджетних установах

9) складання Робочого Плану рахунків з визначенням субрахун- ків та облікових груп в межах субрахунків для аналітичного  обліку;

10) затвердження Положення про архів установи.

В  наказі  про  облікову  політику   можуть  бути  включені  і  інші питання  організації  обліку,  планування та контролю  за фінансово- господарською діяльністю  бюджетної установи.

Така побудова облікової політики та її дотримання дозволить на- лежним чином вести бухгалтерський облік, досягати основної мети — контроль за збереженням державного  майна та цільовим викорис- танням бюджетних коштів, надавати якісно складену фінансову та статистичну звітність.


 


 

ДОДАТКИ


 


 

Наказ

Міністерства фінансів України та

Головного Управління Державного казначейства України

№ 114 від 10.12.99. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

20 грудня 1999р. за № 890/4183

Про затвердження

Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ  та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства

N 67 (z0516-00) від 27.07.2000,        N 67 (z0517-00) від 27.07.2000, N 140 (z0040-01) від 27.12.2000,              N 122 (z0668-01) від 19.07.2001, N 54 (z0358-02) від 26.03.2002,    N 54 (z0359-02) від 26.03.2002,

N 91 (z0505-02) від 27.05.2002,        N 91 (z0506-02) від 27.05.2002, N 237 (z0015-03) від 23.12.2002,              N 237 (z0016-03) від 23.12.2002, N 180 (z0880-03) від 15.09.2003,   N 180 (z0881-03) від 15.09.2003,

N 56 (z0487-04) від 26.03.2004,        N 11 (z0184-05, z0185-05)  від 21.01.2005, N 138 (z0917-05) від 08.08.2005,   N 116 (z0736-07) від 04.06.2007}

На  виконання завдань,  покладених  на Головне  управління Державно- го казначейства України  Указом  Президента України  від 27.04.95 N 335/95

«Про Державне казначейство України» та Положенням про Державне казна- чейство, затвердженим постановою Кабінету  Міністрів  України  від 31.07.95

N 590 (590-95-п), і вимог постанови  Кабінету Міністрів  України  від 28.10.98

N 1706 (1706-98-п) «Про затвердження Програми  реформування системи бухгалтерського обліку  із застосуванням міжнародних  стандартів»  Голов- не управління Державного  казначейства України  розробило  План  рахунків бухгалтерського обліку  бюджетних  установ  та Порядок  застосування Пла- ну  рахунків  бухгалтерського обліку  бюджетних  установ.  У  зв’язку  з цим Н А К А З У Ю:

1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і запровадити їх в дію з 1 січня 2000 року.


 

2. Вимоги Плану  рахунків  бухгалтерського обліку бюджетних установ і Порядку  застосування Плану  рахунків  бухгалтерського обліку  бюджетних установ є обов’язковими для всіх установ та організацій,  основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.

Міністерства,   інші  центральні  органи  виконавчої   влади  за  погоджен- ням з Головним  управлінням Державного  казначейства України,  у разі по- треби, мають право  давати  вказівки  про порядок  застосування положень  з бухгалтерського обліку в установах своєї системи з урахуванням специфіки їх діяльності.

3. Перший  рік  запровадження нового  Плану  рахунків  бухгалтерсько- го обліку бюджетних установ визнати перехідним, оскільки він вимагає освоєння  фахівцями нових навиків і принципів бухгалтерського обліку, створення нового програмного  забезпечення.

У зв’язку з цим на протязі 2000 року до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку  застосування Плану рахунків бухгал- терського обліку бюджетних установ можуть уноситися доповнення.

4. Міністерству оборони України, Держкомкордону України,Головному управлінню внутрішніх  військ МВС України, Національній гвардії України та  Держкомрезерву  України   впровадити   План   рахунків   бухгалтерсько- го обліку  бюджетних  установ  поетапно,  до кінця  2000 року, використавши перехідний період для підготовки і навчання  кадрів для запровадження бух- галтерського обліку згідно з вимогами Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

{Пункт 5 втратив чинність відносно Наказу N 63 (z0561-98) від 11.08.98 на підставі Наказу Державного казначейства N 116 (z0736-07) від 04.06.2007}

5. «Инструкция по бухгалтерскому  учету в учреждениях и организациях, состоящих на государственном бюджете СССР», затверджена наказом Міністерства фінансів СРСР від 10.03.87 N 61 (v0061400-87), Інструкція  про порядок  використання  і обліку  позабюджетних  коштів  бюджетних  уста- нов та звітності про них, затверджена наказом  Головного управління Дер- жавного казначейства  України від 11.08.98 N 63 (z0561-98) і зареєстрована в  Міністерстві  юстиції  України  11.09.98  за  N  561/300, та  Інструкція   з обліку  основних  засобів  бюджетних  установ,  затверджена  спільним  нака- зом Головного управління Державного казначейства  України, Міністерства економіки України та Державного комітету статистики України від 02.12.97

N  124/136/7  (z0609-97) і  зареєстрована  в  Міністерстві  юстиції  України

19.12.97 за N 609/2413, зберігають свою чинність у частині, що не супере- чить вимогам Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого цим наказом.

6. Міністерствам, іншим  центральним органам  виконавчої  влади  вжи- ти заходів щодо організації  впровадження Плану  рахунків  бухгалтерського


 

обліку  бюджетних  установ,  Порядку  застосування Плану  рахунків  бухгал- терського обліку бюджетних установ.

Заступник Міністра фінансів — начальник Головного управління

Державного казначейства України             П. Г. Петрашко


 

ПЛАН  РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Розділ I. Балансові рахунки

Клас 1. Необоротні  активи

Клас 2. Запаси

Клас 3. Кошти, розрахунки  та інші активи

Клас 4. Власний капітал

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

Клас 6. Поточні зобов’язання

Клас 7. Доходи

Клас 8. Витрати

Розділ II. Позабалансові рахунки

Клас. 0. Позабалансові рахунки

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

Розділ I. Балансові рахунки

 

Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

Код

Назва

Код

Назва

Клас 1. Необоротні активи

10

Основні засоби

101

Земельні ділянки

 

 

102

Капітальні витрати  на  поліпшення земель

 

 

103

Будинки та споруди

 

 

104

Машини та обладнання

 

 

105

Транспортні засоби

 

 

106

Інструменти, прилади та інвентар

 

 

107

Робочі і продуктивні тварини

 

 

108

Багаторічні насадження

 

 

109

Інші основні засоби

11

Інші  необоротні  матеріальні  ак- тиви

111

Музейні   цінності,   експонати   зоо- парків, виставок

 

 

112

Бібліотечні фонди

 

 

113

Малоцінні  необоротні   матеріальні активи


 

 

 

114

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

 

 

115

Тимчасові нетитульні  споруди

 

 

116

Природні  ресурси

 

 

117

Інвентарна тара

 

 

118

Матеріали довготривалого викорис- тання для наукових цілей

 

 

119

Необоротні  матеріальні  активи  спе- ціального призначення

12

Нематеріальні активи

121

Авторські та суміжні з ними права

 

 

122

Інші нематеріальні  активи

13

Знос необоротних  активів

131

Знос основних засобів

 

 

132

Знос  інших необоротних  матеріаль- них активів

 

 

133

Знос нематеріальних активів

14

Незавершене  капітальне   будів- ництво

141

Капітальні видатки  за невведеними в експлуатацію  основними  засобами

 

 

142

Капітальні видатки  за невведеними в експлуатацію  іншими необоротни- ми матеріальними активами

 

 

143

Капітальні видатки  за невведеними в експлуатацію  нематеріальними ак- тивами

Клас 2. Запаси

20

Виробничі  запаси

201

Сировина  і матеріали

 

 

202

Обладнання, конструкції  і деталі до установки

 

 

203

Спецобладнання для   науково-до- слідних робіт за господарськими до- говорами

 

 

204

Будівельні матеріали

 

 

205

Інші виробничі запаси

211

Тварини  на вирощуванні та від- годівлі

211

Молодняк тварин на вирощуванні

 

 

212

Тварини  на відгодівлі

 

 

213

Птиця

 

 

214

Звірі

 

 

215

Кролі

 

 

216

Сім’ї бджіл

 

 

217

Доросла  худоба,  вибракувана з  ос- новного стада


 

 

 

218

Худоба, прийнята від населення для реалізації

22

Малоцінні та  швидкозношувані предмети

221

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації

 

 

222

Малоцінні      та             швидкозношувані предмети спеціального  призначення

23

Матеріали і продукти  харчуван- ня

231

Матеріали для учбових, наукових та інших цілей

 

 

232

Продукти  харчування

 

 

233

Медикаменти і перев’язувальні за- соби

 

 

234

Господарські  матеріали  і канцеляр- ське приладдя

 

 

235

Паливо,  горючі  і мастильні  матері- али

 

 

236

Тара

 

 

237

Матеріали в дорозі

 

 

238

Запасні   частини   до  транспортних засобів, машин і обладнання

 

 

239

Інші матеріали

24

Готова продукція

241

Вироби   виробничих  (навчальних)

майстерень

25

Продукція             сільськогосподар- ського виробництва

251

Продукція підсобних  (навчальних)

сільських господарств

Клас 3. Кошти,  розрахунки та інші активи

30

Каса

301

Каса в національній валюті

 

 

302

Каса в іноземній валюті

31

Рахунки в банках

311

Поточні  рахунки  на  видатки  уста- нови

 

 

312

Поточні   рахунки   для  переведення підвідомчим  установам

 

 

313

Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих  як плата за послуги

 

 

314

Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

 

 

315

Поточні  рахунки  для  обліку  депо- зитних сум

 

 

316

Поточні  рахунки  для  обліку  інших надходжень спеціального  фонду


 

 

 

318

Поточні рахунки в іноземній валюті

 

 

319

Інші поточні рахунки

32

Рахунки в казначействі

321

Реєстраційні рахунки

 

 

322

Особові рахунки

 

 

323

Спеціальні  реєстраційні  рахунки для обліку коштів, отриманих  як плата за послуги

 

 

324

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих  за іншими джерелами  власних надходжень

 

 

325

Спеціальні   реєстраційні   рахунки для обліку депозитних  сум

 

 

326

Спеціальні  реєстраційні  рахунки для обліку інших надходжень спеці- ального фонду

 

 

328

Інші рахунки в казначействі

33

Інші кошти

331

Грошові  документи  в національній валюті

 

 

332

Грошові  документи  в іноземній  ва- люті

 

 

333

Грошові кошти в дорозі в національ- ній валюті

 

 

334

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

34

Короткострокові   векселі    одер- жані

341

Векселі,   одержані   в   національній валюті

 

 

342

Векселі, одержані в іноземній валюті

35

Розрахунки з  покупцями та  за- мовниками

351

Розрахунки із замовниками з аван- сів на науково-дослідні роботи

36

Розрахунки з різними  дебітора- ми

361

Розрахунки   в   порядку    планових платежів

 

 

362

Розрахунки з підзвітними особами

 

 

363

Розрахунки з відшкодування завда- них збитків

 

 

364

Розрахунки з іншими дебіторами

Клас 4. Власний капітал

40

Фонд у необоротних  активах

401

Фонд  у необоротних  активах  за  їх видами

 

 

402

Фонд  у незавершеному капітально- му будівництві


 

41

Фонд  у малоцінних  та швидко- зношуваних предметах

411

Фонд  у малоцінних  та швидкозно- шуваних предметах за їх видами

43

Результати виконання коштори- сів

431

Результат виконання кошторису  за загальним фондом

 

 

432

Результат виконання кошторису  за спеціальним фондом

44

Результати переоцінок

441

Переоцінка  матеріальних активів

 

 

442

Інша переоцінка

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

50

Довгострокові позики

501

Довгострокові кредити банків

 

 

502

Відстрочені   довгострокові   кредити банків

 

 

503

Інші довгострокові  позики

51

Довгострокові векселі видані

511

Видані довгострокові  векселі

52

Інші довгострокові  зобов’язання

521

Інші  довгострокові  фінансові  зобо- в’язання

Клас 6. Поточні зобов’язання

60

Короткострокові позики

601

Короткострокові кредити банків

 

 

602

Відстрочені  короткострокові креди- ти банків

 

 

603

Інші короткострокові позики

 

 

604

Прострочені позики

 

 

605

Короткострокові позики з бюджету

61

Поточна заборгованість за довго- строковими зобов’язаннями

611

Поточна   заборгованість  за   довго- строковими позиками

 

 

612

Поточна   заборгованість  за   довго- строковими векселями

 

 

613

Поточна  заборгованість за  іншими довгостроковими зобов’язаннями

62

Короткострокові векселі видані

621

Видані короткострокові векселі

63

Розрахунки за виконані роботи

631

Розрахунки  з  постачальниками  та підрядниками

 

 

632

Розрахунки з часткової оплати за- мовлень на дослідно-конструктор- ські розробки,  що виконуються за рахунок бюджетних коштів

 

 

633

Розрахунки із замовниками за вико- нані роботи і надані послуги  з влас- них надходжень

 

 

634

Розрахунки із замовниками за нау- ково-дослідні  роботи, що підляга- ють оплаті


 

 

 

635

Розрахунки із залученими співви- конавцями для виконання робіт за господарськими договорами

64

Розрахунки із податків  та плате- жів

641

Розрахунки за платежами  і податка- ми в бюджет

 

 

642

Інші розрахунки  з бюджетом

65

Розрахунки із страхуванням

651

Розрахунки  з  пенсійного   забезпе- чення

 

 

652

Розрахунки  із  соціального   страху- вання

 

 

653

Розрахунки із страхування на випа- док безробіття

 

 

654

Розрахунки з  інших  видів  страху- вання

66

Розрахунки з оплати праці

661

Розрахунки із заробітної платі

 

 

662

Розрахунки зі стипендіатами

 

 

663

Розрахунки з працівниками за това- ри, продані в кредит

 

 

664

Розрахунки з працівниками за без- готівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках

 

 

665

Розрахунки з працівниками за без- готівковими перерахуваннями вне- сків за договорами добровільного страхування

 

 

666

Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків

 

 

667

Розрахунки з працівниками за пози- ками банків

 

 

668

Розрахунки  за  виконавчими  доку- ментами та інші утримання

 

 

669

Інші розрахунки  за виконані роботи

67

Розрахунки за іншими операція- ми і кредиторами

671

Розрахунки з депонентами

 

 

672

Розрахунки за депозитними сумами

 

 

673

Розрахунки за коштами,  отримани- ми за іншими джерелами власних надходжень

 

 

674

Розрахунки за спеціальними видами платежів


 

 

 

675

Розрахунки з іншими кредиторами

68

Внутрішні  розрахунки

683

Внутрішні  розрахунки  за операція- ми з централізованого постачання за загальним фондом

 

 

684

Внутрішні  розрахунки  за операція- ми з централізованого постачання за спеціальним фондом

Клас 7. Доходи

70

Доходи загального фонду

701

Асигнування з державного  бюджету на видатки установи та інші заходи

 

 

702

Асигнування  з  місцевого  бюджету на видатки установи та інші заходи

71

Доходи спеціального  фонду

711

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

 

 

712

Доходи за іншими  джерелами  влас- них надходжень бюджетних установ

 

 

713

Доходи  за  іншими  надходженнями спеціального  фонду

 

 

714

Кошти батьків за надані послуги

 

 

715

Доходи, спрямовані  на покриття де- фіциту загального фонду

 

 

716

Доходи  за витратами майбутніх  пе- ріодів

72

Доходи  від реалізації  продукції, виробів і виконаних робіт

721

Реалізація       виробів             виробничих

(навчальних) майстерень

 

 

722

Реалізація       продукції             підсобних

(навчальних) сільських господарств

 

 

723

Реалізація  науково-дослідних робіт за договорами

74

Інші доходи

741

Інші доходи бюджетних установ

Клас 8. Витрати

80

Видатки із загального фонду

801

Видатки  з державного  бюджету  на утримання установи та інші заходи

 

 

802

Видатки   з  місцевого   бюджету   на утримання установи та інші заходи

81

Видатки спеціального  фонду

811

Видатки   за  коштами,   отриманими як плата послуги

 

 

812

Видатки за іншими джерелами влас- них надходжень

 

 

813

Видатки  за іншими надходженнями спеціального  фонду


 

82

Виробничі  витрати

821

Витрати   виробничих (навчальних)

майстерень

 

 

821

Витрати    підсобних    (навчальних)

сільських господарств

 

 

823

Витрати на науково-дослідні роботи за договорами

 

 

824

Витрати  на  виготовлення експери- ментальних пристроїв

 

 

825

Витрати   на  заготівлю   і  переробку матеріалів

 

 

826

Видатки до розподілу

 

Розділ II. Позабалансові рахунки

 

Код рахунка

Назва

Клас 0. Позабалансові рахунки

01

Орендовані  необоротні активи

02

Активи на відповідальному зберіганні

04

Непередбачені активи і зобов’язання

05

Гарантії та забезпечення

06

Матеріальні цінності, закуплені шляхом центра- лізованого  постачання

07

Списані активи та зобов’язання

08

Бланки суворого обліку

09

Призначення та зобов’язання

Затверджено: Наказ Головного управ- ління Державного казначейства України

10.12.99 N 114

Зареєстровано  в  Міністерстві  юстиції

України  20 грудня 1999 р. за N 890/4183

 

 

 

 

Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

Цей План рахунків розроблений на підставі міжнародних  стандартів бухгалтерського обліку,  призначений для відображення в бухгалтерському обліку  господарських операцій  установ  та організацій,  основна  діяльність яких  ведеться   за  рахунок   коштів  державного   та/або місцевих  бюджетів (надалі — установи),  та операцій з виконання сільських, селищних  і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.


 

Розділ I. Балансові рахунки

Клас  1. Необоротні активи

Клас 1 «Необоротні активи» об’єднує рахунки, які призначені для обліку матеріальних та нематеріальних активів, що отримані для тривалого викори- стання і не призначені  для реалізації або витрачання протягом одного року.

10 «Основні засоби»

Для обліку власних та отриманих  на умовах фінансового лізингу основ- них засобів передбачено рахунок 10 «Основні  засоби», який розподіляється на субрахунки:

101 «Земельні ділянки»;

102 «Капітальні витрати на поліпшення земель»;

103 «Будинки та споруди»;

104 «Машини  та обладнання»;

105 «Транспортні засоби»;

106 «Інструменти, прилади та інвентар»;

107 «Робочі і продуктивні тварини»;

108 «Багаторічні насадження»;

109 «Інші основні засоби».

На субрахунку 101 «Земельні ділянки» обліковується земля, яка згідно з чинним законодавством придбана та/або надана для користування установі, у тому числі здана в оренду.

На субрахунку  102 «Капітальні витрати  на поліпшення земель» обліковуються капітальні   витрати  на  покращення земель.  До  них  відно- сяться   витрати   неінвентарного  характеру   (не   пов’язані   з  будівництвом споруд)  на  культурно-технічні заходи  з поверхневого  поліпшення земель для сільськогосподарського використання, які проводяться за рахунок капітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізання  купин, розчищення чагарників, очищення водойм та інше).

На субрахунку  103 «Будинки та споруди» обліковуються із виділенням в окремі підгрупи:

1) будинки виробничо-господарського призначення, зайняті  органами управління, соціально-культурними (будівлі  учбових закладів, лікарень, поліклінік і амбулаторій,  будинків  інтернатів  для престарілих та інвалідів, дитячих  закладів, бібліотек, клубів, музеїв, науково-дослідних інститутів, лабораторій та ін.) та іншими установами;

2) будинки, що повністю чи переважно призначені  для проживання;

3) водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам’ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів та інше.


 

На субрахунку  104 «Машини  та обладнання» обліковуються силові ма- шини та устаткування, робочі машини  та обладнання, вимірювальні прила- ди, регулюючі прилади  і пристрої, лабораторне  обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання  з виділенням в окремі підгрупи:

1) силові  машини  та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову та електричну  енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (енергію води, вітру, теплову, електричну енергію та ін.) в механічну, тобто в енергію руху;

2)  робочі  машини  та обладнання, машини,  апарати  та їх обладнання, що призначені  для  механічного,  термічного  та хімічного  впливу  на  пред- мет  праці  в процесі  створення продукту  чи  послуг  виробничого  характе- ру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин;

3) вимірювальні прилади-дозатори, амперметри,  барометри, ватметри, водоміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри, висотометри, гальваноме- три, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, компаси, манометри, хроно- метри, спеціальні  ваги, мірники, касові апарати та ін.;

4) регулюючі прилади  та пристрої — киснево-дихальні прилади, регулюючі, електричні,  пневматичні та гідравлічні  пристрої, пульти автома- тичного управління, апаратура централізації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю та ін.;

5) лабораторне  обладнання  — пірометри, регулятори, калориметри, при- лади для визначення вологи, перегінні куби, лабораторні копри, прилади для випробування на газонепроникність, прилади  для випробування міцності зразків на розрив, мікроскопи, термостати, стабілізатори, витяжні шафи та ін.;

6) обчислювальна техніка — електронно-обчислювальні, керуючі та аналогові машини, цифрові  обчислювальні машини та пристрої (клавішні обчислювальні та підсумовуючі машини та ін.);

7) медичне обладнання  — медичне обладнання  (зуболікувальні крісла, операційні  столи, ліжка з спеціальним обладнанням та ін.), спеціальне дезинфекційне та дезинсекційне обладнання, обладнання  молочних  кухонь та молочних станцій, станцій переливання крові та ін.;

8) комп’ютерна техніка і її комплектуючі — комп’ютери, монітори, периферійне і сітьове обладнання  комп’ютера, що за вартістю за одиницю чи комплект відноситься до основних засобів;

9)  інші  машини  та обладнання  —  машини,  апарати  та інше  обладнан- ня, не назване  у вищеперерахованих підгрупах.  До інших  машин  та облад- нання відносяться:  обладнання  стадіонів, спортмайданчиків та спортивних приміщень (у тому числі спортивні снаряди), обладнання кабінетів та майсте- рень в учбових закладах, кіноапаратура, освітлювальна апаратура, обладнання


 

сцен, музичні інструменти,  телевізори,  радіоапаратура, спеціальне  обладнан- ня науково-дослідних та інших установ, які займаються  науковою працею, обладнання  АТС, телефони, факси, копіювальна техніка, пожежні машини на автомобільному та кінному  ходу, пожежні  автоцистерни, механічні  пожежні драбини, пральні та швейні машини, холодильники, пилососи та ін.

На  субрахунку  105 «Транспортні засоби»  з виділенням на окремі  під- групи обліковуються усі види засобів пересування,  які призначені  для переміщення людей і вантажів незалежно  від вартості:

1) рухомий  склад залізничного,  водного, автомобільного транспорту (електровози, тепловози, паровози, мотовози, мотодрезини,  вагони, плат- форми, цистерни, теплоходи, пароплави, дизель-електроходи, буксири, баржі та барки, човни та судна службово-допоміжні, рятувальні,  пристані  плавучі, парусні судна, автомобілі вантажні та легкові, причепи, автосамоскиди, авто- цистерни, автобуси, трактори-тягачі та ін.);

2) рухомий склад повітряного транспорту  (літаки, вертольоти);

3) гужовий транспорт (вози, сани та ін.);

4) виробничий транспорт  (електрокари, мотоцикли,  моторолери,  вело- сипеди, візки та ін.);

5) усі види спортивного  транспорту.

На субрахунку 106 «Інструменти, прилади та інвентар» обліковуються:

1) лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи  з усіма проміжними пристроями, необхідними  для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних  речовин до споживача;

2) інструменти — механічні та немеханічні  знаряддя праці загального значення,  а також  прикріплені до машин  предмети,  які  слугують  для  об- робки матеріалів. До них відносяться:  різальні, ударні, натискувальні та ущільнюючі знаряддя ручної праці, включаючи ручні механічні знаряддя, що працюють на електроенергії, енергії стисненого  повітря та ін. (електродрелі, фарбопульти, електровібратори, гайковерти  та ін.), а також різного роду пристрої для обробки матеріалів, здійснення монтажних  робіт та ін. (лещата, патрони, ділильні  головки, пристрої  для встановлення двигунів та для про- кручування карданного валу на автомобілях та ін.);

3) виробничий інвентар  та приладдя  — предмети  виробничого  значен- ня, які слугують для полегшення виробничих операцій під час роботи: робочі столи, верстаки, кафедри, парти та ін.; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного значення,  які не можуть бути віднесені до робочих ма- шин (наприклад, світлокопіювальні рами та ін.);

4) господарський інвентар  — предмети  конторського  та господарського облаштування, конторська  обстановка, переносні бар’єри, вішалки,  гардеро- би, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетривкі, друкарські


 

машини, гектографи,  шапірографи та інші ручні розмножувальні та нумерувальні апарати, переносні юрти, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок із спеціальним обладнанням), килими, портьєри  та інший господарсь- кий  інвентар,  а також  предмети  протипожежного значення  — гідропульти, стендери,  драбини  ручні, та ін. (крім  насосів  пожежних  на автомобільному чи кінному ходу та механічних пожежних драбин, врахованих  на субрахунку

104 «Машини  та обладнання»).

На  субрахунку  107  «Робочі  і продуктивні тварини»  обліковуються із виділенням на окремі підгрупи:

1) робоча худоба — коні, воли, осли та інші робочі тварини  (включаючи транспортних і спортивних  коней та інших транспортних тварин);

2) продуктивна та племінна худоба — корови, бики-плідники, бугаї, буй- воли та яки (крім робочих), жеребці-плідники та племінні кобили (неробочі), кобили, переведені на табунне утримання,  верблюди-плідники і матки (неробочі), олені-матки і самці  (рогачі),  кнурі  та свиноматки, вівцематки, кози, барани та інше;

3) службові собаки;

4) декоративні тварини;

5) піддослідні тварини (собаки, щури, морські свинки та інші).

На субрахунку 108 «Багаторічні насадження» обліковуються багаторічні насадження.   До   них   відносяться  штучні   багаторічні   насадження  неза- лежно від їх віку; плодово-ягідні насадження всіх видів (дерева та кущі), озеленювальні та декоративні насадження на вулицях,  площах, в парках, са- дах, скверах, на території установ, у дворах житлових будинків, живі огорожі, снігозахисні та полезахисні смуги, насадження для укріплення пісків і берегів річок, яро-балочні насадження та ін.; штучні насадження ботанічних садів та інших науково-дослідних установ та учбових закладів для наукових цілей та інші штучні багаторічні  насадження.  Багаторічні насадження збільшуються на суму капітальних вкладень. Молоді насадження усіх видів враховуються окремо від насаджень, що досягли повного розвитку, тобто віку початку пло- доношення, зімкнення крон та ін.

На субрахунку  109 «Інші  основні  засоби»  обліковуються з виділенням на окремі групи:

1) сценічно-постановочні засоби вартістю понад 10 гривень за одиницю (декорації,  меблі і реквізити,  бутафорії,  театральні  та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки);

2) документація з типового проектування незалежно  від вартості;

3) навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети.

За дебетом субрахунків  рахунку  10 і кредитом  відповідних  субрахунків класу 3 «Кошти,  розрахунки  та інші активи»  або 6 «Поточні  зобов’язання» відображається вартість  придбаних  основних  засобів.  Одночасно  робиться


 

запис у дебет відповідного субрахунку класу 8 «Витрати»  і кредит субрахун- ку 401 «Фонд у необоротних  активах за їх видами».

За кредитом субрахунків  рахунку 10 і дебетом субрахунків  401 «Фонд  у необоротних активах за їх видами», 131 «Знос основних засобів» здійснюється запис сум вибуття основних засобів.

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

Для інших необоротних  матеріальних активів, що не ввійшли  до рахун- ку 10 і за якими застосовується спрощений  або інший специфічний порядок обліку,  призначений рахунок  11 «Інші  необоротні  матеріальні  активи»,  що поділяється на субрахунки:

111 «Музейні  цінності, експонати зоопарків, виставок»;

112 «Бібліотечні фонди»;

113 «Малоцінні необоротні матеріальні  активи»;

114 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття»;

115 «Тимчасові  нетитульні  споруди»;

116 «Природні ресурси»;

117 «Інвентарна тара»;

118 «Матеріали довготривалого використання для наукових цілей».

119 «Необоротні матеріальні  активи спеціального  призначення»

На субрахунку  111 «Музейні  цінності,  експонати  зоопарків,  виставок»

обліковуються:

1) музейні  цінності (незалежно від вартості),  крім предметів  мистецтва та природознавства, старовини  і народного  побуту та експонатів  наукового, історичного  і технічного значення,  які обліковуються у порядку,  встановле- ному для обліку цих цінностей у державних  музеях;

2) експонати тваринного  світу в зоопарках та інших аналогічних устано- вах незалежно  від їх вартості.

На   субрахунку   112  «Бібліотечні  фонди»   обліковуються  бібліотечні фонди, незалежно  від вартості окремих  примірників книг. До бібліотечного фонду  належать:  наукова,  художня  і навчальна  література,  спеціальні  види літератури  та інші видання.

На субрахунку  113 «Малоцінні необоротні  матеріальні  активи»  обліко- вуються  малоцінні  та необоротні  предмети,  термін  експлуатації яких перевищує  один рік.

На  субрахунку  114  «Білизна, постільні  речі, одяг  та взуття»  в закла- дах охорони здоров’я, соціального забезпечення,  освіти та інших установах обліковуються з виділенням в окремі групи:

1) білизна (сорочки, халати);

2) постільні речі (матраци, подушки, ковдри, простирадла, підодіяльники, наволочки,  покривала,  мішки спальні і т.ін.);


 

3) одяг і обмундирування, включаючи спецодяг (костюми, пальта, плащі, кожухи, плаття, кофти, спідниці, куртки, штани і т.ін.);

4) взуття,  включаючи  спеціальне  (черевики, чоботи, сандалі, валянки і т.ін.);

5) спортивний одяг і взуття (костюми, черевики і т.ін.).

На субрахунку 115 «Тимчасові  нетитульні споруди» обліковуються тим- часові (нетитульні) споруди, пристосування і пристрої.

На  субрахунку  116 «Природні ресурси»  обліковуються мінеральні  ко- палини,   нафтові   свердловини,   родовища   корисних   копалин   внутрішніх вод, смуги будівельного  лісу, що згідно з чинним  законодавством належать бюджетній установі.

На субрахунку 117 «Інвентарна тара» обліковуються інвентарна тара для зберігання  товарно-матеріальних цінностей на складах чи для здійснення технологічних процесів,  сховища  для  зберігання  рідких  та  сипучих  речо- вин (баки, скрині, чани, засіки та ін.); шафи торговельні та стелажі; інша інвентарна  тара.

На субрахунку 118 «Матеріали довготривалого використання для науко- вих цілей»  обліковуються матеріали,  одержані  зі складу  в лабораторію  або інші структурні  підрозділи  науково-дослідних інститутів, вузів для науково- дослідних робіт, які використовуються неодноразово  або тривалий час, а та- кож матеріали, що є об’єктами наукових досліджень.

На цьому субрахунку  в установах культури  обліковуються дорогі ма- теріали, одержані зі складу для реставрації  і ремонту видань мистецтва,  му- зейних цінностей та пам’яток архітектури.

На субрахунку 119 «Необоротні матеріальні активи спеціального призна- чення» обліковуються необоротні матеріальні  активи, що мають специфічне призначення і обмежене застосування в окремих галузях.

За дебетом субрахунків  рахунку  11 і кредитом  відповідних  субрахунків класу 3 «Кошти,  розрахунки  та інші активи»  або 6 «Поточні  зобов’язання» відображається вартість  придбаних  інших  необоротних  матеріальних активів.  Одночасно  робиться  запис  у дебет відповідного  субрахунку  класу

8 «Витрати»  і кредит субрахунку 401 «Фонд у необоротних  активах за їх ви- дами».

За  кредитом  субрахунків  рахунку  11 і дебетом субрахунків  401 «Фонд у необоротних  активах за їх видами», 132 «Знос інших необоротних  мате- ріальних активів»  здійснюється запис сум вибуття інших необоротних матеріальних активів.

12 «Нематеріальні активи»

Активи, що не мають фізичної  та/або матеріальної  форми, викори- стовуються  установою  в процесі  її господарської  діяльності  більше  року,


 

обліковуються на рахунку 12 «Нематеріальні активи» з розподілом на субра- хунки:

121 «Авторські та суміжні з ними права»;

122 «Інші нематеріальні  активи».

На субрахунку  121 «Авторські  та суміжні з ними права» обліковуються авторське  право  та  суміжні  з  ним  права  установи  (право  на  літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно- обчислювальних машин,  компіляції даних  (бази  даних),  виконання, фоно- грами, відеограми, передачі (програми) організацій  мовлення  тощо). (Абзац четвертий  тексту  пояснення до рахунку  12 «Нематеріальні активи»  класу

1 «Необоротні активи»  в редакції  Наказу  Державного  казначейства N 138 (z0917-05) від 08.08.2005).

На субрахунку 122 «Інші нематеріальні активи» обліковуються інші нематеріальні  активи з розподілом за такими групами:

1) права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими  ресурсами  природного  середовища,  геологічною  та іншою інформацією про природне середовище тощо);

2)  права  користування  майном   (право   користування  земельною   ді- лянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень  тощо);

3)  права  на знаки  для  товарів  і послуг  (товарні  знаки,  торгові  марки, фірмові назви тощо);

4) права на об’єкти промислової власності  (право  на винаходи,  корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної  конкуренції тощо);

5) інші нематеріальні  активи (право на провадження діяльності, викори- стання економічних  та інших привілеїв  тощо).

За дебетом субрахунків  рахунку  12 і кредитом  відповідних  субрахунків класу 3 «Кошти,  розрахунки  та інші активи»  або 6 «Поточні  зобов’язання» відображається вартість  придбаних  нематеріальних активів.  Одночасно  ро- биться запис у дебет відповідних субрахунків класу 8 «Витрати»  і кредит су- брахунку 401 «Фонд у необоротних  активах за їх видами».

За кредитом субрахунків  рахунку 12 і дебетом субрахунків  401 «Фонд  у необоротних  активах  за їх видами»,  133 «Знос  нематеріальних активів»  за- писуються  суми вибуття нематеріальних активів.

13 «Знос необоротних активів»

Знос основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів  ведеться  на рахунку  13 «Знос  необоротних  активів»  з розподілом на субрахунки:

131 «Знос основних засобів»;

132 «Знос інших необоротних  матеріальних активів»;

133 «Знос нематеріальних активів».


 

На субрахунку 131 «Знос основних засобів» обліковується знос будівель і  споруд,  передавальних пристроїв,  машин  та обладнання, робочої  худоби, транспортних засобів, виробничого (включаючи пристрої) та господарського інвентарю, багаторічних  насаджень, які досягли експлуатаційного віку.

Знос  не нараховується на наступні  основні засоби: на земельні  ділянки, будинки і споруди, які є унікальними пам’ятками архітектури та мистецтва; обладнання, експонати, зразки, діючі і недіючі моделі, макети та інші наочні посібники,  що знаходяться в кабінетах  та лабораторіях і використовуються для учбових та наукових цілей; продуктивну худобу, буйволів, волів, оленів, багаторічні насадження, що не досягли експлуатаційного віку, фільмофонди, сценічно-постановочні засоби.

На субрахунку  132 «Знос  інших необоротних  матеріальних активів» обліковується знос інших матеріальних необоротних  активів.  Знос  не нара- ховується  на експонати  тваринного  світу (в зоопарках  та інших аналогічних установах),  музейні і художні цінності, бібліотечні  фонди, малоцінні  необо- ротні матеріальні  активи, білизну, постільні речі, одяг та взуття, природні ресурси.

На  субрахунку  133 «Знос  нематеріальних активів»  обліковується знос нематеріальних активів.

Знос не визначається за необоротними активами  установ, які знаходять- ся за кордоном.

За кредитом  субрахунків  рахунку 13 і дебетом субрахунку  401 «Фонд  у необоротних активах за їх видами» нараховується знос на необоротні активи.

14 «Незавершене капітальне будівництво»

Облік незавершеного капітального будівництва (виготовлення, створен- ня), поліпшення об’єктів необоротних  активів  з початку  і до закінчення за- значених робіт та введення в експлуатацію  здійснюється на рахунку 14 «Не- завершене капітальне  будівництво»  з розподілом на субрахунки:

141 «Капітальні видатки  за невведеними в експлуатацію  основними  за- собами»;

142 «Капітальні видатки  за невведеними в експлуатацію  іншими необо- ротними матеріальними активами»;

143 «Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами».

На субрахунку  141 «Капітальні видатки  за невведеними в експлуатацію основними засобами» обліковуються витрати за незакінченими і закінченими об’єктами капітального будівництва,  реконструкції, модернізації  основних засобів, але не зданими в експлуатацію.

На субрахунку  142 «Капітальні видатки  за невведеними в експлуатацію іншими  необоротними матеріальними активами»  обліковуються витрати


 

за незакінченими і закінченими об’єктами капітального будівництва, реконструкції модернізації  інших необоротних  матеріальних активів, але не зданими в експлуатацію.

На субрахунку  143 «Капітальні видатки  за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами» обліковуються витрати  за незакінченими і закінченими об’єктами з виготовлення (створення), модернізації  немате- ріальних активів, але не зданими в експлуатацію.

Клас  2. Запаси

На рахунках  даного класу  обліковуються оборотні  матеріальні  активи, що належить  установі, реалізацію  та витрачання яких планується здійснити протягом року.

20 «Виробничі запаси»

На  рахунку  20 «Виробничі запаси»  обліковується обладнання, яке підлягає   встановленню  на  об’єктах,  що  будуються   або  реконструюють- ся, будівельні матеріали, конструкції, деталі та інші матеріальні цінності, придбані за рахунок коштів, виділених на капітальне  будівництво,  матеріали для науково-дослідних робіт, а також спеціальне  обладнання, придбане  для виконання науково-дослідних робіт за господарськими договорами.  Він розподіляється на субрахунки:

201 «Сировина і матеріали»;

202 «Обладнання, конструкції  і деталі до установки»;

203 «Спецобладнання для  науково-дослідних робіт за господарськими договорами»;

204 «Будівельні матеріали»;

205 «Інші виробничі запаси».

На субрахунку  201 «Сировина і матеріали»  обліковуються сировина  та матеріали короткотермінового використання для науково-дослідних робіт та капітального будівництва.

На субрахунку  202 «Обладнання, конструкції  і деталі до установки» обліковуються будівельні конструкції  і деталі, зокрема: металеві, залізо- бетонні і дерев’яні конструкції, блоки і збірні частини будівель і споруд; збірні елементи; обладнання  для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної системи (опалювальні котли, радіатори  і т.ін.). На цьому субрахунку  також обліковуються  вітчизняне  та  імпортне   обладнання,  що  потребує   монта- жу і призначене  для  встановлення, та інші матеріальні  цінності,  необхідні для будівництва.  До обладнання, яке потребує  монтажу,  належить  таке, що може бути введено в дію тільки  після зібрання  його частин і прикріплення до фундаменту або опор будівель і споруд, а також комплекти запасних  ча- стин такого обладнання. До складу  обладнання  включається і контрольно-


 

вимірювальна апаратура  або інші прилади, призначені  для монтажу в складі встановленого обладнання.

На субрахунку  203 «Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами»  у науково-дослідних установах і вищих на- вчальних  закладах  обліковується спецобладнання, придбане для виконання науково-дослідних робіт за господарським договорами за конкретною темою замовника з метою подальшої передачі його до наукового підрозділу.

На субрахунку  204 «Будівельні матеріали»  обліковуються будівельні матеріали, що придбані за рахунок коштів, призначених на капітальне будівництво,  і використовуються в процесі будівельних та монтажних  робіт.

До будівельних матеріалів належать:

1) силікатні матеріали (цемент, пісок, гравій, вапно, камінь, цегла, черепиця); лісові матеріали  (ліс круглий  пиломатеріали, фанера і т.ін.); будівельний метал (залізо, жесть, сталь, цинк листовий і т.ін.); металовироби (цвяхи,  гайки, болти, залізні вироби і т.ін.);

2) санітарно-технічні матеріали (крани, муфти, трійники і т.ін.); електро- технічні матеріали (кабель, лампи, патрони, ролики, шнур, провід, запо- біжники, ізолятори тощо); хімічно-москательні (фарба,  оліфа, толь і т.ін.) та інші аналогічні матеріали.

На цьому субрахунку в підсобних сільських господарствах обліковується посадковий  матеріал, придбаний за рахунок капітальних вкладень для закла- дення садів, ягідників, виноградників тощо.

На субрахунку  205 «Інші матеріали»  обліковуються усі інші запаси, які використовуються для науково-дослідних робіт за господарськими догово- рами та капітального будівництва і не ввійшли в субрахунки  201–204.

На суму придбаних  запасів дебетується субрахунок  рахунку 20 і кре- дитується  відповідний субрахунок  класів 3 «Кошти, розрахунки  та інші ак- тиви» або 6 «Поточні зобов’язання».

За використаними запасами кредитується субрахунок  рахунку 20 і дебетується субрахунок класу 8 «Витрати».

21 «Тварини на вирощуванні і відгодівлі»

На рахунку 21 «Тварини на вирощуванні і відгодівлі» обліковуються усі види тварин і тварини на відгодівлі, птахи, кролі, хутрові звірі, сім’ї бджіл не- залежно від їх вартості з розподілом на субрахунки:

211 «Молодняк тварин на вирощуванні»;

212 «Тварини на відгодівлі»;

213 «Птиця»;

214 «Звірі»;

215 «Кролі»;

216 «Сім’ї бджіл»;


 

217 «Доросла худоба, вибракувана з основного стада»;

218 «Худоба, прийнята від населення для реалізації».

На субрахунку  211 «Молодняк тварин  на вирощуванні» ведеться  облік наявності, надходження і вибуття молодняка великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз та коней за групами:

1) велика рогата худоба, телички (за роками народження); бички (за ро- ками народження); нетелі, корови первістки для реалізації;

2) свині: поросята  до двох місяців (до відлучки  від матки); поросята  від двох до чотирьох місяців; ремонтні свинки; ремонтні кабанчики; свиноматки, що перевіряються; молодняк  свиней на відгодівлі;

3)  вівці  і молодняк  народження поточного  року; молодняк  народжен- ня минулих  років  і ярки  (до переведення в основне  стадо).  Облік  за кож- ною групою ведеться окремо за рунами: тонкорунні, напівтонкорунні, напівгрубововняні, грубововняні;

4) кози: молодняк  народження поточного  року; молодняк  народження минулого року;

5) коні: молодняк  робочих коней (за роками народження і статтю); мо- лодняк племінних  коней (за роками народження і статтю).

Молодняк племінних тварин усіх видів обліковується також за породами. На  субрахунку  212 «Тварини на відгодівлі»  ведеться  облік  наявності, надходження і вибуття  дорослої  худоби, переведеної  з основного  стада на відгодівлю  і нагул  за  видами  худоби:  велика  рогата  худоба  на  відгодівлі і нагулі; свині на відгодівлі; вівці на нагулі  та відгодівлі; кози  на нагулі  та

відгодівлі.

На субрахунку 213 «Птиця»  ведеться облік наявності, надходження і ви- буття всієї птиці, як молодняка, так і дорослої, за такими обліковими групами:

1) кури яєчного напрямку:  молодняк; маточне стадо несучок; промисло- ве стадо несучок; ремонтний  молодняк;

2) кури м’ясного напрямку: молодняк; м’ясні курчата (бройлери); маточ- не стадо;

3) качки: молодняк; доросле стадо;

4) гуси: молодняк; доросле стадо;

5) індики: молодняк; доросле стадо;

6) цесарки: молодняк; доросле стадо;

7) перепілки: молодняк; доросле стадо.

На субрахунку  214 «Звірі»  ведеться  облік наявності,  надходження і ви- буття хутрових звірів за видами, окремо молодняка і основного стада.

На  субрахунку  215 «Кролі»  ведеться  облік  наявності,  надходження та вибуття кролів за породами, окремо молодняка і основного стада.

На субрахунку 216 «Сім’ї бджіл» ведеться облік наявності, надходження і вибуття бджолиних  сімей за кількістю сімей, їх вартістю в цілому на пасіці.


 

На субрахунку 217 «Доросла худоба, вибракувана з основного стада» ве- деться облік поголів’я і балансової вартості вибракуваних і реалізованих або забитих на м’ясо в господарстві без відгодівлі продуктивних тварин і робочої худоби за видами.

На субрахунку  218 «Худоба, прийнята від населення для реалізації»  ве- деться облік руху тварин за видами, прийнятих від населення для реалізації.

Закуплені молодняк  худоби і доросла худоба для відгодівлі  оприбутко- вуються  за вартістю придбання на дебет рахунку  21 з кредиту  відповідного субрахунку класу 6 «Поточні зобов’язання».

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

Рахунок  22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»  розподіляється на субрахунки:

221  «Малоцінні  та  швидкозношувані  предмети,   що  перебувають   на складі і в експлуатації»;

222 «Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення». Наявність та рух малоцінних  та швидкозношуваних предметів,  термін експлуатації яких  не  перевищує   один  рік,  відображається на  субрахунку

221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети, що перебувають  на складі і в експлуатації».

Придбання малоцінних  і швидкозношуваних предметів  відображається за  дебетом  субрахунку   221  і  кредитом   відповідного  субрахунку   класу  3

«Кошти, розрахунки  та інші активи»,  6 «Поточні  зобов’язання». Одночасно робиться  другий запис за дебетом відповідного  субрахунку  класу 8 «Витра- ти» і кредитом  субрахунку  411 «Фонд  у малоцінних  та швидкозношуваних предметах за їх видами».

Вибуття малоцінних  та швидкозношуваних предметів відображається за кредитом  субрахунку  221 і дебетом субрахунку  411 «Фонд  у малоцінних  та швидкозношуваних предметах за їх видами».

222 «Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення». На  субрахунку  222  «Малоцінні та  швидкозношувані предмети  спеці- ального  призначення» ведеться   облік  малоцінних   та  швидкозношуваних предметів  спеціального  призначення, що мають специфічне  призначення  і

обмежене короткотермінове застосування в окремих галузях.

23 «Матеріали і продукти харчування»

Матеріали і продукти  харчування, що знаходяться в установах за їх предметною  характеристикою незалежно  від коду економічної  класифікації видатків, за рахунок  якої вони були придбані, обліковуються на рахунку  23

«Матеріали і продукти харчування», який поділяється на субрахунки:

231 «Матеріали для учбових, наукових та інших цілей»;

232 «Продукти харчування»;


 

233 «Медикаменти і перев’язувальні засоби»;

234 «Господарські матеріали і канцелярське приладдя»;

235 «Паливо, горючі і мастильні матеріали»;

236 «Тара»;

237 «Матеріали в дорозі»;

238 «Запасні  частини до транспортних засобів, машин і обладнання»;

239 «Інші матеріали».

На субрахунку  231 «Матеріали для учбових, наукових  та інших цілей» обліковуються реактиви і хімікати, скло і хімпосуд, метали, електроматеріали і радіоматеріали, радіолампи,  фотоприладдя, папір  призначений на видан- ня навчальних  програм,  посібників  та наукових  робіт, піддослідні  тварини та інші матеріали  для  навчальної  мети  і науково-дослідних робіт, а також дорогоцінні та інші метали для протезування.

Облік  дорогоцінних  металів  для протезування ведеться  у відповідності з  Положенням  про  порядок   збирання  і  здавання   відходів  і  лому  доро- гоцінних  металів  і  дорогоцінного   каміння,  затвердженим спільним  нака- зом Міністерства фінансів  України,  Міністерства економіки  України,  Дер- жавного комітету України  з матеріальних ресурсів, Національного банку України,  Державного  комітету України  по рідкісних,  дорогоцінних  металах та  дорогоцінному камінню  від  23.06.94  N  54/11/161/91/15  (z0158-94) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України  09.07.94 за N 158/367.

На субрахунку  232 «Продукти харчування» обліковуються продукти харчування  в установах, у кошторисах  яких передбачені  асигнування за ко- дом економічної класифікації видатків 1133 «Продукти харчування».

На субрахунку  233 «Медикаменти і перев’язувальні засоби» обліко- вуються медикаменти,  компоненти, бактерицидні препарати, сироватки, вак- цини, кров та перев’язувальні засоби в лікарнях, лікувально-профілактичних, лікувально-ветеринарних та інших закладах, у кошторисах яких передбачені асигнування за кодом 1132 економічної  класифікації видатків «Медикамен- ти та перев’язувальні матеріали».

На цьому субрахунку  також обліковуються допоміжні та аптекарські матеріали в лікувальних закладах, які мають свої аптеки.

На субрахунку  234 «Господарські  матеріали  і канцелярське приладдя» обліковуються господарські  матеріали,  що використовуються для поточних потреб установ (електричні лампи, мило, щітки та ін.), будівельні матеріали для  поточного  ремонту.  Тут  обліковуються медикаменти і перев’язувальні засоби установ, у кошторисах  яких асигнування на цю мету передбачаються за кодом 1131 економічної  класифікації видатків  «Предмети,  матеріали,  об- ладнання  та інвентар».

На субрахунку 235 «Паливо, горючі і мастильні матеріали» обліковуються всі види палива, пального і мастильних матеріалів,  що знаходяться на скла-


 

дах або в коморах  (дрова,  вугілля,  торф, бензин,  гас, мазут, автол і т.ін.), а також безпосередньо у матеріально відповідальних осіб.

На субрахунку  236 «Тара»  обліковується поворотна  тара, обмінна  тара (бочки, бідони, ящики, банки скляні, пляшки  і т.ін.), як порожня, так і та, що вміщує матеріальні  цінності.

На субрахунку  237 «Матеріали в дорозі» обліковуються матеріали, оплачені установами за поставками, які не надійшли до кінця місяця на склад і за якими надійшли  транспортні документи, а також матеріали, одержані на склади  груп  централізованого постачання  і не розподілені  за установами. При надходженні  матеріалів вони розписуються за субрахунками.

На  субрахунку  238 «Запасні  частини  до транспортних засобів,  машин і обладнання» обліковуються запасні частини, призначені  для ремонту та заміни  спрацьованих частин  машин  (медичних,  електронно-обчислюваль- них та ін.), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів (мотори, автомобільні шини, включаючи покришки, камери й обідні стрічки тощо), незалежно  від їх вартості.

На субрахунку 239 «Інші матеріали»  обліковується сіно, овес, інші види кормів та фуражу  для худоби та інших тварин,  а також насіння,  добрива та інші матеріали.

За дебетом субрахунків  рахунку 23 обліковуються матеріали  і продукти харчування, що придбані  установою.  При  цьому кредитується відповідний субрахунок рахунку класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи», 6 «Поточні зобов’язання».

За кредитом  субрахунку  рахунку 23 здійснюється списання  матеріалів  і продуктів харчування. При цьому кредитується відповідний субрахунок кла- су 8 «Витрати».

24 «Готова продукція»

Облік  готових  виробів,  виготовлених у виробничих (навчальних) май- стернях,  а також  готової друкованої  продукції  ведеться  на субрахунку  241

«Вироби виробничих (навчальних) майстерень».

Оприбуткування готової продукції супроводжується записом за дебетом субрахунку  241 і кредитом  субрахунку  821 «Витрати  виробничих (навчаль- них) майстерень».

На  суму реалізованої готової продукції  кредитується субрахунок  241 і дебетується субрахунок  721 «Реалізація виробів  виробничих (навчальних) майстерень».

25 «Продукція сільськогосподарського виробництва»

Облік  протягом  року продукції  підсобних  сільських  і навчально- дослідних господарств ведеться на субрахунку 251 «Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств».


 

Оприбуткування готової продукції супроводжується записом за дебетом субрахунку 251 і кредитом субрахунку 822 «Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств».

На  суму реалізованої готової продукції  кредитується субрахунок  251 і дебетується субрахунок  722 «Реалізація продукції  підсобних  (навчальних) сільських господарств».

Клас  3. Кошти,  розрахунки та інші активи

До класу 3 «Кошти,  розрахунки  та інші активи»  належать  рахунки,  що застосовуються для  відображення поточних  фінансових  активів:  коштів  у касі, на рахунках в установах банків або в органах Державного  казначейства України, у розрахунках з дебіторами.

30 «Каса»

Облік руху та наявності  грошей у касі установи або централізованої бухгалтерії ведеться на рахунку 30 «Каса» з розподілом на субрахунки:

301 «Каса в національній валюті»;

302 «Каса в іноземній валюті».

На субрахунку  301 «Каса в національній валюті» ведеться облік готівки в національній валюті.

На субрахунку  302 «Каса в іноземній  валюті» обліковується рух та наявність  готівки в іноземній валюті за кожним видом валюти окремо.

За дебетом субрахунків рахунку 30 записуються надходження в касу, а за кредитом — видані кошти.

31 «Рахунки в банках»

Облік руху коштів на поточних рахунках в установах банків ведеться на рахунку 31 «Рахунки в банках» з розподілом на субрахунки:

311 «Поточні рахунки на видатки установи»;

312 «Поточні рахунки для переведення підвідомчим  установам»;

313 «Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги»;

314 «Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерела- ми власних надходжень»;

315 «Поточні рахунки для обліку депозитних  сум»;

316 «Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду»;

318 «Поточні рахунки в іноземній валюті»;

319 «Інші поточні рахунки».

На субрахунку 311 «Поточні рахунки на видатки установи» обліковуються кошти бюджету, що надійшли в розпорядження головного або нижчестоящих розпорядників коштів на утримання установи або на централізовані заходи на видатки, що передбачені в розділі «Загальний фонд» кошторису установи.


 

На субрахунку 312 «Поточні рахунки для переведення підвідомчим уста- новам» головними  розпорядниками коштів та розпорядниками коштів дру- гого ступеня обліковуються кошти, призначені  для переказів  підвідомчим установам.

На  субрахунку  313  «Поточні  рахунки  для  обліку  коштів,  отриманих як  плата  за послуги»  обліковуються кошти,  що надійшли  на ім’я устано- ви як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями; кошти, що отримуються бюджетними установами  від господарської  та/або виробничої  діяльності;  плата за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна.

На субрахунку 314 «Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими  джерелами  власних  надходжень»  обліковуються кошти,  які надій- шли на ім’я установи  для виконання окремих  доручень, а також гранти, да- рунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством от- римують бюджетні установи.

На субрахунку 315 «Поточні рахунки для обліку депозитних сум» обліковуються кошти, які надходять  у тимчасове  розпорядження установ  і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням.

На субрахунку 316 «Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду» обліковуються кошти установ, що відносяться до інших надходжень спеціального  фонду бюджету.

На субрахунку 318 «Поточні рахунки в іноземній валюті» обліковується рух коштів в іноземній валюті, що належать установі.

На субрахунку  319 «Інші поточні рахунки»  обліковуються кошти, що надходять на ім’я установи і не зазначені в субрахунках  311–318.

За  дебетом  субрахунків  рахунку  31 записуються надходження коштів на поточні рахунки. Списання коштів здійснюється за кредитом  цих субрахунків.

Субрахунки рахунку  31 (крім  318) використовуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються в установах  банків та тільки тими розпорядниками коштів державного бюджету, які не переведені на каз- начейське обслуговування кошторисів  доходів і видатків.

32 «Рахунки в казначействі»

Рух коштів  установи  на реєстраційних рахунках  в органах Державного казначейства України  ведеться  на рахунку  32 «Рахунки в казначействі» з розподілом на субрахунки:

321 «Реєстраційні рахунки»;

322 «Особові рахунки»;


 

323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих  як плата за послуги»;

324 «Спеціальні реєстраційні рахунки  для обліку коштів, отриманих  за іншими джерелами  власних надходжень»;

325 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних  сум»;

326 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального  фонду»;

328 «Інші рахунки в казначействі».

На субрахунку  321 «Реєстраційні рахунки»  обліковуються кошти, виді- лені розпоряднику коштів для утримання установи  та на централізовані за- ходи.

На субрахунку  322 «Особові  рахунки»  обліковуються кошти, виділені з бюджету головному розпоряднику коштів або розпоряднику коштів другого ступеня  для подальшого  їх розподілу  та перерахування на реєстраційні ра- хунки.

На субрахунку 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих  як плата за послуги» обліковуються кошти, що надійшли  на ім’я установи як плата за послуги, що надаються бюджетними  установами  згідно з функціональними повноваженнями; кошти, що отримуються бюджетними установами  від господарської  та/або виробничої  діяльності;  плата за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна.

На субрахунку 324 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих  за іншими джерелами  власних надходжень»  обліковуються кош- ти, які надійшли  на ім’я установи для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно з чинним законо- давством отримують бюджетні установи.

На субрахунку  325 «Спеціальні реєстраційні рахунки  для обліку  депо- зитних  сум» обліковується рух депозитних  коштів  установ, які надійшли  в тимчасове  розпорядження і з настанням відповідних  умов належать  повер- ненню або перерахуванню за призначенням.

На   субрахунку   326   «Спеціальні  реєстраційні  рахунки   для   обліку інших надходжень  спеціального  фонду»  обліковуються кошти  установ,  що відносяться до інших надходжень спеціального  фонду бюджету.

На субрахунку 328 «Інші рахунки в казначействі» обліковуються кошти, що надходять на ім’я установи і не зазначені в субрахунках  321-327.

Зарахування коштів на реєстраційні рахунки відображається за дебетом субрахунків рахунку 32, а перерахування — за кредитом.

Аналітичний облік ведеться в розрізі реєстраційних рахунків, відкритих за  кодами  програмної   класифікації  видатків   державного   бюджету,  уста- новами,   які   утримуються  за  рахунок   коштів   державного   бюджету   або


 

функціональної класифікації видатків бюджету установами,  які утримують- ся за рахунок коштів місцевих бюджетів.

33 «Інші кошти»

Рух і наявність  коштів, що містяться  в акредитивах,  у чекових книжках, в оплачених  талонах на бензин, мазут, харчування  і т.ін., оплачених  путівках у будинки відпочинку,  санаторії, турбази, у повідомленнях на поштові пере- кази, у митних  марках, у бланках  трудових  книжок  і вкладишах  до них та в інших грошових  документах,  обліковуються на рахунку  33 «Інші кошти», який розподіляється на субрахунки:

331 «Грошові документи  в національній валюті»;

332 «Грошові документи  в іноземній валюті»;

333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»;

334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті».

На субрахунку  331 «Грошові документи  в національній валюті» обліко- вуються грошові документи  установи в національній валюті.

На  субрахунку  332 «Грошові  документи  в іноземній  валюті»  ведеться облік грошових документів в іноземній валюті, що належать установі.

На субрахунку 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» обліковуються кошти, які перераховані  в останні дні місяця на реєстраційні/ поточні рахунки, але будуть зараховані  в наступному місяці.

На субрахунку 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті» обліко- вуються  кошти в іноземній  валюті, які перераховані  в останні дні місяця  на реєстраційні/поточні рахунки, а будуть зараховані  в наступному місяці.

34 «Короткострокові векселі одержані»

Короткострокові векселі,  що одержані  установою  у випадках,  дозволе- них нормативно-правовими актами України, обліковуються на рахунку 34 з розподілом на субрахунки:

341 «Векселі, одержані в національній валюті»;

342 «Векселі, одержані в іноземній валюті».

На  субрахунку  341 «Векселі,  одержані  в національній валюті»  обліко- вуються короткострокові векселі, одержані в національній валюті.

На субрахунку 342 «Векселі одержані в іноземній валюті» обліковуються короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті.

Зарахування коштів на рахунки відображається за дебетом субрахунків рахунку 34, а перерахування — за кредитом.

35 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

На рахунку 35 «Розрахунки з покупцями та замовниками» обліковуються розрахунки  з покупцями та замовниками за виконані  роботи і надані послу-


 

ги, що мають  авансові  платежі,  умови  угод яких  передбачають  попередню оплату.

Рахунок  35 застосовується тільки в науково-дослідних установах, на- вчальних  закладах  професійно-технічної освіти,  виробничих (навчальних) майстернях  та підсобних (навчальних) сільських господарствах.

На  субрахунку  351 «Розрахунки із замовниками з авансів  на науково- дослідні роботи» обліковуються аванси, одержані  від замовників у рахунок виконання науково-дослідних робіт за договорами.

Суми  отриманих   авансів  записуються за  кредитом  субрахунку   351  і дебетом  313  «Поточні   рахунки  для  обліку  спеціальних коштів»  або  323

«Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів».

За  дебетом субрахунку  351 і кредитом  634 «Розрахунки із замовника- ми за науково-дослідні роботи, що підлягають  оплаті» записуються суми авансів, що зараховані  при оплаті рахунків.

36 «Розрахунки з різними дебіторами»

На рахунку 36 «Розрахунки з різними дебіторами» обліковуються розра- хунки бюджетної установи з різними дебіторами з розподілом на субрахунки:

361 «Розрахунки в порядку планових платежів»;

362 «Розрахунки з підзвітними особами»;

363 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків»;

364 «Розрахунки з іншими дебіторами».

На субрахунку  361 «Розрахунки в порядку  планових  платежів»  обліко- вуються розрахунки  з постачальниками в порядку  планових  платежів, коли умовами угоди передбачена сплата не за окремими  операціями, а шляхом періодичного  перерахування в певні строки і в установлених розмірах.

На субрахунку  362 «Розрахунки з підзвітними особами» обліковуються розрахунки  з працівниками установи  за виданий  аванс на господарські  ви- датки або видатки на відрядження.

На субрахунку  363 «Розрахунки із відшкодування завданих  збитків» обліковуються суми недостач і крадіжок  коштів та матеріальних цінностей, суми збитків за псування  матеріальних цінностей, віднесені на рахунок вин- них осіб, та інші суми, що підлягають утриманню в установленому порядку.

На  субрахунку  364 «Розрахунки з іншими  дебіторами»  обліковуються розрахунки  з іншими дебіторами установи.

Сума авансу записується за дебетом субрахунків рахунку 36, на суму от- риманих  цінностей  або наданих  послуг проводиться запис  у кредит  субра- хунку рахунку 36.

Клас  4. Власний капітал

Рахунки класу 4 «Власний капітал» застосовуються для обліку фондів та визначення результатів  виконання кошторисів  установи.


 

40 «Фонд у необоротних активах»

На субрахунку  401 «Фонд  у необоротних  активах за їх видами»  обліко- вуються вкладення у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів (з урахуванням зносу), що перебувають у безпосередньому розпорядженні установи.

Вартість придбаних необоротних активів супроводжується записом за де- бетом субрахунку класу 1 «Необоротні активи» та кредитом субрахунків кла- су 3 «Кошти, розрахунки  та інші активи» та класу 6 «Поточні зобов’язання». Водночас проводиться другий запис за кредитом  субрахунку  401 та дебетом відповідного субрахунку класу 8 «Витрати».

На субрахунку  402 «Фонд  у незавершеному капітальному будівництві» обліковуються витрати  за незакінченими або закінченими, але не зданими  в експлуатацію  об’єктами капітального будівництва.

41 «Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах»

На субрахунку  411 «Фонд  у малоцінних  та швидкозношуваних предме- тах за їх видами»  обліковується вартість малоцінних  та швидкозношуваних предметів, що перебувають у безпосередньому розпорядженні установи і термін експлуатації яких не перевищує  один рік.

Вартість придбаних  малоцінних  і швидкозношуваних предметів запису- ється  в кредит  субрахунку  411 і в дебет відповідного  субрахунку  класу  8

«Витрати».  На суму малоцінних  і швидкозношуваних предметів, що вибули з експлуатації проводиться запис у дебет субрахунку 411 і в кредит субрахун- ку 221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації».

Залишок на субрахунку  411 повинен  дорівнювати  сумі залишків  на су- брахунку 221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації».

43 «Результати виконання кошторисів»

Рахунок  43 «Результати виконання кошторисів» передбачений  для визначення результату  установи  від надання  державних  послуг,  реалізації продукції, надання інших послуг відповідно до кошторису установи, як за за- гальним, так і за спеціальним фондами, за результатами року.

Рахунок  розподіляється на субрахунки:

431 «Результат виконання кошторису  за загальним фондом»;

432 «Результат виконання кошторису  за спеціальним фондом».

44 «Результати переоцінок»

Рахунок  44 «Результати переоцінок»  застосовується для відображення результатів  переоцінок  матеріальних,  нематеріальних і фінансових  активів. Він розподіляється на субрахунки:


 

441 «Переоцінка матеріальних активів»;

442 «Інша переоцінка».

Клас  5. Довгострокові зобов’язання

Клас 5 призначений для обліку зобов’язань установи,  які не виникають у процесі звичайної  діяльності, не є характерними для установи і погашення яких відбудеться після завершення поточного бюджетного року.

50 «Довгострокові позики»

На рахунку  50 «Довгострокові позики»  обліковуються суми довгостро- кових позик, одержані установами, з розподілом на субрахунки:

501 «Довгострокові кредити банків»;

502 «Відстрочені  довгострокові  кредити банків»;

503 «Інші довгострокові  позики».

На   субрахунку   501  «Довгострокові  кредити   банків»   обліковуються суми довгострокових кредитів,  одержані  в установах  банків у національній та іноземній валюті у відповідності  з чинним законодавством, термін сплати яких настане в наступні бюджетні роки.

На субрахунку  502 «Відстрочені  довгострокові  кредити  банків» обліко- вуються суми відстрочених довгострокових кредитів, одержаних в установах банків.

На  субрахунку  503  «Інші  довгострокові  позики»  обліковуються суми інших довгострокових позик, одержаних установою у відповідності з чинним законодавством.

51 «Довгострокові векселі видані»

На субрахунку  511 «Видані довгострокові  векселі» ведеться  облік векселів, виданих установою згідно з нормативно-правовими актами України і термін сплати яких установлено в наступні роки.

52 «Інші довгострокові фінансові зобов’язання»

На  субрахунку   521  «Інші  довгострокові   фінансові   зобов’язання» ве- деться облік випущених  облігацій та інших позикових коштів (крім  тих, що обліковуються на субрахунках  рахунку  50 «Довгострокові позики»), на які нараховуються відсотки.

Клас  6. Поточні зобов’язання

Облік  зобов’язань  установи,  що виникають  протягом  звичайної  її діяльності, тобто при виконанні кошторису  доходів та видатків, і погашення яких очікується протягом поточного бюджетного року, ведеться на субрахун- ках класу 6 «Поточні зобов’язання».


 

60 «Короткострокові позики»

На рахунку 60 «Короткострокові позики»  обліковуються суми корот- кострокових позик,  одержаних  у відповідності  з чинним  законодавством з розподілом на субрахунки:

601 «Короткострокові кредити банків»;

602 «Відстрочені  короткострокові кредити банків»;

603 «Інші короткострокові позики»;

604 «Прострочені позики»;

605 «Короткострокові позики з бюджету».

На  субрахунку  601  «Короткострокові кредити  банків»  обліковуються суми короткострокових кредитів, одержаних установою в банках в націо- нальній та іноземній валюті у відповідності  з чинним законодавством.

На субрахунку  602 «Відстрочені  короткострокові кредити  банків» облі- ковуються  суми короткострокових кредитів, одержаних в установах банків у національній та іноземній валюті, які були відстрочені.

На субрахунку  603 «Інші короткострокові позики»  обліковуються суми короткострокових позик, які були одержані установою з бюджету, банків чи інших юридичних осіб у національній та іноземній валюті.

На субрахунку  604 «Прострочені позики»  обліковуються суми простро- чених позик, що були одержані з бюджету, в установах банків, в інших юри- дичних осіб у національній та іноземній  валюті у відповідності  з чинним за- конодавством.

Субрахунок 605 «Короткострокові позики з бюджету» використовується сільськими, селищними, міськими  (міст  районного  підпорядкування)  бюд- жетами для обліку сум короткострокових позик, одержаних з вищестоящого бюджету (районного, міського, обласного).

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»

На субрахунках рахунку 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» обліковується поточна  заборгованість за зобов’язаннями, термін сплати за якими  настане в наступні роки. У розрізі видів зобов’язань рахунок 61 розподіляється на субрахунки:

611 «Поточна заборгованість за довгостроковими позиками»;

612 «Поточна заборгованість за довгостроковими векселями»;

613 «Поточна  заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язан- нями».

На субрахунку  611 «Поточна  заборгованість за довгостроковими пози- ками» обліковується поточна заборгованість за довгостроковими кредитами банків та іншими довгостроковими позиками.

На субрахунку  612 «Поточна  заборгованість за довгостроковими вексе- лями» ведеться облік поточної заборгованості за довгостроковими векселями.


 

На субрахунку  613 «Поточна  заборгованість за іншими  довгострокови- ми зобов’язаннями» обліковується поточна заборгованість за іншими довго- строковими зобов’язаннями.

62 «Короткострокові векселі видані»

На субрахунку  621 «Видані короткострокові векселі» ведеться облік векселів, виданих установою згідно з нормативно-правовими актами України і термін сплати яких встановлено протягом поточного бюджетного року.

63 «Розрахунки за виконані роботи»

Розрахунки з постачальниками, підрядниками і замовниками за виконані роботи з капітального будівництва і надання  послуг у наукових  бюджетних установах,  виробничих (навчальних)  майстернях   та  підсобних   (навчаль- них)  сільських  господарствах  обліковуються на рахунку  63 «Розрахунки за виконані роботи», який розподіляється на субрахунки:

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

632 «Розрахунки з часткової оплати замовлень  на дослідно-конструк- торські розробки з бюджетної тематики»;

633 «Розрахунки із замовниками за виконані  роботи і надані послуги  з власних надходжень»;

634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що під- лягають оплаті»;

635 «Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами».

На  субрахунку  631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» обліковуються розрахунки  з постачальниками за будівельні матеріали, конструкції  та деталі, обладнання  для устаткувань тощо, та розрахунки  з підрядниками за конструкції  і деталі, передані їм для будівництва та монта- жу, і за виконані будівельно-монтажні роботи.

За дебетом субрахунку  631 записуються суми сплачених рахунків за будівельні матеріали, конструкції  та деталі, при цьому кредитуються від- повідні   субрахунки:   311  «Поточні   рахунки   на  видатки   установи»,   321

«Реєстраційні рахунки»  або 313 «Поточні  рахунки для обліку коштів, отри- маних як плата за послуги», 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих  як плата за послуги».  На вартість  цінностей,  отриманих від постачальників на склад, дебетується субрахунок  202 «Обладнання, конструкції  і деталі до установки», 204 «Будівельні матеріали» або 631, якщо цінності передані підрядчику  поза складом, і кредитується субрахунок 631.

За  розрахунками з підрядниками в дебет  субрахунку  631  записують- ся суми, перераховані  за виконані  будівельно-монтажні роботи і передані підряднику конструкції  та деталі, будівельні матеріали  для будівельно- монтажних   робіт,   при   цьому   кредитуються  субрахунки    201   «Сирови-


 

на  і  матеріали»,   204  «Будівельні  матеріали»,   311  «Поточні   рахунки   на видатки   установи»,   322  «Особові   рахунки»,   313  «Поточні   рахунки   для обліку   спеціальних  коштів»,  323  «Спеціальні  реєстраційні  рахунки   для обліку  спеціальних коштів».  На  суми виконаних підрядником будівельно- монтажних робіт проводяться записи в дебет субрахунку 801 «Видатки з дер- жавного бюджету на утримання установи  та інші заходи» або 811 «Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги» і в кредит субрахунку 631.

На  субрахунку  632 «Розрахунки з часткової  оплати  замовлень  на дос- лідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів»   обліковуються  розрахунки   з  підприємствами  та  організаціями з виконання ними замовлень  на дослідно-конструкторські розробки  для науково-дослідних установ.

За дебетом субрахунку  632 записуються перераховані  суми авансу та розрахунки  за виконану  роботу. При цьому кредитуються субрахунки:

311 «Поточні  рахунки на видатки  установи»,  312 «Поточні  рахунки для переведення підвідомчим установам» — якщо установа не переведена на каз- начейське обслуговування;

321 «Реєстраційні рахунки»,  322 «Особові  рахунки»  — при казначейсь- кому обслуговуванні кошторисів  установи.

За кредитом субрахунку 632 і дебетом субрахунків класів 1 «Необоротні активи» і 2 «Запаси» записуються прийняті вироби.

На субрахунку  633 «Розрахунки із замовниками за виконані  роботи і надані послуги  з власних  надходжень»  у навчальних  закладах  професійно- технічної  освіти обліковуються розрахунки  із замовниками за виконані  ро- боти або надані послуги і за реалізовані  готові вироби, а також розрахунки  з підприємствами і організаціями за роботи, виконані учнями в процесі вироб- ничого навчання.

За дебетом субрахунку 633 і кредитом субрахунків 669 «Інші розрахунки за виконані роботи», 721 «Реалізація виробів виробничих (навчальних) май- стерень», 711 «Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги» запису- ються вартість наданих послуг, реалізованих готових виробів, виготовлених в учбово-виробничих майстернях,  а також  суми винагород,  які підлягають виплаті  учням учбових закладів  за виконані  ними роботи на підприємствах і в організаціях,  і суми, направлені  на розширення учбової бази, поліпшення культурно-побутового обслуговування учнів і т.ін.

Надходження коштів записується за кредитом субрахунку 633 і дебетом субрахунку  313 «Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих  як плата за послуги»  або 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки  для обліку  коштів, от- риманих як плата за послуги».

На субрахунку 634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні ро- боти, що підлягають  оплаті»  обліковуються розрахунки  із замовниками за виконані згідно з договорами науково-дослідні роботи.


 

За  дебетом субрахунку  634 записуються суми за наданими  рахунками  з кредитуванням субрахунку 723 «Реалізація науково-дослідних робіт за догово- рами». У кредит субрахунку 634 та дебет субрахунку 313 «Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги» або 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги» записуються суми, які надійшли до сплати за рахунком та за кредитом 351 «Розрахунки із замов- никами з авансів на науково-дослідні роботи» — суми зарахованого авансу.

На  субрахунку  635  «Розрахунки із  залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами»  обліковуються розрахун- ки з виконавцями, які залучені  для виконання окремих  науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за господарськими договорами  науково- дослідної установи.

Суми,  перераховані   співвиконавцям  за  виконані   роботи,  записують- ся за дебетом субрахунку  635 і кредитом  313 «Поточні  рахунки  для обліку коштів, отриманих як плата за послуги» або 323 «Спеціальні реєстраційні ра- хунки для обліку коштів, отриманих  як плата за послуги». Прийняті роботи відображаються записом за кредитом субрахунка 635 і дебетом 823 «Витрати на науково-дослідні роботи за договорами».

64 «Розрахунки із податків  і платежів»

На рахунку 64 «Розрахунки із податків і платежів» обліковуються розра- хунки установи  з податків  і зборів (обов’язкових платежів) згідно з чинним законодавством з розподілом на субрахунки:

641 «Розрахунки за платежами  і податками  в бюджет»;

642 «Інші розрахунки  з бюджетом».

На  субрахунку  641 «Розрахунки за платежами  і податками  в бюджет»

обліковуються розрахунки  установи з бюджетом з податків і платежів.

Аналітичний облік  субрахунку  641 ведеться  з розподілом  на види  по- датків і зборів, які сплачуються установою.

На субрахунку  642 «Інші розрахунки  з бюджетом»  обліковуються інші розрахунки  установи з бюджетом.

65 «Розрахунки із страхування»

На субрахунках рахунку 65 «Розрахунки із страхування» обліковуються розрахунки  із страхування з розподілом на субрахунки:

651 «Розрахунки з пенсійного забезпечення»;

652 «Розрахунки із соціального страхування»;

653 «Розрахунки із страхування на випадок безробіття»;

654 «Розрахунки з інших видів страхування».

На субрахунку  651 «Розрахунки з пенсійного  забезпечення» обліко- вуються  розрахунки  збору на обов’язкове  державне  пенсійне страхування з Пенсійним фондом України.


 

За  дебетом субрахунку  651 обліковуються суми перерахованих зборів, а за кредитом  — суми нарахованих зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного  фонду України.

На субрахунку  652 «Розрахунки із соціального  страхування» обліко- вуються  розрахунки  збору на обов’язкове  соціальне  страхування з органа- ми соціального  страхування. Нарахування зазначених  зборів проводиться у встановлених відсотках згідно з чинним законодавством.

За дебетом субрахунку  652 записуються суми нарахованої  допомоги працівникам у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, інші виплати за раху- нок коштів збору на обов’язкове соціальне  страхування, а також суми пере- рахованих зборів.

За  кредитом  субрахунку  652 записуються суми нарахованих зборів  на обов’язкове соціальне страхування та суми, що надійшли в рахунок погашен- ня заборгованості.

На субрахунку  653 «Розрахунки із страхування на випадок  безробіття» обліковуються розрахунки  збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

За  дебетом  субрахунку  653  обліковуються суми  перерахованого збо- ру, а за кредитом  відображається суми нарахованого  збору  на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

На субрахунку  654 «Розрахунки з інших видів страхування» обліко- вуються розрахунки  з інших видів страхування.

За  дебетом  субрахунку  654  обліковуються суми  перерахованих стра- хових внесків,  а за кредитом  відображаються суми нарахованих страхових внесків.

66 «Розрахунки з оплати праці»

Розрахунки з працівниками із заробітної плати, допомоги у зв’язку з тим- часовою непрацездатністю, зі студентами, аспірантами і учнями із стипендій та інших подібних виплат обліковуються на рахунку 66 «Розрахунки з опла- ти праці», який розподіляється на субрахунки:

661 «Розрахунки із заробітної плати»;

662 «Розрахунки зі стипендіатами»;

663 «Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит»;

664 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках»;

665 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування»;

666 «Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахування- ми сум членських профспілкових внесків»;

667 «Розрахунки з працівниками за позиками  банків»;


 

668 «Розрахунки за виконавчими документами  та інші утримання»;

669 «Інші розрахунки  за виконані роботи».

На субрахунку 661 «Розрахунки із заробітної плати» обліковуються роз- рахунки з працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті установ за всіма видами заробітної плати, преміями,  допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

На суму нарахованої  заробітної  плати і допомоги здійснюється запис у кредит субрахунку 661 і дебет відповідних субрахунків класу 8 «Витрати».

Виплачена  заробітна  плата записується в дебет субрахунку  661 і кредит субрахунку 301 «Каса в національні валюті».

На субрахунку 662 «Розрахунки зі стипендіатами» обліковуються розра- хунки із стипендій з учнями, студентами й аспірантами.

На суми нарахованих стипендій проводиться запис у кредит субрахунку

662, а в дебет цього субрахунку записуються суми проведених утримань, ви- даних і не одержаних у строк стипендій.

На субрахунку  663 «Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит»  обліковуються суми, утримані  із заробітної  плати за дорученнями- зобов’язаннями працівників за товари, продані в кредит  торговельними організаціями.

На субрахунку  664 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках» обліковуються суми, утримані  із заробітної  плати працівників на підставі письмової  заяви  окре- мо кожного працівника, що виявив бажання перерахувати  заробітну плату за безготівковим розрахунком на поточний рахунок в установі банку.

На субрахунку  665 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків  за договорами  добровільного страхування» обліковуються суми, утримані із заробітної плати за дорученнями працівників у сплату страхових платежів за договорами добровільного страхування шля- хом безготівкових  розрахунків.

На субрахунку  666 «Розрахунки з членами  профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських  профспілкових внесків» обліковуються утримані  із заробітної  плати за заявами  працівників членські  профспілкові внески при безготівковій  системі розрахунків з профспілковими органі- заціями.

На субрахунку  667 «Розрахунки з працівниками за позиками  банків» обліковуються суми, утримані із заробітної плати працівників за зобов’я- заннями  індивідуального позикодержателя на погашення  позики, одержаної в установі банку у відповідності  з чинним законодавством.

На  субрахунку  668 «Розрахунки за виконавчими документами  та інші утримання» обліковуються суми, утримані  із заробітної  плати,  стипендій  і пенсій за виконавчими листами та іншими документами.


 

На субрахунку 669 «Інші розрахунки за виконані роботи» обліковуються розрахунки  за сумами гонорару, що виплачуються позаштатному складу (композиторам, артистам, авторам т.ін.) за роботи і виступи  за договорами  і разовими  замовленнями.

У кредит субрахунку  669 записуються суми нарахованих гонорарів, при цьому  дебетуються  відповідні  субрахунки  класу  8 «Витрати».  Утримання сум з гонорару записується за дебетом субрахунку 669.

67 «Розрахунки за іншими операціями і кредиторами»

На рахунку 67 «Розрахунки за іншими операціями  і кредиторами» обліковуються розрахунки  установи  за іншими операціями  з розподілом  на субрахунки:

671 «Розрахунки з депонентами»;

672 «Розрахунки за депозитними сумами»;

673 «Розрахунки за коштами,  отриманими за іншими  джерелами  влас- них надходжень»;

674 «Розрахунки за спеціальними видами платежів»;

675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

На субрахунку 671 «Розрахунки з депонентами» обліковуються операції за розрахунками з депонентами  — суми заробітної  плати і стипендій,  які не одержані працівниками та стипендіатами в установлений термін.

У дебет субрахунку  671 записуються також  суми депонентської забор- гованості,  строк  позовної  давності  яких  минув  і які  підлягають  унесенню в доходи  відповідних  бюджетів.  При  цьому  кредитується субрахунок  642

«Інші розрахунки  з бюджетом».

На субрахунку 672 «Розрахунки за депозитними сумами» ведеться облік депозитних  сум.

У кредит субрахунку  672 записуються суми, що надійшли  на ім’я уста- нови від фізичних  та/або юридичних  осіб. При цьому дебетується субраху- нок рахунку 30 або субрахунки  315 «Поточні рахунки для обліку депозитних сум», 325 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних  сум». Перерахування сум за належністю здійснюється за дебетом субрахунку 672.

На субрахунку  673 «Розрахунки за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень» ведеться облік операцій, проведених за коштами, отриманими для виконання окремих доручень, а також гранти, да- рунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством от- римують бюджетні установи як у грошовій, так і в натуральній формі.

На субрахунку  674 «Розрахунки за спеціальними видами платежів» ведуться  розрахунки:  з батьками  за утримання дітей в дитячих  дошкільних закладах;   за  навчання   дітей  в  музичних   школах;  за  утримання  дітей  в школах-інтернатах; з працівниками за формений одяг; за харчування  дітей в інтернатах при школах.


 

На суму отриманих  коштів  кредитується субрахунок  674, нарахування сум здійснюється за дебетом субрахунку 674.

На субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами» ведуться розра- хунки з іншими кредиторами,  а також із аспірантами,  студентами  та учнями навчальних  закладів за користування гуртожитком.

Суми отриманих  матеріальних цінностей записуються за кредитом, а перераховані  кошти за відповідні  матеріальні  цінності та надані послуги за- писуються  за дебетом субрахунку 675.

68 «Внутрішні розрахунки»

Розрахунки, що виникають  у процесі виконання кошторисів  між ви- щестоящими розпорядниками коштів і підвідомчими  їм установами, обліковуються на рахунку 68 «Внутрішні  розрахунки», який розподіляється на субрахунки:

683 «Внутрішні  розрахунки  за операціями  з централізованого постачан- ня за загальним фондом»;

684 «Внутрішні  розрахунки  за операціями  з централізованого постачан- ня за спеціальним фондом».

На субрахунку 683 обліковуються операції з централізованого постачан- ня за рахунок коштів загального фонду кошторису.

На субрахунку 684 обліковуються операції з централізованого постачан- ня за рахунок коштів спеціального  фонду кошторису.

Клас  7. Доходи

Доходи установи, які вона отримує за рахунок загального і спеціального фонду бюджетів обліковуються у класі 7 «Доходи».

70 «Доходи загального фонду»

Облік   доходів,  що  у  кошторисі   установ  відносяться  до  доходів  за- гального фонду, ведеться на рахунку 70 «Доходи загального фонду», який розподіляється на субрахунки:

701 «Асигнування з державного  бюджету  на видатки  установи  та інші заходи»;

702 «Асигнування з місцевого бюджету на видатки  установи  та інші за- ходи».

У кредит субрахунків 701-702 записуються:

суми бюджетних коштів що надійшли на видатки, передбачені коштори- сом, згідно із затвердженим бюджетом.

У дебет субрахунків 701-702 записуються суми доходів, що списуються в кінці року на субрахунок 431 «Результат виконання кошторису  за загальним фондом».


 

71 «Доходи спеціального фонду»

На рахунку 71 «Доходи спеціального фонду» обліковуються доходи спеціального  фонду установи на її утримання з розподілом на субрахунки:

711 «Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги»;

712 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ»;

713 «Доходи за іншими надходженнями спеціального  фонду»;

714 «Кошти батьків за надані послуги»;

715 «Доходи, спрямовані  на покриття дефіциту загального фонду»;

716 «Доходи за витратами майбутніх періодів».

На  субрахунку  711 «Доходи  за коштами,  отриманими як  плата  за по- слуги» обліковуються надходження,  що отримані установою згідно з кошто- рисом як плата за послуги,  що надаються  бюджетними  установами  згідно з функціональними повноваженнями; кошти, що отримуються бюджетними установами  від господарської  та/або виробничої  діяльності;  плата за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна.

На субрахунку  712 «Доходи за іншими джерелами  власних надходжень бюджетних  установ»  обліковуються надходження установи  для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством отримують бюджетні установи.

На субрахунку 713 «Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду» обліковуються надходження установи, що відносяться до інших над- ходжень спеціального  фонду бюджету, для витрати згідно з кошторисом.

На субрахунку 714 «Кошти батьків за надані послуги» обліковуються надходження за рахунок коштів батьків на утримання дітей у дитячих закла- дах та за інші послуги, крім шкіл-інтернатів.

На субрахунку 715 «Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загально- го фонду» обліковуються кошти спеціального  фонду, спрямовані  на покрит- тя дефіциту бюджету.

На  субрахунку  716 «Доходи  за витратами майбутніх  періодів»  обліко- вуються суми коштів за договорами з фізичними або юридичними особами за надані послуги, що надійшли у звітному році і не використані, але які будуть витрачені в наступному році на видатки, передбачені договорами.

72 «Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт»

Реалізація готових  виробів  і продукції  виробничих (навчальних) май- стерень, підсобних сільських  та навчально-дослідних господарств, готової друкованої продукції, наданих послуг, а також реалізація  науково-дослідних робіт за договорами  обліковується на рахунку 72 «Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт», який розподіляється на субрахунки:

721 «Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень»;


 

722 «Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських  госпо- дарств»;

723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами».

На субрахунку  721 «Реалізація виробів  виробничих (навчальних) май- стерень» обліковується реалізація готових виробів, що випускають виробничі (навчальні) майстерні, а також готової друкованої продукції і наданих послуг.

Кредитовий залишок  за субрахунком  721 відображає  суму прибутку,  а дебетовий — збитки від реалізації виробів, друкованої продукції і наданих послуг.

Результати реалізації  після закінчення звітного року відносяться на ра- хунок 43 «Результати виконання кошторисів».

На субрахунку  722 «Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств» обліковується реалізація  продукції, що випускається підсобними сільськими  і навчально-дослідними господарствами.

Кредитовий залишок  цього субрахунку  відображає суму прибутку, а де- бетовий — збитки від реалізації продукції.

Результати після закінчення року відносяться на рахунок 43 «Результа- ти виконання кошторисів».

На субрахунку  723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами» обліковується вартість виконаних і зданих науково-дослідних і конструк- торських робіт замовникам за договорами.

Списання результатів  від реалізації  науково-дослідних і конструкторсь- ких робіт, виконаних за договорами, провадиться за закінченими темами, які здані за актами замовникам.

74 «Інші доходи»

741 «Інші доходи бюджетних установ».

На субрахунку  741 «Інші доходи бюджетних установ» здійснюється на- рахування плати  за надані послуги  бюджетною установою  згідно з чинним законодавством, якщо нарахована  плата за розрахунком не може бути в по- вному обсязі віднесена на певний вид доходу спеціального  фонду.

Клас  8. Витрати

Клас 8 «Витрати»  застосований для обліку фактичних видатків і витрат бюджетних установ та касових  видатків  сільських,  селищних,  міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.

80 «Видатки із загального фонду»

Облік видатків з бюджету ведеться на рахунку 80 «Видатки із загального фонду» з розподілом на субрахунки:

801 «Видатки  з державного  бюджету на утримання установи  та інші за- ходи»;


 

802 «Видатки  з місцевого  бюджету  на утримання установи  та інші за- ходи».

На субрахунку  801 «Видатки  з державного  бюджету на утримання уста- нови та інші заходи» обліковуються фактичні видатки за рахунок коштів дер- жавного бюджету на утримання установ та на інші заходи.

Видатки бюджетних коштів проводяться у відповідності  з затвердженим кошторисом.

У кінці року фактичні  видатки  списуються  з кредиту  субрахунку  801 у дебет субрахунку  431 «Результат виконання кошторису  за загальним  фон- дом».

На субрахунку 802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання устано- ви та інші заходи»  обліковуються фактичні  видатки,  проведені  установами за рахунок коштів, одержаних з місцевого бюджету на виконання заходів, передбачених кошторисом даної установи.

У кінці року фактичні видатки списуються з кредиту субрахунку 802 у де- бет субрахунку 431 «Результат виконання кошторису  за загальним фондом».

81 «Видатки спеціального фонду»

Облік фактичних видатків за рахунок спеціального  фонду згідно з кошторисами ведеться  на рахунку  81 «Видатки  спеціального  фонду»,  який розподіляється на субрахунки:

811 «Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги»;

812 «Видатки за іншими джерелами  власних надходжень»;

813 «Видатки за іншими надходженнями спеціального  фонду».

На субрахунку  811 «Видатки  за коштами,  отриманими як плата  за по- слуги»  обліковуються фактичні  видатки  спеціального  фонду,  проведені  за рахунок  надходжень,  що отримані  установою  згідно з кошторисом  як пла- та за послуги. На цьому субрахунку  обліковуються витрати  для проведення господарської та/або виробничої діяльності. При здійсненні видатків за кош- тами, отриманими як плата за послуги, дотримуються такого самого порядку, який встановлено щодо бюджетних коштів.

На  субрахунку  812  «Видатки  за  іншими  джерелами  власних  надход- жень» обліковуються фактичні видатки спеціального  фонду за кошторисами установ у частині інших джерел власних надходжень. При витрачанні коштів, отриманих  за іншими джерелами  власних надходжень, дотримуються такого самого порядку, що його встановлено щодо бюджетних коштів.

На субрахунку 813 «Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду» обліковуються фактичні  видатки  спеціального  фонду кошторису установи в частині інших надходжень спеціального фонду. При здійсненні видатків за іншими надходженнями спеціального фонду дотримуються тако- го самого порядку, що його встановлено щодо бюджетних коштів.


 

82 «Виробничі витрати»

Для  обліку витрат  на виробництво призначено  рахунок  82 «Виробничі витрати», який розподіляється на субрахунки:

821 «Витрати  виробничих (навчальних) майстерень»;

822 «Витрати  підсобних (навчальних) сільських господарств»;

823 «Витрати  на науково-дослідні роботи за договорами»;

824 «Витрати  на виготовлення експериментальних пристроїв»;

825 «Витрати  на заготівлю і переробку матеріалів»;

826 «Видатки до розподілу».

На субрахунку  821 «Витрати  виробничих (навчальних) майстерень» обліковуються витрати  на випуск  готових  виробів  у виробничих (навчаль- них) майстернях, а також видання друкованої продукції та надання послуг.

На дебет субрахунку  821 зараховуються всі витрати  на виготовлення виробів, видання друкованої продукції і на надані послуги.

Залишок субрахунку  821 відображає суму витрат незавершеного вироб- ництва продукції (що знаходиться в процесі виробництва).

На субрахунку  822 «Витрати  підсобних  (навчальних) сільських  госпо- дарств»  обліковуються витрати  підсобних  сільських  і навчально-дослідних господарств. Облік витрат ведеться окремо за галузями господарства (тва- ринництвом, рослинництвом), за їх видами. Щодо рослинництва ведеться окремо облік витрат на рільництво,  овочівництво,  садівництво.  При потребі облік може бути організовано  за окремими  культурами (зерном,  овочами, картоплею і т.ін.). Щодо тваринництва обліковуються окремо витрати на ве- лику рогату худобу, вівчарство, свинарство  і т.ін.

Усі витрати виробництва, а також витрати, що сталися внаслідок падежу молодняка тварин, відносяться до дебету субрахунку 822.

На субрахунку 823 «Витрати  на науково-дослідні роботи за договорами» обліковуються витрати  на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами з підприємствами і установами. При укладенні договору у вартість робіт включаються всі видатки, пов’язані з виконанням теми (роботи), у тому числі й витрати  на придбання спецобладнання, необхідного  для про- ведення робіт. Спецобладнання, придбане для виконання науково-дослідних і конструкторських робіт за господарськими договорами, обліковується в складі витрат незавершеного виробництва (за дебетом субрахунку 823).

До дебету субрахунку 823 відносяться всі витрати на виконання науково- дослідних  робіт. Залишок за субрахунком  823 на кінець року може бути за незакінченими роботами.

Фактична вартість виконаних науково-дослідних робіт і зданих замовни- кам списується з кредиту субрахунку 823 у дебет субрахунку 723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами».

На субрахунку 824 «Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв»  обліковуються витрати на виготовлення різних експерименталь-


 

них пристроїв  (установок,  зразків  машин  і приладів,  стендів  для  випробу- вання) для проведення  наукових  дослідів  за роботами,  що виконуються за рахунок коштів державного бюджету.

На субрахунку 825 «Витрати  на заготівлю і переробку матеріалів» обліковуються операції із заготівлі і переробки  матеріалів  господарським способом  (пошиття білизни,  заготівля  палива,  переробка  овочів  тощо).  На цьому субрахунку  відображається собівартість  заготовлених і перероблених матеріалів.  На дебет субрахунку  825 зараховуються всі видатки, пов’язані із заготівлею і переробкою матеріалів, їх вартість, а також видатки на доставку, зберігання  та ін. Після  завершення заготівлі  або переробки  того чи іншого виду  матеріалів  складається акт за підписом  відповідних  осіб, у якому  за- значаються кількість цінностей, одержаних при переробці або від заготівлі, витрати на ці роботи та їх собівартість. Акт затверджується керівником  уста- нови і є документом,  що дає право на списання  з цього рахунку  сум витрат після оприбуткування одержаних цінностей за відповідними рахунками.

На субрахунку  826 «Видатки  до розподілу»  обліковуються витрати,  які в момент їх виникнення не можуть бути віднесені безпосередньо  на певний вид  робіт  (об’єкт)  або на собівартість  певного  виду  виробів  чи продукції, якщо виробляється декілька їх видів.

Розділ II. Позабалансові рахунки

Клас  0. Позабалансові рахунки

На  позабалансових рахунках  обліковуються матеріальні  цінності,  інші активи та зобов’язання,  що належать установі або перебувають у тимчасово- му розпорядженні.

Для обліку зазначених цінностей застосовуються такі забалансові рахунки:

01 «Орендовані необоротні активи». На цьому рахунку обліковуються необоротні  активи, прийняті від сторонніх організацій  за договором оренди, за вартістю, передбаченою договором.

02 «Активи  на відповідальному зберіганні». На цьому рахунку обліко- вуються:

товарно-матеріальні цінності, прийняті установою на відповідальне зберігання,  включаючи  спецобладнання, придбане  для виконання науково- дослідних і конструкторських робіт за договорами;

товарно-матеріальні цінності, оплачені вищестоящим органом із держав- ного та місцевих бюджетів і відвантажені установам своєї системи, які пере- бувають на інших бюджетах;

усі види обладнання  і предмети  тирів, спортивних  стрільбищ,  кабінетів військової дисципліни учбових закладів тощо.


 

04 «Непередбачені активи і зобов’язання». На цьому рахунку врахову- ються перехідні призи, прапори, кубки, які засновані  різними  організаціями і отримані від них для нагороди команд-переможців. Призи,  прапори, кубки враховуються  на протязі всього періоду їх знаходження в даній установі.

05 «Гарантії та забезпечення». На цьому рахунку  враховується забор- гованість за учнями і студентами за не повернене ними обладнання, білизну, інструменти та інші цінності.

Списання з балансу навчального  закладу матеріальних цінностей, які числяться за учнями  та студентами,  що вибули  проводиться на підставі на- казу про їх відрахування. Не повернені учнями і студентами  матеріальні цінності приймаються на позабалансовий облік і до них пред’являється по- зов у встановленому чинним законодавством порядку.

Списані  з балансу матеріальні  цінності бюджетних  установ, за недоста- чами і крадіжками  за якими не встановлено винних осіб, відносно яких спра- ви знаходяться на розгляді в слідчих органах.

06 «Матеріальні цінності,  закуплені шляхом  централізованого поста- чання». На цьому рахунку  обліковуються матеріальні  цінності, придбані за централізованим постачанням.

07 «Списані активи та зобов’язання». На цьому рахунку обліковується заборгованість на протягом  п’яти років з моменту  списання  для нагляду  за можливістю її стягнення  у разі змін майнового стану неплатоспроможних дебіторів.

08 «Бланки суворого обліку». На цьому рахунку  обліковуються: блан- ки суворого обліку, що перебувають на зберіганні і видаються  в підзвіт (квитанційні книжки,  атестати,  дипломи,  бланки  посвідчень  тощо);  блан- ки суворої звітності у відповідності  з переліками, затвердженими міні- стерствами  та іншими  центральними органами  виконавчої  влади. Також  на цьому  рахунку  обліковуються путівки,  отримані  безоплатно  від громадсь- ких, профспілкових та інших організацій. Путівки  повинні зберігатися  в касі нарівні з грошовими документами.

09 «Призначення та зобов’язання». На цьому рахунку сільські, селищні, міські (міст районного підпорядкування) ради обліковують  суми коштів загального та спеціального  фондів, планові асигнування та зобов’язання установ,  що утримуються із сільських,  селищних,  міських  (міст  районного підпорядкування) бюджетів.

Начальник управління методологічної роботи по виконанню бюджету, обліку та звітності             О. О. Чечуліна


 

Ɍɢɩɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ʋ380 (ɛɸɞɠɟɬ)

(ɧɚɡɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ)          Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ

ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ

 

ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɉɊɈɍ


ɍɤɪɚʀɧɢ

ɆȿɆɈɊȱȺɅɖɇɂɃ ɈɊȾȿɊ ʋ 1   27.07.2000 ʋ 68

 

ɡɚ       


        ɪ.  Ʉɨɞ ɡɚ ȾɄɍȾ

 

Подпись: ДодаткиПодпись: 357ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚ ɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɡɚ ɤɚɫɨɜɢɦɢ  ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ

Ⱦɚɬɚ ɡɜɿɬɭ

ɤɚɫɢɪɚ

 

Ⱦɟɛɟɬ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɭ 301

 

Ʉɪɟɞɢɬ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɭ 301

ɞɨ ɤɪɟɞɢɬɭ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɿɜ

ɞɨ ɞɟɛɟɬɭ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɿɜ

321

362

661

 

 

 

 

Ɋɚɡɨɦ

324

362

661

 

 

 

Ɋɚɡɨɦ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

0

0

0

 

 

Ɂɚɥɢɲɨɤ ɧɚ 01.03.08

ɋɭɦɚ ɨɛɨɪɨɬɿɜ ɡɚ ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɦ ɨɪɞɟɪɨɦ

ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ: ɝɨɥ. ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ                          

(ɩɨɫɚɞɚ)            (ɩɿɞɩɢɫ)  (ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɿ ɩɪɿɡɜɢɳɟ)


 

Ɍɢɩɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ʋ381 (ɛɸɞɠɟɬ)

Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ

(ɧɚɡɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ)          ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ

ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɉɊɈɍ        27.07.2000 ʋ 68

Ʉɨɞ ɡɚ ȾɄɍȾ

 

ǺdzǺǼǾǥǮǹȊǻǶǷ  ǼǾDzdzǾ   Ɋ 2

ɡɚ                  

ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚ ɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ


 

        ɪ.


Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɛɚɧɤɿɜ)

 

 

 

ʋɩ/ɩ

Ⱦɚɬɚ ɜɢɩɢɫɤɢ

ȾɄ (ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɛɚɧɤɭ)

 

Ⱦɬ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɚ 321

 

Ʉɪɟɞɢɬ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɚ 321

 

Ɋɚɡɨɦ

ɞɨ ɤɪɟɞɢɬɭ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɚ

 

 

 

ɞɨ ɞɟɛɟɬɭ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɿɜ

701

652

364

Ɋɚɡɨɦ

301

364

641

651

652

653

654

661

675

701

 

2

3

4

 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ɂɚɥɢɲɨɤ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɦɿɫɹɰɹ      Ɂɚɥɢɲɨɤ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɦɿɫɹɰɹ

 

 

ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ: ɝɨɥ. ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ

(ɩɨɫɚɞɚ)            (ɩɿɞɩɢɫ)

Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ:


(ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɿ ɩɪɿɡɜɢɳɟ)


 

ɋɭɦɚ ɨɛɨɪɨɬɿɜ ɡɚ ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɦ ɨɪɞɟɪɨɦ

 

Подпись: Бухгалтерський облік в бюджетних установахПодпись: 358(ɩɿɞɩɢɫ)              (ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɿ ɩɪɿɡɜɢɳɟ)


 

Ɍɢɩɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ʋ 382 (ɛɸɞɠɟɬ)

ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 27 ɥɢɩɧɹ 2000 ɪ. ʋ 68

(ɧɚɡɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ)

 

 

ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ       


 

Ʉɨɞ ɡɚ ȾɄɍȾ 

ɆȿɆɈɊȱȺɅɖɇɂɃ ɈɊȾȿɊ ʋ 3

ɡɚ        20     ɪ.

 

ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚ ɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɛɚɧɤɿɜ)

 

ʋ ɡ/ɩ

Ⱦɚɬɚ ɜɢɩɢɫɤɢ ɨɪɝɚɧɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ (ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɛɚɧɤɭ)

Ⱦɟɛɟɬ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɭ

Ʉɪɟɞɢɬ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɭ

Ⱦɨ ɤɪɟɞɢɬɭ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɿɜ

Ⱦɨ ɞɟɛɟɬɭ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɿɜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ɋɚɡɨɦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ɋɚɡɨɦ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ɿ ɬɚɤ ɞɚɥɿ ɞɨ ɤɿɧɰɹ

(ɪɨɡɥɿɧɭɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ 16 ɩɭɧɤɬɿɜ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ɍɫɶɨɝɨ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ɂɚɥɢɲɨɤ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɦɿɫɹɰɹ

Ɂɚɥɢɲɨɤ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɦɿɫɹɰɹ

ɋɭɦɚ ɨɛɨɪɨɬɿɜ ɡɚ ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɦ ɨɪɞɟɪɨɦ

 

 

ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ:                           


ɉɟɪɟɜɿɪɢɜ:                                  

 

(ɩɨɫɚɞɚ)   (ɩɿɞɩɢɫ)    (ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɿ ɩɪɿɡɜɢɳɟ)          (ɩɨɫɚɞɚ)    (ɩɿɞɩɢɫ)     (ȱɧɿɰɿɚɥɢ ɿ ɩɪɿɡɜɢɳɟ)

 

Подпись: ДодаткиПодпись: 359

Ƚɨɥɨɜɧɢɣ                     

ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ:  (ɩɨɫɚɞɚ)     (ɩɿɞɩɢɫ)


 

“_       ”            20_     ɪ.           Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɧɚ       ɚɪɤɭɲɚɯ


 

Ɍɢɩɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ʋ 408 (ɛɸɞɠɟɬ)

ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ

ɧɚɤɚɡɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 27 ɥɢɩɧɹ 2000 ɪ. ʋ 68

 

 

ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ        Ʉɨɞ  ɡɚ ȾɄɍȾ

ɆȿɆɈɊȱȺɅɖɇɂɃ ɈɊȾȿɊ ʋ 4

ɡɚ        20     ɪ.

ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚ ɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɞɟɛɿɬɨɪɚɦɢ


 

(ɧɚɡɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ)

 

 

ʋ

ɄȿɄȼ

Ⱦɚɬɚ

ʋ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ

ɇɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ

Ɂɚɥɢɲɨɤ ɧɚ

ɩɨɱɚɬɨɤ ɦɿɫɹɰɹ ɡɚ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɨ

ɦ 364

 

Ⱦɟɛɟɬ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɭ 364

 

Ʉɪɟɞɢɬ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɭ 364

 

Ⱦɪɭɝɿ  ɡɚɩɢɫɢ

 

Ɂɚɥɢɲɨɤ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɦɿɫɹɰɹ ɡɚ ɫɭɛɪɚɯɭɧ ɤɨɦ 364

 

ɞɟɛɟɬ

 

ɤɪɟɞ ɢɬ

Ⱦɚɬɚ

ʋ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ

 

Ⱦɨ ɤɪɟɞɢɬɭ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɿɜ

Ⱦɚɬɚ

ʋ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ

 

Ⱦɨ ɞɟɛɟɬɭ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɿɜ

 

Ⱦ

 

Ⱦ

 

Ⱦ

 

 

 

 

 

ɪɚɡ

ɨɦ

 

 

 

 

 

ɪɚɡ

ɨɦ

Ʉ

Ʉ

Ʉ

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȱ ɬɚɤ ɞɚɥɿ ɞɨ ɤɿɧɰɹ

(ɪɨɡɥɿɧɭɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ 16 ɩɭɧɤɬɿɜ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ɍɫɶɨɝɨ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ɋɭɦɚ ɨɛɨɪɨɬɿɜ ɡɚ ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɦ ɨɪɞɟɪɨɦ

 

 

 

 

ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ:              


             ɉɟɪɟɜɿɪɢɜ:                     

 

(ɩɨɫɚɞɚ)            (ɩɿɞɩɢɫ)  (ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɿ ɩɪɿɡɜɢɳɟ)   (ɩɨɫɚɞɚ)            (ɩɿɞɩɢɫ)  (ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɿ ɩɪɿɡɜɢɳɟ)

 

Подпись: Бухгалтерський облік в бюджетних установахПодпись: 360Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ:  

(ɩɿɞɩɢɫ)  (ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɿ ɩɪɿɡɜɢɳɟ)


«          »          20     ɪ.