3. Склад фінансової звітності

Згідно з Порядком № 164 визначені склад фінансової звітності та її надавачі, до них зокрема відносять:

Розпорядники бюджетних коштів, одержувачі бюджетних коштів та Фонди:  Пенсійний фонд  України,  Фонд  соціального  страхуван- ня з тимчасової  втрати працездатності, Фонд  загальнообов’язкового державного соціального страхування України  на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробницт- ві та професійних захворювань  України.

Вони складають  та подають місячну, квартальну та річну фінан- сову звітність.

Місячна фінансова звітність  є незначною  за обсягом та призна- чена для оперативного контролю за наявністю грошових коштів та заборгованості установ.

Квартальна звітність  є більш об’ємною та включає  форми  щодо використання отриманих  коштів. Руху заборгованості,  наявності  ак- тивів тощо.

Місячна звітність  розпорядниками бюджетних коштів склада- ється та подається за формами:

  Звіт  про надходження і використання інших надходжень  спе- ціального  фонду  (позики міжнародних  фінансових  організа- цій) (форма  № 4-3д.1, № 4-3м.1);

  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д,

№ 7м);

  Звіт   про  заборгованість  за  окремими   програмами   (форма

№ 7д.1, № 7м.1);

  Пояснювальна записка  з довідками,  що підтверджують наяв- ність коштів та заборгованості на відповідних рахунках.

Квартальна фінансова звітність розпорядниками бюджетних ко- штів складається та подається за формами:

  Баланс (форма  № 1);

  Звіт про надходження та використання коштів загального фон- ду (форма  № 2д, № 2м);

  Звіт  про надходження і використання коштів,  отриманих  як плата за послуги (форма  № 4-1д, № 4-1м);

  Звіт   про  надходження  і  використання  коштів,   отриманих за  іншими  джерелами   власних  надходжень  (форма   №  4-2д,

№ 4-2м);


 

  Звіт  про надходження і використання інших надходжень  спе- ціального фонду (форма  № 4-3д, № 4-3м);

  Звіт про надходження і використання коштів, отриманих  на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку  регіонів» (форма  № 4-4д);

  Звіт  про надходження і використання інших надходжень  спе- ціального  фонду  (позики міжнародних  фінансових  організа- цій) (форма  № 4-3д.1, № 4-3м.1);

  Звіт про рух необоротних  активів (форма  № 5);

  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д,

№ 7м);

  Звіт   про  заборгованість  за  окремими   програмами   (форма

№ 7д.1, № 7м.1).

До неї додається Пояснювальна записка з довідками

Річна  фінансова звітність  складається та подається  розпорядни- ками бюджетних коштів у складі:

  Баланс (форма  № 1);

  Звіт про надходження та використання коштів загального фон- ду (форма  № 2д, № 2м);

  Звіт  про надходження і використання коштів,  отриманих  як плата за послуги (форма  № 4-1д, № 4-1м);

  Звіт   про  надходження  і  використання  коштів,   отриманих за  іншими  джерелами   власних  надходжень  (форма   №  4-2д,

№ 4-2м);

  Звіт  про надходження і використання інших надходжень  спе- ціального фонду (форма  № 4-3д, № 4-3м);

  Звіт про надходження і використання коштів, отриманих  на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку  регіонів (форма  № 4-4д);

  Звіт  про надходження і використання інших надходжень  спе- ціального  фонду  (позики міжнародних  фінансових  організа- цій) (форма  № 4-3д.1, № 4-3м.1);

  Звіт про рух необоротних  активів (форма  № 5);

  Звіт про рух матеріалів  і продуктів харчування  (форма  № 6);

  Звіт про заборгованість за бюджетними  коштами (форма  №7д,

7м);

  Звіт   про  заборгованість  за  окремими   програмами   (форма

№ 7д.1, № 7м.1);


 

  Звіт про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м);

  Звіт про недостачі та крадіжки  грошових коштів та матеріаль- них цінностей (форма  № 15);

  Довідка щодо виконання головними  розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами,  які фінансуються за рахунок  позик міжнародних фінансових  організацій;

  Пояснювальна записка з довідками, зокрема такими:

– Довідка про рух грошових коштів;

– Довідка  про підтвердження залишків  коштів  загального  та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках;

– Довідка про залишки  коштів в іноземній  валюті, що перебу- вають на поточних рахунках, відкритих в установах банків;

– Довідка про залишки  бюджетних коштів на інших поточних рахунках в установах банків;

– Довідка про депозитні операції;

– Довідка  про дебіторську  та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними  коштами»;

– Довідка про використання іноземних грантів;

– Довідка про причини  виникнення простроченої  дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення;

– Довідка про небюджетну кредиторську заборгованість;

– Довідка  про  причини  виникнення простроченої  кредитор- ської заборгованості загального фонду;

– Довідка про сплату до бюджету штрафів,  накладених  контр- олюючими органами;

– Довідка щодо виконання головними  розпорядниками розпи- су витрат спеціального  фонду Державного  бюджету України за програмами,  які фінансуються за рахунок позик міжна- родних фінансових  організацій  складається і подається  до органів Державного казначейства України  головними  розпо- рядниками коштів державного  бюджету, що виконують  про- грами спеціального фонду державного бюджету за рахунок позик міжнародних  фінансових  організацій.


 

Одержувачами бюджетних коштів  фінансова  звітність  склада- ється та подається за такими формами.

Місячна звітність:

  Звіт  про надходження і використання інших надходжень  спе- ціального  фонду  (позики міжнародних  фінансових  організа- цій) (форма  № 4-3д.1, № 4-3м.1);

  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д,

№ 7м);

  Звіт   про  заборгованість  за  окремими   програмами   (форма

№ 7д.1, № 7м.1).

Квартальна та річна фінансова звітність одержувачами бюджет- них коштів складається та подається за формами:

  Звіт про надходження та використання коштів загального фон-

ду (форма  № 2д, № 2м);

  Звіт  про надходження і використання інших надходжень  спе- ціального фонду (форма  № 4-3д, № 4-3м);

  Звіт  про надходження і використання інших надходжень  спе- ціального  фонду  (позики міжнародних  фінансових  організа- цій) (форма  № 4-3д.1, № 4-3м.1);

  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д,

№ 7м);

  Звіт   про  заборгованість  за  окремими   програмами   (форма

№ 7д.1, № 7м.1).

Такі бюджетні організації, як Пенсійний фонд України, Фонд соціального  страхування з тимчасової  втрати  працездатності, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок  безробіття,  Фонд  соціального  страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань  України  скла- дають і подають фінансову звітність:

Місячну звітність Фонди подають до Держказначейства у складі:

  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д,

№ 7м).

Квартальну та річну  фінансову звітність  Фонди складають  та подають до Державного казначейства України  за формами:

  Звіт про надходження та використання коштів загального фон-

ду (форма  № 2д, № 2м);

  Звіт  про надходження і використання інших надходжень  спе- ціального фонду (форма  № 4-3д, № 4-3м);


 

  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д,

№ 7м);

  Звіт про виконання кошторису  Фонду;

  Баланс  та Звіт про виконання бюджету Фонду  (за формами  та у порядку, встановленими нормативно-правовими актами від- повідних Фондів).

Крім  того,  Фонди   подають  звітність  до  Міністерства фінансів

України  за формами:

  Звіт пр виконання кошторису  Фонду;

  Баланс  та Звіт про виконання бюджету Фонду  (за формами  та у порядку, встановленими нормативно-правовими актами від- повідних Фондів).

Звіти про виконання кошторисів  Фондів щоквартально подають- ся також Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Ра- хунковій палаті.