2. Фінансова звітність  має відповідати  аналогічним даним  бух- галтерського обліку  та звітності  органів  Державного казначейства України.

Для дотримання цієї вимоги передбачається, що дані фінансової звітності розпорядників та одержувачів  бюджетних коштів переві- ряються  в частині відповідності  аналогічним даним, відображеним в бухгалтерському обліку  органів  Державного  казначейства України. Усі примірники фінансової  звітності  розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також зведена фінансова звітність головних роз- порядників бюджетних  коштів  та розпорядників бюджетних  коштів нижчого рівня, до сфери управління яких належать  розпорядники бюджетних коштів, у тому числі в інших областях, до подачі розпоряд- никам вищого рівня або іншим користувачам повинні бути перевірені і завізовані  відповідним  органом Державного  казначейства України, засвідчені підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці всіх форм фінансової  звітності та додатків до Пояснювальної записки.

Віза органу Державного  казначейства України  засвідчує,  що фі- нансова  звітність  розпорядниками та одержувачами бюджетних  ко- штів складена відповідно до вимог цього Порядку, дані фінансової звітності  є  тотожними  аналогічним даним  бухгалтерського обліку органів Державного  казначейства України  і підлягають  консолідації у зведеній фінансовій звітності розпорядників бюджетних коштів ви- щого рівня.

3. Фінансова звітність  повинна  містити інформацію  про всі про- ведені господарські  операції, які відображені  в бухгалтерському об- ліку.

4. Звітність складається наростаючим підсумком з початку року. Це означає, що:


 

  Звітним періодом для складання місячної фінансової  звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного місяця.

  Звітним періодом для складання квартальної фінансової  звіт-

ності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного кварталу.

  Звітним періодом для складання річної фінансової  звітності  є

бюджетний  період, який  становить  один календарний рік, що починається 1 січня і закінчується 31 грудня того самого року, якщо не буде визначено інший період.

Для  установ  що створені  чи ліквідовані  на протязі  бюджетного року встановлені наступні терміни завітності:

  Звітним періодом  для  розпорядників бюджетних  коштів,  які

створені протягом звітного року, є період від створення розпо- рядників бюджетних коштів до кінця звітного року.

  Звітним періодом  для  розпорядників бюджетних  коштів,  що

ліквідуються,  є період  з початку  звітного  року  до дати  при- йняття  рішення про ліквідацію розпорядників.

  Розпорядники бюджетних  коштів, у яких згідно із законодав-

ством України протягом звітного періоду була проведена ре- організація  (змінена  підпорядкованість), фінансову  звітність складають  за весь звітний  період та подають у повному обсязі за новою підпорядкованістю з урахуванням залишків  на поча- ток звітного року. Розпорядники коштів вищого рівня у зведе- ній фінансовій звітності  ураховують дані фінансової  звітності таких розпорядників бюджетних  коштів у повному  обсязі на- ростаючим підсумком з початку звітного року включно.

5. Форми  фінансової  звітності складаються у гривнях  з копійка-

 

ми.


 

6. Форми  фінансової  звітності  заповнюються за всіма  передба-

 

ченими показниками граф, рядків. За відсутності  даних незаповнені графи та рядки заповнюються нулями.  Додаткові показники у фор- ми фінансової звітності вводити забороняється.

7. Форми фінансової звітності, при складанні яких не були дотри- мані положення цього Порядку,  органами Державного  казначейства України  не візуються та повертаються  на доопрацювання з супровід- ним листом,  у якому  зазначаються норми  Порядку,  які не були до-


 

тримані, та терміни, у які необхідно усунути  недоліки.Ця фінансова звітність  повторно надається  до обслуговуючих  органів Державного казначейства на перевірку та візування.

8. Зведена  фінансова  звітність складається головними  розпоряд- никами бюджетних коштів та розпорядниками бюджетних коштів нижчого  рівня,  що мають свою мережу, на підставі фінансової  звіт- ності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що належать до сфери їх управління, а також фінансової  звітності  за своїми опе- раціями.

9. Перевірка  та порівняння окремих показників у формах фінан- сової звітності здійснюються  відповідно до Рекомендацій щодо звір- ки показників форм фінансової звітності та довідок до пояснювальної записки розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.

2. Класифікація звітності та терміни її подання

Розрізняють звітність:

По складу: місячна, квартальна,  річна. По обсягу: індивідуальна, зведена.

За користувачами: фінансова, податкова, статистична.

Головні розпорядники бюджетних коштів затверджують терміни подачі фінансової  звітності підпорядкованими установами  з таким розрахунком,  щоб вони вкладались у терміни подання  фінансової звітності  до органів  Державного  казначейства України,  з урахуван- ням термінів, визначених  Міністерством фінансів України.

Терміна подання фінансової звітності бюджетних установ вста- новлені Постановою  № 419:

  Місячна  звітність  — не пізніше 5 числа наступного  за звітним

місяця;

  Квартальна — не пізніше 15 числа наступного за завітним квар- талом місяця;

  Річна — не пізніше 22 січня наступного за звітним року.

  Звітність подається  у повному обсязі безпосередньо  головним бухгалтером.

На сьогодні всі бюджетні установи та одержувачі  бюджетних ко- штів перебувають на касовому обслуговуванні в органах Держказна-


 

чейства. Тому саме органи  Держказначейства встановлюють розпо- рядникам  і одержувачам  бюджетних коштів державного та місцевого бюджетів терміни подання фінансової  звітності за місцем їх обслуго- вування  в межах терміні встановлених постановою КМУ № 419.

Розпорядники та одержувачі  бюджетних  коштів  подають  у по- вному обсязі:

1. Місячну  фінансову  звітність  — до органів Державного  казна- чейства України.

2. Квартальну та річну фінансову звітність до:

– органів Державного казначейства України;

– розпорядників бюджетних коштів вищого рівня.

3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади зведену квартальну та річну фінансову звітність подають:

– Державному казначейству України;

– Рахунковій палаті.

4. Копії зведеної річної фінансової  звітності,  попередньо  переві- реної  Державним  казначейством України,  подаються  до Міністер- ства фінансів України.

5. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів зведену квар- тальну та річну фінансову  звітність подають органу Державного  каз- начейства України.

6. Копії зведеної  річної фінансової  звітності,  попередньо  завізо- ваної в органах Державного казначейства України, подаються до від- повідних фінансових  органів. Форма  N 5 «Звіт  про рух необоротних активів»подається додатково органу державної статистики за місцем реєстрації розпорядників бюджетних коштів.

7. Форми  фінансової  звітності  подаються  також на електронних носіях згідно з вимогами  автоматизованої системи Державного  каз- начейства України.

При несвоєчасному поданні фінансової  звітності  Мінфін,  Держ- казначейство та їх територіальні органи мають право припиняти пе- рерахування коштів або оплату рахунків з їх реєстраційних рахунків.

Податкова  звітність надається  в ці органи в терміни, що встанов- лені відповідними податковими законами.

Статистична звітність  — за термінами  встановленими Держком- статом.