1. Основні  вимоги по складанню звітності

Фінансова звітність бюджетних установ — це бухгалтерська звіт- ність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяль- ності та рух грошових коштів установ за звітний  період, яка склада- ється для користувачів з метою прийняття відповідних рішень.

Методологічно і організаційно звітність є невід’ємним елементом всієї системи бухгалтерського обліку та виступає завершальним ета- пом облікового  процесу, що обумовлює  єдність показників,  які в ній відображаються, з первинним та обліковими  регістрами.  Фінансова звітність бюджетних установ складається з дотриманням принципів, що викладені в Законі  України  «Про бухгалтерський облік та фінан- сову звітність».

Регулювання питань  методології  фінансової  звітності  бюджет- них установ покладено  Міністерство фінансів  та Держказначейство України, які затверджують нормативні  акти щодо їх складання,  вста- новлюють форми фінансової  звітності для бюджетних установ.

Бюджетні  установи надають звітність про виконання кошторисів доходів і видатків, податкову та статистичну звітність.


 

Звітним періодом  для складання звітності  є бюджетний  період, який  становить  календарний рік, що починається 1 січня і закінчу- ється 31 грудня одного року.

Порядок  № 164 визначає  склад і правила складання місячної, квартальної та річної фінансової  звітності, вимоги до розкриття її елементів.

1. Фінансова звітність  повинна  бути  достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень.