5. Форми бухгалтерського обліку.

Побудова регістрів синтетичного і аналітичного обліку

Основна  форма ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах є меморіально-ордерна форма обліку. При цьому вико- ристовують   регістри  синтетичного   обліку  —  меморіальні   ордери,


 

аналітичного — книги і картки. Узагальнюючим регістром є Журнал- головна книга.

Часто використовується елементи  автоматизації обліку або пов- ністю автоматизований бухгалтерський облік, при цьому використо- вуються різноманітне програмне забезпечення.

З метою  забезпечення єдності  бухгалтерського обліку  наказом Держказначейства України  від 27.07.2000 року № 68 затверджена Інструкція про форми  меморіальних  ордерів бюджетних  установ та порядок їх застосування.

При  меморіально-ордерній формі  перевірені  та прийняті до об- ліку  документи  систематизуються за датами  здійснення операцій  і оформляються меморіальними ордерами — накопичувальними ві- домостями,  яким  присвоюються постійні  номери.  Відповідно  до Ін- струкції № 68 це такі:

Меморіальний ордер № 1 — накопичувальна відомість по касових операціях (ф. № 380).

Меморіальний ордер № 2 — накопичувальна відомість руху гро- шових коштів загального  фонду в органах Держказначейства (уста- новах банків) ф. № 381.

Меморіальний ордер №3 — накопичувальна відомість руху гро- шових коштів спеціального фонду в органах Держказначейства (установах банків) ф. № 382.

Меморіальний ордер №4 — накопичувальна відомість по розра- хунках з іншими дебіторами ф. № 408.

Меморіальний ордер № 5 — зведення  розрахункових відомостей по заробітній платі ф. № 405.

Меморіальний ордер № 6 — накопичувальна відомість по розра- хунках з іншими кредиторами ф. № 409.

Меморіальний ордер № 7 — накопичувальна відомість по розра- хунках в порядку планових платежів ф. № 410.

Меморіальний ордер № 8 — накопичувальна відомість по розра- хунках з підзвітними особами ф. № 386.

Меморіальний ордер № 9 — накопичувальна відомість про вибут- тя та переміщення необоротних  активів ф. № 438.

Меморіальний ордер № 10 — накопичувальна відомість  про ви- буття  та переміщення малоцінних  та швидкозношуваних предметів ф. № 439.


 

Меморіальний ордер № 11 — зведення накопичувальних відомос- тей про надходження продуктів харчування  ф. № 398.

Меморіальний ордер № 12 — зведення накопичувальних відомос- тей про витрачання продуктів харчування  ф. № 411.

Меморіальний ордер  № 13 —  накопичувальна відомість  витра- чання матеріалів  ф. № 396.

Меморіальний ордер № 14 — накопичувальна відомість  нараху- вання доходів спеціального  фонду бюджетних установ ф. № 409.

Меморіальний ордер № 15 — зведення  відомостей  по розрахун- ках з батьками за утримання дітей, ф. № 406.

Меморіальні ордери підписуються  виконавцем,  особою що пере- вірила записи і головним бухгалтером.

Всі меморіальні ордери реєструються в книзі Журнал-Головна ф.

№ 308.

Меморіальні ордери  побудовані  за  шаховим  принципом   і час- то поєднують  обороти по дебету та кредиту  рахунку. Записи  до них здійснюють на підставі первинних  документів, накопичувальних до- кументів, інших журналів-ордерів, бухгалтерських довідок.

Журнал-Головна відкривається на рік, записами  початкових  за- лишків із балансу та залишків  на рахунках на кінець минулого року.

Аналітичний облік ведеться  в картках, книгах, накопичувальних відомостях. Форми  карток аналітичного  обліку та порядок їх запо- внення встановлені Порядком № 100.

Для контролю за правильністю записів по рахунках синтетичного та аналітичного обліку складаються оборотні відомості ф. 44, 285, 326 по кожній групі аналітичних рахунків.

Підставою  для записів  в облікових  регістрах є належним чином оформлені  первинні  документи,  які  повинні  представлятись в бух- галтерію в терміни встановлені графіком документообігу.

Меморіальні ордери підписуються  виконавцем,  бухгалтером,  що перевірив та головним бухгалтером.