3. Облік результатів виконання кошторисів

Відповідно  Наказу  Держказначейства «Про порядок  здійснення річних заключних  оборотів», починаючи  з 2000 року доходи і витра- ти установ завершальними оборотами в кінці року списуються на ре- зультати виконання кошторису, а саме:

1) доходи і видатки загального і спеціального  фонду

2) доходи і видатки за іншими джерелами  власних надходжень

3) вартість переоцінених  запасів та матеріалів


 

В  кінці  року  на  результати фінансової   діяльності  відносяться суми депонентської, кредиторської та дебіторської заборгованості, по яких минув термін позовної давності.

Не списуються на результати фінансової діяльності сума незавер- шеного виробництва в виробничих майстернях, по сільськогосподар- ському виробництву, по науково-дослідних роботах по договорах.

Для визначення фінансового результату  виконання кошторису бюджетних  установ  призначений рахунок  43, що призначений для визначення результату  установи від надання  державних  послуг, реа- лізації продукції, надання  інших послуг відповідно  до кошторису  по загальному  та спеціальному  фонду за результатами року. Має субра- хунки:

431 «Результат виконання кошторису  за загальним фондом»;

432 «Результат виконання кошторису  за спеціальним фондом». Рахунки активно-пасивні. Залишок на цих рахунках  може бути

дебетовим  чи кредитовим,  але завжди  відображається в пасиві  ба- лансу.

Методика  визначення фінансового результату  наступна:  доходи порівнюються з витратами на рахунках 431 та 432, а сума перевищен- ня обліковується як залишок на рахунку 431 чи 432. Основні бухгал- терські проведення  за цими операціями  приведені в Таблиці 66.

Таблиця 66

Кореспонденції рахунків з обліку результатів виконання кошторисів

 

 

Зміст запису

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

По загальному фонду

 

 

Списані  заключними оборотами  використані за рік асигнування загального фонду

701, 702

431

Списані  фактичні   видатки  проведені  у  поточному році за рахунок загального фонду

431

801, 802

По спеціальному фонду

 

 

Заключними оборотами  списуються   доходи  спеці- ального фонду:

 

 

– по коштах, отриманих  як плата за послуги

711

432


 

Продовження табл. 66

 

– по інших  джерелах  власних  коштів  (гуманітарна допомога, гранти, дари)

712

432

– доходи  за  іншими  надходженнями  спеціального фонду

713

432

Списуються доходи, отримані від батьків за утриман- ня дітей в дошкільних установах

714

432

Списані видатки спеціального  фонду:

 

 

– по видатках понесених для надання платних послуг

432

811

– по видатках за іншими джерелами  власних надход- жень

432

812

– по видатках  за іншими  надходженнями спеціаль- ного фонду

432

813

Виробництво

 

 

Списані  доходи  від  реалізації  виробів  виробничих майстерень (фінансовий результат)

721

432

Списані доходи від реалізації продукції підсобних (учбових) сільських  господарств (фінансовий ре- зультат)

722

432

Списані доходи від реалізації НДР  по договорах (фі- нансовий результат)

723

432

Переоцінка активів

 

 

Списується вартість переоцінених  запасів та матері- алів:

 

 

Дооцінка матеріалів придбаних по загальному фонду

441

431

Матеріалів придбаних  по спецфонду

441

432

Уцінка матеріалів придбаних  по загальному  Фонду

431

441

Уцінка матеріалів придбаних  по спецфонду

432

441

Заборгованість

 

 

Списані  суми  дебіторської  заборгованості по  яких минув термін позовної давності:

 

 

Що виникла  по загальному  фонду

431

363, 364

Що виникла  по спеціальному  фонду

432

363, 364

Списано  кредиторську заборгованість по якій минув термін позовної давності:

 

 


 

Продовження табл. 66

 

Що виникла  по загальному  фонду

364, 675

431

Що виникла  по спеціальному  фонду

364, 675

432

Списана  депонентська  заборгованість по якій минув термін позовної даності

671

431, 432

 

Аналітичний облік за субрахунками 431 та 432 ведеться окремо за кожним фондом на багатографних картках (ф. № 292).

Синтетичний облік операцій з виведення фінансового результату виконання кошторису  за загальним  та спеціальним фондом відобра- жається  окремо за загальним  та спеціальним фондом в меморіально- му ордері № 14.