2. Облік фондів бюджетних установ

Для обліку фондів призначені  рахунки:

40 «Фонд в необоротних  активах», який має субрахунок

401 «Фонд в необоротних активах за їх видами».

Призначений для обліку вкладень в фонд необоротних  активів.

41 «Фонд  в малоцінних  та швидкозношуваних предметах»,  що має субрахунок

411 «Фонд в малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами».

Ці рахунки  пасивні,  по кредиту  відображається створення фон- дів, а по дебету — його зменшення  за рахунок  нарахування зносу та списання  залишкової  вартості вибувших об’єктів, а по рахунку 411 — за рахунок списання  балансової вартості списаних МШП.

Необхідність створення цих фондів  зумовлена  такими  причина-

 

ми:


 

1) В момент  придбання цих активів  установа  витрачає  грошові кошти, що закладені  в кошторисі  установи  на видатки  по від- повідних кодах на придбання цих активів, а для звітування та контролю  за виконанням кошторисів  у видатках  необхідно ві- дображати  всю суму понесених  витрат. Саме через створення фондів установа має змогу досягти цього такими записами: Дт

81, 71 Кт 40, 41.

2)  Придбані  активи  (необоротні та МШП) служать  довгий  час (рік або більше), при цьому вони частково втрачають свою вартість, що проявляється в нарахуванні зносу. Сума зносу не зменшує балансову вартість цих активів, а зменшує суму ство- рених фондів. Завдяки цьому можна контролювати реальну вартість активів, що знаходяться на балансі установи.

Через створення фондів установа чи вищий орган має можливість

 

спостерігати  за наявністю власних активів упродовж тривалого часу.

Основні кореспонденції зі створення та зменшення  фондів в нео- боротних активах, малоцінних та швидкозношуваних предметах при- ведені в Таблиці 65.

В балансі залишок  по рахунку  401 має дорівнювати  залишковій вартості необоротних  активів. Залишок по рахунку 411 має дорівню- вати сумі залишків  МШП  на рахунку 22.


 

Таблиця 65

Основні  записи з утворення та зменшення фондів

 

 

Зміст запису

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Фонд в необоротних активах.

1. Зведено  і прийнято в експлуатацію  заново побу- довані будинки, споруди, передавальні пристрої чи роботи з реконструкції

103, 106

401

2. Створення фондів по придбаних необоротних ак- тивах за рахунок загального фонду

801, 802

401

3. Створення фондів по придбаних необоротних ак- тивах за рахунок спеціального  фонду

811–813

401

4. Безкоштовно отримані нові необоротні активи

101–122

364

одночасно створюється фонд

812

401

5.  Безкоштовно  отримані   необоротні   активи,  що були в експлуатації:

 

 

на первісну вартість (включаючи знос)

101–122

364

одночасно   створюються   фонди   (на  залишкову вартість)

812

401

Відображається сума зносу нарахована  попереднім власником

812

13

6. Проведена  індексація необоротних  активів:

 

 

дооцінка вартості активів

101–122

401

дооцінка зносу

101–122

13

7. Створення фондів по оприбуткованих надлиш- ках необоротних  активів, що виявлені  при інвента- ризації:

104–122,

401

8. Нараховано знос по необоротних  активах

401

13

9. Списана залишкова вартість необоротних активів при їх вибутті

401

101–122

10. Списана сума зносу об’єктів, що вибули

13

101–122

11. Списані реалізовані необоротні активи (крім бу- дівель і споруд):

 

 

– на залишкову вартість

401

103–122


 

Продовження табл. 65

 

– на суму зносу

13

103–122

Фонд в малоцінних та швидкозношуваних предметах

1. Придбані МШП:

 

 

перший запис

22

364, 363,

675

другий запис по створенню фонду:

 

 

за рахунок загального фонду

801, 802

411

за рахунок спеціального  фонду

811–813

411

2. Оприбутковані надлишки,  виявлені  при інвента- ризації

221

711

Одночасно  створюється фонд

811

411

3. Отримано безоплатно  МШП:

221

364

одночасно створюється фонд

812

411

6. Реалізовані МШП

411

221

7. Списано МШП, як непридатні  до використання

411

221

8. Видано зі складу в експлуатацію  МШП  вартістю до 10 грн за одиницю (комплект)

411

221/1

9. Списано нестачу МШП  за рахунок установи

411

221

 

Аналітичний облік ведеться в багатографних картках за джерела- ми формування та напрямках зменшення.

Операції  з обліку  фондів  відображаються в меморіальних  орде- рах № 9,10 та інших.